Zamówienia publiczne - postępowania

Remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246
Numer ogłoszenia: 318039 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 Zakres zamówienia obejmuje demontaż ścianki dzielącej oba pomieszczenia administracyjne oraz wykucie otworu drzwiowego, obsadzenie drzwi oraz wyburzenie ścianki pomieszczenia z przeznaczeniem na kaplicę w jej miejsce wstawienie ścianki z luksferów oraz wykucie otworu drzwiowego z obsadzeniem drzwi. Ponadto, prace remontowe prowadzące do osiągnięcia stanu zgodnego z dokumentacją techniczną (projekt budowlany oraz kosztorys ślepy). Zakres prac w branży elektrycznej ogranicza się wyłącznie do robót dotyczących pomieszczeń remontowanych..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.10-2, 45.26.25.22-6, 45.31.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.43.00.00-0, 45.41.00.00-4, 45.43.21.11-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 17.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 


Data publikacji: 2010/11/09

Wynik postepowania:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego
w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie ZNAK: ZP/10/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje
INFORMACJA
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. 10.113.759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 70-315 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego znak: ZP/10/AG/10”
Wykonawca MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin został
wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp,
Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V pkt. 1 ust. 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty między innymi Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Wykonawca nie załączył rzeczonego dokumentu do złożonej oferty, wobec czego Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),do dnia 25.11.2010r., do godziny 1300.
Wykonawca MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin nie dostarczył wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/10/AG/10


Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 5
Nazwa firmy - A-PLUS, 74-210 Przelewice, Topolinek, Biuro: ul. Żupańskiego 12,
71-40 Szczecin - wartość oferty brutto 28 068,07 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.
Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano 2 Wykonawców
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez zamawiającego skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania z jednoczesnym odrzuceniem oferty wykonawcy wykluczonego oferty nr 7.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma: Zakład Usługowy Budownictwa MALLUX Janusz Szajkowski,
ul. Pocztowa 37/10, 70-357 Szczecin – wartość oferty brutto 30 744,31 zł co stanowi
91,30 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Zakład Produkcyjno Usługowy KUST M.Kurkowicz & M.Stupak,
ul. Mariacka 4a, 70-546 Szczecin - wartość oferty brutto 45 154,00 zł. Oferta otrzymała
62,16 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- F.H.U. GEKO, ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce - wartość oferty brutto 33 442,65 zł. Oferta otrzymała 83,93 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma- DESICCO Specjalistyczne Usługi Budowlane Łukasz Dereń, ul. Górna 18/5, 71-218 Bezrzecze - wartość oferty brutto 46 217,02 zł. Oferta otrzymała 60,73 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma- A-PLUS, 74-210 Przelewice, Topolinek, Biuro: ul. Żupańskiego 12,
71-40 Szczecin - wartość oferty brutto 28 068,07 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma- P.B.I. DOM-BUD, ul. Druckiego-Lubeckiego 1a, 71-656 Szczecin - wartość oferty brutto 35 870,00 zł. Oferta otrzymała 78,25 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 7 firma- MUREX Usługi Wielobranżowe, ul. B.Krzywoustego 54/20,
70-315 Szczecin - wartość oferty brutto 31 499,97 zł. Oferta odrzucona na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Lista załączników:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego
w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie ZNAK: ZP/10/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje
INFORMACJA
O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA
Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
( tj. Dz.U. 10.113.759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 70-315 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego znak: ZP/10/AG/10”
Wykonawca MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin został
wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 ustawy Pzp,
Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.
Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V pkt. 1 ust. 2 o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy mają obowiązek złożyć następujące dokumenty między innymi Aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy. Wykonawca nie załączył rzeczonego dokumentu do złożonej oferty, wobec czego Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentu tj. aktualnego odpisu z właściwego rejestru (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru),do dnia 25.11.2010r., do godziny 1300.
Wykonawca MUREX Usługi Wielobranżowe ul. Bol. Krzywoustego 54/20 Szczecin nie dostarczył wymaganego dokumentu w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na remont pomieszczenia kaplicy oraz pomieszczenia administracyjnego w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/10/AG/10


Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 5
Nazwa firmy - A-PLUS, 74-210 Przelewice, Topolinek, Biuro: ul. Żupańskiego 12,
71-40 Szczecin - wartość oferty brutto 28 068,07 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.
Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano 2 Wykonawców
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez zamawiającego skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania z jednoczesnym odrzuceniem oferty wykonawcy wykluczonego oferty nr 7.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma: Zakład Usługowy Budownictwa MALLUX Janusz Szajkowski,
ul. Pocztowa 37/10, 70-357 Szczecin – wartość oferty brutto 30 744,31 zł co stanowi
91,30 pkt wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Zakład Produkcyjno Usługowy KUST M.Kurkowicz & M.Stupak,
ul. Mariacka 4a, 70-546 Szczecin - wartość oferty brutto 45 154,00 zł. Oferta otrzymała
62,16 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- F.H.U. GEKO, ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce - wartość oferty brutto 33 442,65 zł. Oferta otrzymała 83,93 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma- DESICCO Specjalistyczne Usługi Budowlane Łukasz Dereń, ul. Górna 18/5, 71-218 Bezrzecze - wartość oferty brutto 46 217,02 zł. Oferta otrzymała 60,73 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma- A-PLUS, 74-210 Przelewice, Topolinek, Biuro: ul. Żupańskiego 12,
71-40 Szczecin - wartość oferty brutto 28 068,07 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma- P.B.I. DOM-BUD, ul. Druckiego-Lubeckiego 1a, 71-656 Szczecin - wartość oferty brutto 35 870,00 zł. Oferta otrzymała 78,25 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 7 firma- MUREX Usługi Wielobranżowe, ul. B.Krzywoustego 54/20,
70-315 Szczecin - wartość oferty brutto 31 499,97 zł. Oferta odrzucona na mocy art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/11/09, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/11/26 23:14:29
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/11/26 23:14:29  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/11/09 19:53:52  nowa pozycja