Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa warzyw i owoców

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 410776 - 2009; data zamieszczenia: 28.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców w okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 03220000-9 2. Zakres zamówienia obejmuje: l.p. Kod CPV nazwa towaru j.m. ilość Część I -warzywa 1 03221260-6 Pieczarki kg 560 2 03221410-3 Kapusta kwaszona kg 1500 3 03221100-7 Rzodkiewka sezon V-VIII kg 100 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 30 4 03221100-7 Rzodkiew biała kg 300 5 03221100-7 Szczypior sezon V-VIII kg 50 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 10 6 03221410-3 Kapusta pekińska kg 650 7 03221100-7 Buraki czerwone kg 2500 Botwina sezon V-VIII kg 600 8 03221100-7 Marchew kg 4000 9 03221410-3 Kapusta biała kg 2000 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 700 10 03221410-3 Kapusta czerwona kg 600 11 03221100-7 Por kg 800 12 03221100-7 Seler kg 2000 13 03221120-3 Ogórki kwaszone kg 850 14 03221120-3 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 500 15 03221120-3 Ogórki świeże krótkie sezon VI-VIII kg 750 16 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 1700 17 03221100-7 Czosnek kg 70 18 03221310-2 Sałata lodowa w pozostałych miesiącach kg 350 Sałata sezon V-VIII kg 250 19 03221300-9 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Pietruszka nać świeża sezon V-IX kg 200 20 03221120-3 Ziemniaki kg 30000 21 03221120-3 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 500 Pomidory sezon VII-X kg 3000 22 03221100-7 Cebula kg 1200 23 03221100-7 Kalafior sezon VI-IX kg 700 24 03221100-7 Brokuły sezon VI-VIII kg 350 25 03221300-9 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 50 Koper świeży sezon V-IX kg 250 26 03212210-5 Fasolka szparagowa sezon V-VIII kg 350 27 03221230-7 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 100 Papryka czerwona świeża sezon VII-X kg 400 28 03221250-3 Cukinia sezon VI-VIII kg 350 29 03221200-8 Rabarbar sezon V-VIII kg 350 Część II -owoce 1 03222330-5 Wiśnia świeża sezon VI-VIII kg 600 2 03222313-0 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 560 3 03222330-5 Śliwka węgierka sezon VII-X kg 700 4 03222320-2 Jabłka sezon V-VII kg 800 Jabłka w pozostałych miesiącach kg 3300 5 03222320-2 Gruszka sezon VII-IX kg 250 6 03222330-5 Czereśnia sezon V-VI kg 250 Część III - owoce tropikalne i cytrusowe 1 03222200-5 Cytryny kg 950 2 03222300-6 Nektarynka kg 250 3 03222200-5 Pomarańcze kg 700 4 03222111-4 Banany kg 700 5 03222118-3 Kiwi kg 200 6 03222200-5 Mandarynki kg 650 7 03222200-5 Grapefruit czerwony kg 600 8 03222000-3 Arbuz sezon V-VIII kg 500 9 03222340-8 Winogrona jasne kg 30 10 03222340-8 Winogrona ciemne kg 30 Towar wymieniony w pkt 2 będzie dostarczany przez wykonawcę na koszt własny w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami osób zamawiających. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 5. Dostawy towaru przez wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez zamawiającego telefonicznie lub faksem zapotrzebowania według ilości, rodzaju towaru jakości z zachowanym terminem przydatności do użycia. 6. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub faksu. 7. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia określoną partię towaru w terminie do godz. 12:00 dnia następnego na koszt własny i ryzyko. 8. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż w dniu poprzedzającym termin dostawy do godz. 10:00. 9. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jakości na koszt wykonawcy. 10. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część I -warzywa 1 03221260-6 Pieczarki kg 560 2 03221410-3 Kapusta kwaszona kg 1500 3 03221100-7 Rzodkiewka sezon V-VIII kg 100 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 30 4 03221100-7 Rzodkiew biała kg 300 5 03221100-7 Szczypior sezon V-VIII kg 50 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 10 6 03221410-3 Kapusta pekińska kg 650 7 03221100-7 Buraki czerwone kg 2500 Botwina sezon V-VIII kg 600 8 03221100-7 Marchew kg 4000 9 03221410-3 Kapusta biała kg 2000 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 700 10 03221410-3 Kapusta czerwona kg 600 11 03221100-7 Por kg 800 12 03221100-7 Seler kg 2000 13 03221120-3 Ogórki kwaszone kg 850 14 03221120-3 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 500 15 03221120-3 Ogórki świeże krótkie sezon VI-VIII kg 750 16 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 1700 17 03221100-7 Czosnek kg 70 18 03221310-2 Sałata lodowa w pozostałych miesiącach kg 350 Sałata sezon V-VIII kg 250 19 03221300-9 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Pietruszka nać świeża sezon V-IX kg 200 20 03221120-3 Ziemniaki kg 30000 21 03221120-3 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 500 Pomidory sezon VII-X kg 3000 22 03221100-7 Cebula kg 1200 23 03221100-7 Kalafior sezon VI-IX kg 700 24 03221100-7 Brokuły sezon VI-VIII kg 350 25 03221300-9 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 50 Koper świeży sezon V-IX kg 250 26 03212210-5 Fasolka szparagowa sezon V-VIII kg 350 27 03221230-7 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 100 Papryka czerwona świeża sezon VII-X kg 400 28 03221250-3 Cukinia sezon VI-VIII kg 350 29 03221200-8 Rabarbar sezon V-VIII kg 350.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część II -owoce 1 03222330-5 Wiśnia świeża sezon VI-VIII kg 600 2 03222313-0 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 560 3 03222330-5 Śliwka węgierka sezon VII-X kg 700 4 03222320-2 Jabłka sezon V-VII kg 800 Jabłka w pozostałych miesiącach kg 3300 5 03222320-2 Gruszka sezon VII-IX kg 250 6 03222330-5 Czereśnia sezon V-VI kg 250.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusowe.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część III - owoce tropikalne i cytrusowe 1 03222200-5 Cytryny kg 950 2 03222300-6 Nektarynka kg 250 3 03222200-5 Pomarańcze kg 700 4 03222111-4 Banany kg 700 5 03222118-3 Kiwi kg 200 6 03222200-5 Mandarynki kg 650 7 03222200-5 Grapefruit czerwony kg 600 8 03222000-3 Arbuz sezon V-VIII kg 500 9 03222340-8 Winogrona jasne kg 30 10 03222340-8 Winogrona ciemne kg 30.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Data publikacji: 2009/11/28

