Zamówienia publiczne - postępowania

Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Szczecin: Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
Numer ogłoszenia: 245264 - 2009; data zamieszczenia: 20.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind (dźwigów) osobowych w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest demontaż 3 sztuk istniejących dźwigów ( wind )osobowych oraz dostawa i montaż 3 fabrycznie nowych dźwigów ( wind) osobowych w klatkach nr 23 nr 25 oraz nr 29 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Kod CPV : 29221410-1, 45313100-5 Opis stanu istniejącego : W klatkach schodowych nr 23,nr 25 oraz nr 29 znajdują się 3 dźwigi przeznaczone do wymiany. Podstawowe dane dźwigów: 1. Dźwig osobowy zlokalizowany w klatce nr 23 a) nr ewidencyjny : 3124000068 b) nr fabryczny : A-13342 c) producent: Kombinat Dźwigów Osobowych w Warszawie d) rodzaj : dźwig osobowo - meblowy e) rok produkcji: 1983 f) data dopuszczenia do eksploatacji: 1983 g) udźwig nominalny: 500 kg. h) prędkość nominalna: 1 ms i) rodzaj dźwigu : MDA j) liczba przystanków : 5 2. Dźwig osobowy zlokalizowany w klatce nr 25 a) nr ewidencyjny : 3124000070 b) nr fabryczny : A-13339 c) producent: Kombinat Dźwigów Osobowych w Warszawie d) rodzaj : dźwig osob-meblowy e) rok produkcji: 1983 f) data dopuszczenia do eksploatacji: 1983 g) udźwig nominalny: 500 kg. h) prędkość nominalna: 1 ms i) rodzaj dźwigu : MDA j) liczba przystanków : 5 3. Dźwig osobowy zlokalizowany w klatce nr 29 a) nr ewidencyjny : 3124000072 b) nr fabryczny : A-11341 c) Producent: Kombinat Dźwigów Osobowych w Warszawie d) Rodzaj : dźwig osobowy e) Rok produkcji: 1983 f) Data dopuszczenia do eksploatacji: 1983 g) Udźwig nominalny: 500 kg. h) Prędkość nominalna: 1 ms i) Rodzaj dźwigu : MDA j) Liczba przystanków : 5 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) demontaż trzech istniejących dźwigów osobowych ( wraz z wywiezieniem śmieci, gruzu i złomu oraz ich utylizacji ), 2) zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych otworów drzwiowych powstałych po demontażu drzwi przystankowych każdego dźwigu, 3) dostawa wraz z montażem trzech fabrycznie nowych dźwigów ( wind ) osobowych w istniejących szybach o wymiarach : a) wymiary wewnętrzne 1700 mm x 2400 mm, b) nadszybie : 3500 mm c) podszybie : 1750 mm 4) wykonanie nw. prac elektrycznych i budowlanych : a) prace elektryczne - demontaż istniejących przewodów zasilających dźwigi od tablicy głównej budynku do maszynowni, - ułożenie nowych przewodów zasilających ( o przekroju dopasowanym do mocy zespołów napędowych ) od tablicy głównej budynku poprzez wyłącznik dźwigu na parterze do tablicy sterowej nowego dźwigu w sposób uzgodniony z zamawiającym - wymiana zabezpieczeń dźwigu w tablicy głównej budynku, - likwidacja wyłączników wind na ścianie korytarza ( w sposób uzgodniony z zamawiającym ) b) prace budowlane - rozkucie betonowego fundamentu pod zespołem napędowym w maszynowni wraz z wywiezieniem gruzu i jego utylizacja, - rozkucie betonowych słupków pod kabiną i przeciwwagą w podszybiu, - wykończenie progów drzwi przystankowych ( w sposób uzgodniony z zamawiającym ) - wyrównanie posadzki w maszynowni wraz z wypełnieniem zbędnych otworów linowych ( w sposób uzgodniony z zamawiającym ) - obróbka drzwi przystankowych od strony szybu i od strony klatki schodowej ( w sposób uzgodniony z zamawiającym ) - przygotowanie ścian i stropu w szybie do malowania, - dwukrotne malowanie ścian i stropu w szybie białą farbą emulsyjną, - dwukrotne malowanie ścian wokół obrobionych drzwi przystankowych od strony klatki schodowej ( w sposób uzgodniony z Zamawiającym ), - wykonanie wentylacji szybu o przekroju zgodnym z przepisami ( w sposób uzgodniony z zamawiającym ) 6) certyfikacja nowych dźwigów przez UDT i badanie inspekcyjne UDT O Sz-n, 7) uzyskanie na własny koszt wszelkich dopuszczeń, ekspertyz oraz zezwoleń na eksploatację dźwigów 8) przekazanie zamontowanych dźwigów do eksploatacji łącznie z niezbędną dokumentacją, 3. Podstawowe parametry nowych dźwigów: 1) rodzaj: osobowy, elektryczny, liniowy, przystosowany dla osób niepełnosprawnych (w tym dla osób niedowidzących) 2) zespół napędowy: bezreduktowy z regulacją częstotliwościową prędkości, usytuowany w nadszybiu 3) wymiary szybu: 1700 mm x 2400 mm; nadszybie: 3500 mm; podszybie 1750 mm 4) liczba przystanków : 5 5) wysokość podnoszenia: 11,2 m 6) drzwi przystankowe: automatyczne 900mm x 2000mm, o odporności ogniowej EI 30 7) drzwi kabinowe: automatyczne 900mm x 2000mm, z napędem regulowanym, teleskopowe wyposażone w kurtynę świetlną 8) dźwig: minimum 1000 kg dopasowany do powierzchni kabiny 9) prędkość: minimum 1,00 ms regulowana płynnie 10) sterowanie: mikroprocesowe ze zbiorczością góra-dół z funkcją zjazdu awaryjnego w przypadku pożaru lub przy zaniku zasilania 11) sygnalizacja: piętro wskazywacz cyfrowy na każdym przystanku i w kabinie wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną informującą o przybyciu kabiny na dane piętro 12) kasety wezwań: z podświetleniem przyjęcia wezwania 13) włącznik dźwigu na parterze: w miejscu dotychczasowego wyłącznika (typ wyłącznika do uzgodnienia z Zamawiającym) 14) kabina: o wymiarach dopasowanych do udźwigu, nieprzelotowa, ściany kabiny wykonane z laminatu (wzór wybierze Zamawiający), kaseta dyspozycji wykonana jako panel ze stali nierdzewnej z przyciskami podświetlanymi i oznaczonymi znakami Braila, sufit podwieszany z oświetleniem rozproszonym energooszczędnym i niewrażliwym na wstrząsy podczas eksploatacji, podłoga wykładania wykładziną niepalną, antypoślizgową, trudnościeralną (wzór wybierze Zamawiający), oświetlenie awaryjne zasilane z baterii wystarczające na minimum 2 godziny, interkom (połączenie z portiernią); przycisk ALARM; przycisk otwierania i zamykania drzwi kabinowych;wentylacja wymuszona sterowania ręcznie; sygnalizacja optyczna i dźwiękowa przeciążenia kabiny; listwy odbojowe z blachy nierdzewnej (wysokość zamontowania uzgodniona z Zamawiającym), poręcze o wysokości dostosowanej dla osób niepełnosprawnych, lustro umieszczone na tylnej ścianie poręczy, 15) kasety wezwań: z podświetleniem przyjęcia wezwania 4. Nowe zamontowane dźwigi winny spełniać wymagania określone w Dyrektywie 95-16-WE, a po zainstalowaniu otrzymać deklarację zgodności WE i oznaczenie CE. 5. Wykonanie prac elektrycznych powinno być potwierdzone protokołem z pomiarów elektrycznych podpisanym przez osobę z uprawnieniami dozorowymi, zgodnie z prawem energetycznym. Produkty i urządzenia zastosowane przez Wykonawcę nie mogą być prototypami i muszą posiadać odpowiednie certyfikaty. 6. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę na koszt własny. Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru i przekazania do eksploatacji dźwigów, który po podpisie i akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury. 7. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 29.22.14.10-1, 45.31.31.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 2 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę i montaż dźwigu osobowego (windy) o wartości co najmniej 100 000 zł netto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.07.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pok. nr 126- sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 w Szczecinie informuje,że w związku z wpłynieciem protestu , zgodnie z art 180 pkt 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia 31.07.2009r do godziny 9.30. SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załacznik nr 3

