Zamówienia publiczne - postępowania

Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 66496 - 2012; data zamieszczenia: 05.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96000.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Remont I i II piętra segmentu B1 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że: wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna roboty ogólnobudowlane o wartości nie mniejszej niż 400.000 zł brutto, w budynkach użyteczności publicznej w tym co najmniej jednej w budynku o kategorii ZLII - budynki przeznaczone przede wszystkim do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, takie jak szpitale, żłobki, przedszkola, domy dla osób starszych. Kategoria zgodna z (Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) D.U. nr 75 z dnia 2002.06.15 poz. 690.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca. 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 4) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 5) zmianie uległy stawki podatku Vat. 6) zmiany w kolejności terminów wykonania robót budowlanych. 2. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.03.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wyklucznenia

Załacznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załacznik nr 4 - Wykaz wykonanych prac podobnych

Załącznki nr 5 - Wzór umowy

Załącznik nr 6 - Warunki gwarancji

Załącznik nr 7 - Projekt -branża konstrukcja

Załącznik nr 7 - Projekt -branża elektryczna

Załącznik nr 7 - Projekt -branża sanitarna

Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - architektura i konstrukcja

Załącznik nr 8 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót -elektryka

Załącznik nr 9 - Przedmiary

Załącznik nr 10 - Dokumentacja fotograficzna


Data publikacji: 2012/03/05


Przetargi - pytania:

Pytanie
pytanie nr 1

Wynik postepowania:

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont  I i II piętra segmentu B1
w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie. Znak ZP/02/AG/12

                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa firmy – Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o.o., ul. Potulicka 55, 70-234 Szczecin - wartość oferty brutto 392 572,89. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO,

ul. Gorlicka 18, 71-042 Szczecin

485 564,74 zł

80,85

2

Firma Handlowo-Usługowa GEKO,

ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce

397 500,00 zł

98,76

3

Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o.o.,

ul. Potulicka 55, 70-234 Szczecin

392 572,89 zł

100

4

RWG Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin

617 345,42 zł

oferta odrzucona

5

KBI Słojkowscy S.C.,

ul. Piłsudskiego 60, 73-110 Stargard Szczeciński

561 600,00 zł

69,90

6

Zakład Remontowo Budowlany Sławomir Szyndler,

ul. Ogrodnicza 1A, 71-804 Szczecin

440 000,00 zł

89,22

7

Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C.,

ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo

464 527,92 zł

oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę
RWG Sp. z o.o. oraz Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C.,
o uzupełnienie dokumentów.

Wykonawca RWG Sp. z o.o. we wskazanym terminie dokumentu nie złożył.

Wykonawca Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C. złożył wymagany dokument, jednak wystawiony on został na dzień 27.03.2012r., a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym obaj Wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4) Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dotyczy:Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont I i II piętra segmentu B1
w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie”          Znak: ZP/ 02/AG/12

Zamawiajacy informuje, że działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.)
w związku z brakiem wniesienia na dzień podpisania umowy tj. 11.04.2012r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - Przedsiębiorstwo Budowlane Interbud Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Potulicka 55 w Szczecinie, wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową GEKO ul. 2-go Marca 4 , 74-200 Pyrzyce  za cenę ryczałtową brutto 397 500,00 zł.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 11 ust. 2 umowy, Wykonawca na dzień 11.04.2012r. nie spełnił wymogu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania, przedkładając zamawiającemu w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy, polisę zawartą na okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy.  Jednocześnie, obowiązek wykonawcy wskazany w Rozdziale XII ust. 1 pkt.3 ppkt.b) dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w dniu podpisania umowy, zgodnego ze złożoną ofertą w postępowaniu nie został dopełniony.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4) Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Równocześnie zawiadamiam, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie , określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Remont  I i II piętra segmentu B1
w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie. Znak ZP/02/AG/12

                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa firmy – Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o.o., ul. Potulicka 55, 70-234 Szczecin - wartość oferty brutto 392 572,89. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO,

ul. Gorlicka 18, 71-042 Szczecin

485 564,74 zł

80,85

2

Firma Handlowo-Usługowa GEKO,

ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce

397 500,00 zł

98,76

3

Przedsiębiorstwo Budowlane INTERBUD Sp. z o.o.,

ul. Potulicka 55, 70-234 Szczecin

392 572,89 zł

100

4

RWG Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin

617 345,42 zł

oferta odrzucona

5

KBI Słojkowscy S.C.,

ul. Piłsudskiego 60, 73-110 Stargard Szczeciński

561 600,00 zł

69,90

6

Zakład Remontowo Budowlany Sławomir Szyndler,

ul. Ogrodnicza 1A, 71-804 Szczecin

440 000,00 zł

89,22

7

Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C.,

ul. Szkolna 27, 78-132 Grzybowo

464 527,92 zł

oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę
RWG Sp. z o.o. oraz Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C.,
o uzupełnienie dokumentów.

Wykonawca RWG Sp. z o.o. we wskazanym terminie dokumentu nie złożył.

Wykonawca Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Gałązka Kazimierz, Świniecki Leszek S.C. złożył wymagany dokument, jednak wystawiony on został na dzień 27.03.2012r., a tym samym nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W związku z powyższym obaj Wykonawcy zostali wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4) Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Dotyczy:Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont I i II piętra segmentu B1
w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie”          Znak: ZP/ 02/AG/12

Zamawiajacy informuje, że działając na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 ze zm.)
w związku z brakiem wniesienia na dzień podpisania umowy tj. 11.04.2012r. zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza - Przedsiębiorstwo Budowlane Interbud Sp. z o.o. z siedzibą
ul. Potulicka 55 w Szczecinie, wybrał ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, złożoną przez Firmę Handlowo-Usługową GEKO ul. 2-go Marca 4 , 74-200 Pyrzyce  za cenę ryczałtową brutto 397 500,00 zł.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z § 11 ust. 2 umowy, Wykonawca na dzień 11.04.2012r. nie spełnił wymogu zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji zadania, przedkładając zamawiającemu w dniu wyznaczonym na przekazanie placu budowy, polisę zawartą na okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy.  Jednocześnie, obowiązek wykonawcy wskazany w Rozdziale XII ust. 1 pkt.3 ppkt.b) dostarczenia harmonogramu rzeczowo-finansowego najpóźniej w dniu podpisania umowy, zgodnego ze złożoną ofertą w postępowaniu nie został dopełniony.

Ponadto, zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4) Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Równocześnie zawiadamiam, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie , określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2012/03/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2012/04/13 14:56:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2012/04/13 14:56:26  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/03/30 16:04:04  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/03/05 15:33:09  nowa pozycja