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl

Znak sprawy: ZP/14/AG/09
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy część I – warzyw, część II – owoców oraz część III – owoców cytrusowych i tropikalnych do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
w części I warzywa
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części I – warzywa :
Oferta nr 1
W wykonaniu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający :
Gmina Miasto Szczecin- Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
niniejszym informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 Pzp Wykonawca : Antoni Makowski Ogrodnictwo, warzywa i owoce Tychowo 49 73-110 Stargard Szczeciński został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w część
I- warzyw, część II – owoców oraz część III – owoców tropikalnych i cytrusowych
Uzasadnienie:Wykonawca Antoni Makowski Ogrodnictwo, warzywa i owoce Tychowo 49 73-110 Stargard Szczeciński nie spełnia wymogu określonego w SIWZ część V ust. 2 ppkt. 2. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 09.12.2009r. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 10.12.2009r. Wykonawca nie uzupełnił oferty. Powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.3 Pzp stanowią podstawę do wykluczenia z postępowania.
Tym samym, na podstawie art. 24 ust.4 Pzp ofertę wykluczonego wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, na podstawie Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale XIII SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 82.750,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 95,26 pkt
Wartość oferty brutto : 86.868,60 zł
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: w części II-owoce
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części II –owoce :
Oferta nr 1 – wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 11.833,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 94,43 pkt
Wartość oferty brutto : 12.531,10 zł

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:w części III-owoce tropikalne i cytrusowe
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części III – owoce tropikalne i cytrusowe :
Oferta nr 1 – wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 18.805,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 90,44 pkt
Wartość oferty brutto : 20.792,80 zł

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl

Znak sprawy: ZP/14/AG/09
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy część I – warzyw, część II – owoców oraz część III – owoców cytrusowych i tropikalnych do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
w części I warzywa
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części I – warzywa :
Oferta nr 1
W wykonaniu art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) Zamawiający :
Gmina Miasto Szczecin- Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
niniejszym informuje, iż na podstawie art. 24 ust. 2 pkt.3 Pzp Wykonawca : Antoni Makowski Ogrodnictwo, warzywa i owoce Tychowo 49 73-110 Stargard Szczeciński został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę w część
I- warzyw, część II – owoców oraz część III – owoców tropikalnych i cytrusowych
Uzasadnienie:Wykonawca Antoni Makowski Ogrodnictwo, warzywa i owoce Tychowo 49 73-110 Stargard Szczeciński nie spełnia wymogu określonego w SIWZ część V ust. 2 ppkt. 2. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia oferty na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy w dniu 09.12.2009r. Termin uzupełnienia został wyznaczony na dzień 10.12.2009r. Wykonawca nie uzupełnił oferty. Powyższe okoliczności zgodnie z art. 24 ust.2 pkt.3 Pzp stanowią podstawę do wykluczenia z postępowania.
Tym samym, na podstawie art. 24 ust.4 Pzp ofertę wykluczonego wykonawcy uznaje się za odrzuconą.
Od niniejszej decyzji Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej, na podstawie Prawo zamówień publicznych zawarte w dziale XIII SIWZ Pouczenie o środkach ochrony prawnej (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ze zmianami).
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2

Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 82.750,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 95,26 pkt
Wartość oferty brutto : 86.868,60 zł
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: w części II-owoce
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części II –owoce :
Oferta nr 1 – wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 11.833,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 94,43 pkt
Wartość oferty brutto : 12.531,10 zł

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:w części III-owoce tropikalne i cytrusowe
Ofertę nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dla części III – owoce tropikalne i cytrusowe :
Oferta nr 1 – wykonawca wykluczony. Oferta odrzucona.
Oferta nr 2
Nazwa (firma)”Baljo” Hurt- Detal Marcin Banach
Siedziba i adres 72-010 Police ul. Szkolna 2
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 18.805,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Warzywa –Owoce Adam Chomicz
Siedziba i adres 71-220 Szczecin ul. Inspektowa 24
Liczba uzyskanych punktów: 90,44 pkt
Wartość oferty brutto : 20.792,80 zł

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/11/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/15 18:43:49
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/15 18:43:49  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/11/28 13:12:57  nowa pozycja