Załącznik nr 4


Data publikacji: 2009/07/20

Wynik postepowania:

Szczecin dnia 03.08.2009 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
 
 
Nr. znak sprawy : ZP/09/AG/09
 
 
dotyczy : wyboru oferty w przetargu na Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i  montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej Domu  Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
 
               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty :
1)      Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA,
      ul. Tęczowa 1 , 78-100 Kołobrzeg, cena 637.698,60 zł brutto,  termin wykonania
              – do 120 dni, oferta otrzymała 90,47 pkt.
 2)  Oferta nr 2 : SCHINDLER POLSKA, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49,
       60-171 Poznań cena 576.944,00 zł brutto, termin wykonania – do 120 dni, oferta  
       otrzymała 100 pkt
            
             Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, że jedynym kryterium oceny ofert , było kryterium ceny – 100 pkt.
          

       Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy SCHINDLER POLSKA, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań z ceną 576.944,00 zł brutto oraz terminem wykonania – do 120 dni

 

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

 

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne podpisano w dniu 10.08.2009r., umowę z firmą Schindler Polska Sp. z o.o, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań. Wartość podpisanej umowy - 576.944,00 zł brutto 
Szczecin dnia 03.08.2009 r.
 
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA
 
 
Nr. znak sprawy : ZP/09/AG/09
 
 
dotyczy : wyboru oferty w przetargu na Demontaż istniejących 3 szt. wind osobowych oraz dostawę i  montaż 3 szt. fabrycznie nowych wind osobowych w Domu Pomocy Społecznej Domu  Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 w Szczecinie.
 
 
               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 2 oferty :
1)      Oferta nr 1 : Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne PILAWA,
      ul. Tęczowa 1 , 78-100 Kołobrzeg, cena 637.698,60 zł brutto,  termin wykonania
              – do 120 dni, oferta otrzymała 90,47 pkt.
 2)  Oferta nr 2 : SCHINDLER POLSKA, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49,
       60-171 Poznań cena 576.944,00 zł brutto, termin wykonania – do 120 dni, oferta  
       otrzymała 100 pkt
            
             Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, że jedynym kryterium oceny ofert , było kryterium ceny – 100 pkt.
          

       Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy SCHINDLER POLSKA, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań z ceną 576.944,00 zł brutto oraz terminem wykonania – do 120 dni

 

 

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 

 

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie uprzejmie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania o zamówienie publiczne podpisano w dniu 10.08.2009r., umowę z firmą Schindler Polska Sp. z o.o, Oddział w Poznaniu, ul. Żmigrodzka 41/49, 60-171 Poznań. Wartość podpisanej umowy - 576.944,00 zł brutto 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/07/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/08/19 13:22:09
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/08/19 13:22:09  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/03 15:35:32  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/07/27 15:23:06  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/07/22 09:08:43  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/07/22 09:08:18  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/07/20 14:34:29  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/07/20 14:30:40  nowa pozycja