Zamówienia publiczne - postępowania

stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie dla Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie Numer ogłoszenia: 332379 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: całodobową ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej położonego przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie realizowana w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej oraz polegająca na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu Domu Pomocy Społecznej DK i PZS w budynku przy ul. E. Romera 21-29: codziennie -jeden pracownik ochrony (dozór całodobowy). 2. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników w umundurowanie, latarki i identyfikatory. 3.Zakres obowiązków pracowników ochrony: a) stały dozór sygnałów przesyłanych przez systemy dozoru i sygnalizacji alarmowania znajdujących się w w/w budynku, b) obsługa portierni w godzinach służby przez wszystkie dni w czasie trwania umowy, c) wzmożony dozór budynku oraz terenu Domu Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych i nocnych ze zwracaniem szczególnej uwagi na wejścia oraz na osoby przebywające w tym czasie w budynku, d) przeprowadzanie kontroli pomieszczeń i otoczenia, nie rzadziej niż co 2 godziny w każdy dzień tygodnia, e)codzienne otwieranie i zamykanie bram wjazdowych na teren Domu, f) gospodarka kluczami (wydawanie i przyjmowanie pracownikom )zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, g) prowadzenie ewidencji osób, które za zgodą przełożonych wykonują pracę na terenie Domu po godzinach urzędowania, h) sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych po opuszczeniu obiektu przez pracowników Domu, i) wezwanie grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej potrzeby (Zamawiający wymaga pojawienia się grupy w czasie do 10 minut od wezwania), j) natychmiastowe wzywanie Policji do dokonania czynności przekraczających uprawnienia Wykonawcy, k) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, l) zatrzymywanie osób nietrzeźwych, naruszających przepisy porządkowe, bhp, p.poż., popełniających lub usiłujących popełnić przestępstwo albo w inny sposób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania Domu, m) ujawnianie faktów dewastacji mienia, n) podejmowanie czynności zgodnie z opracowanymi procedurami w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub nieprawidłowości funkcjonowania urządzeń (dotyczy pożaru, włamania, zaniku zasilania energetycznego, awarii w instalacjach wodno- kanalizacyjnych, co., gazu, systemów monitorujących. o) czuwanie nad sprawnością sygnalizacji alarmowej, p.poż . p) postępowanie zgodne z instrukcją alarmową p.poż. i bhp oraz zasadami postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi; r) w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki powiadamianie - na zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb miejskich oraz zabezpieczenie miejsca ich działalności, s) dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla mieszkańców Domu i pracowników; t) wykonywanie innych zadań stawianych doraźnie przez przełożonych w zakresie ochrony fizycznej obiektu, w tym odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu Domu Pomocy Społecznej w okresie zimowym przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Zamawiającego oraz dbanie o porządek terenów przyległych do budynku; u) powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku; w) prowadzenie książek służby w dozorowanym obiekcie; x) sporządzanie meldunku pisemnego w Książce zdarzeń stałego dyżuru przed zakończeniem stałego dyżuru a następnie po przybyciu zmiennika, podpisywanie przez obu zdania i przyjęcia dyżuru; y) co miesięczne rozliczanie opłat za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone na portierni;.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Data publikacji: 2010/11/22

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/13/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 10
Nazwa (firma): TREZOR Sp. z o.o. ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin – wartość oferty brutto 4 295,52 zł co stanowi 100 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie, Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin – wartość oferty brutto 5 224,28 zł co stanowi 82,22 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma – ALKON Sp. z o.o., ul Teofila Firlika 41 71-637 Szczecin - wartość oferty brutto 7 302,92 zł Oferta otrzymała 58,82 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma – CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce– wartość oferty brutto 4 758,87 zł co stanowi 90,26 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma – POLSKIE AGENCJE OCHRONY S.A., ul. Puławska479, 02-844 Warszawa - wartość oferty brutto 5 973,12 zł Oferta otrzymała 71,91 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma – TOMEX Usługi Porządkowe – Ogólnobudowlane, Anna Elżbieta Rudnicka, ul. Boh. Warszawy 34-35, 70-340 Szczecin - wartość oferty brutto 5 300 zł Oferta otrzymała 81,05 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma – UNIWERSAL SECURITY POLAND Sp. z o.o., ul. 9 Maja 1/33, 70-136 Szczecin - wartość oferty brutto 5 471,12 zł Oferta otrzymała 78,51 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 7 firma – ULISSES Agencja Ochrony, ul. Łukasińskiego 42a, 71-215 Szczecin - wartość oferty brutto 5 490,72 zł Oferta otrzymała 78,23 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 8 firma – FENIKS Sp. Jawna, D. Rutkowski, G. Rutkowski, ul. Berlinga 6a/5, 71-294 Szczecin - wartość oferty brutto 4 479,84 zł Oferta otrzymała 95,89 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 9 firma – POLIS SECURITY Sp. z o.o., ul. Wolności 62, 73-200 Choszczno - wartość oferty brutto 4 822,50 zł Oferta otrzymała 89,07 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 10 firma – TREZOR Sp. z o.o. ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin – wartość oferty brutto 4 295,52 zł co stanowi 100 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 11 firma – TREZOR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin - wartość oferty brutto 4 742,04 zł Oferta otrzymała 90,58 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

znak: ZP/13/AG/10

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. informuję, że w związku z tym, że firma Trezor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bronowicka 27 Szczecin 71-012 uchyliła się od zawarcia umowy dotyczącej stałej, całodobowej i bezpośredniej ochrony obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych wybrano jako najkorzystniejszą, kolejną ofertę tj. oferta nr 8 firmy Feniks Sp. Jawna D. Rutkowski, G. Rutkowski z siedzibą ul. Berlinga 6a/5, 71-294 Szczecin.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie” ZNAK: ZP/13/AG/10


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęło 11 ofert. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 56 000,00 zł. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że tylko ceny dwóch złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu są niższe od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i wynoszą odpowiednio 51 546,24 zł brutto oraz 53 758,08 zł brutto. Kolejno dwie firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostały zaproszone do podpisania umowy i zrezygnowały z jej podpisania. Cena następnej najkorzystniejszej oferty wynosi 56 904,48 zł brutto i przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/13/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 10
Nazwa (firma): TREZOR Sp. z o.o. ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin – wartość oferty brutto 4 295,52 zł co stanowi 100 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – EKOTRADE Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Szczecinie, Al. 3 Maja 22, 70-215 Szczecin – wartość oferty brutto 5 224,28 zł co stanowi 82,22 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma – ALKON Sp. z o.o., ul Teofila Firlika 41 71-637 Szczecin - wartość oferty brutto 7 302,92 zł Oferta otrzymała 58,82 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma – CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce– wartość oferty brutto 4 758,87 zł co stanowi 90,26 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma – POLSKIE AGENCJE OCHRONY S.A., ul. Puławska479, 02-844 Warszawa - wartość oferty brutto 5 973,12 zł Oferta otrzymała 71,91 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma – TOMEX Usługi Porządkowe – Ogólnobudowlane, Anna Elżbieta Rudnicka, ul. Boh. Warszawy 34-35, 70-340 Szczecin - wartość oferty brutto 5 300 zł Oferta otrzymała 81,05 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma – UNIWERSAL SECURITY POLAND Sp. z o.o., ul. 9 Maja 1/33, 70-136 Szczecin - wartość oferty brutto 5 471,12 zł Oferta otrzymała 78,51 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 7 firma – ULISSES Agencja Ochrony, ul. Łukasińskiego 42a, 71-215 Szczecin - wartość oferty brutto 5 490,72 zł Oferta otrzymała 78,23 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 8 firma – FENIKS Sp. Jawna, D. Rutkowski, G. Rutkowski, ul. Berlinga 6a/5, 71-294 Szczecin - wartość oferty brutto 4 479,84 zł Oferta otrzymała 95,89 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 9 firma – POLIS SECURITY Sp. z o.o., ul. Wolności 62, 73-200 Choszczno - wartość oferty brutto 4 822,50 zł Oferta otrzymała 89,07 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 10 firma – TREZOR Sp. z o.o. ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin – wartość oferty brutto 4 295,52 zł co stanowi 100 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 11 firma – TREZOR SYSTEM Sp. z o.o., ul. Bronowicka 27, 71-012 Szczecin - wartość oferty brutto 4 742,04 zł Oferta otrzymała 90,58 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

znak: ZP/13/AG/10

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. informuję, że w związku z tym, że firma Trezor Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bronowicka 27 Szczecin 71-012 uchyliła się od zawarcia umowy dotyczącej stałej, całodobowej i bezpośredniej ochrony obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, działając zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych wybrano jako najkorzystniejszą, kolejną ofertę tj. oferta nr 8 firmy Feniks Sp. Jawna D. Rutkowski, G. Rutkowski z siedzibą ul. Berlinga 6a/5, 71-294 Szczecin.

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie” ZNAK: ZP/13/AG/10


UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęło 11 ofert. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 56 000,00 zł. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że tylko ceny dwóch złożonych ofert w przedmiotowym postępowaniu są niższe od kwoty, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i wynoszą odpowiednio 51 546,24 zł brutto oraz 53 758,08 zł brutto. Kolejno dwie firmy, które złożyły najkorzystniejsze oferty zostały zaproszone do podpisania umowy i zrezygnowały z jej podpisania. Cena następnej najkorzystniejszej oferty wynosi 56 904,48 zł brutto i przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/11/22, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/12/28 14:48:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/12/28 14:48:59  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/12/22 17:26:53  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/12/06 20:53:09  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/11/22 18:02:29  nowa pozycja