Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


2022/BZP 00481360/01

Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 7.12.2022

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001073923

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Romera 21-29

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 71-246

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsromera.szczecin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dpsromera.szczecin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-75d405e5-761a-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00481360

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025698/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawy artykułów spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP i dostępnego przez MiniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/);

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) ofertę i oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
3) jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca, w celu utrzymania
w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. Uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa należy złożyć wraz
z częścią jawną oferty;
4) wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”;
5) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP);
6) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanego „Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi 150 MB;
7) za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na elektroniczną skrzynkę podawczą Zamawiającego ePUAP;
8) za datę przekazania, innych niż oferta, oświadczeń, zawiadomień, wniosków
o wyjaśnienie treści SWZ lub innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres e-mail Zamawiającego wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ;
9) ofertę zaszyfrowaną zgodnie z „Instrukcją użytkownika” dostępną na miniportalu, należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/) na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ; Funkcjonalność zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania zostały opisane w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
10) wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej
na miniportalu;
11) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zaleca się posługiwanie nazwą postępowania lub numerem referencyjnym niniejszego postępowania;
12) zasady określone w niniejszym rozdziale nie dotyczą dokumentów składanych przez wykonawców przed podpisaniem umowy oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli są wymagane;

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/16/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część I – artykuły spożywcze – zał. 1A
w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r., opisane Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze do poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin
b) Dzienny Dom Pomocy Spolecznej ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki, o której mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy:
Część II –przyprawy – zał. 1 B
w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 30.06.2023 r., opisane Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV: 15800000-6 Różne produkty spożywcze do poszczególnych lokalizacji:
a) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin
b) Dzienny Dom Pomocy Spolecznej ul. Potulicka 40, 70-234 Szczecin;
Wielkość dostaw, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A do umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr1B do SWZ)

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wymiany wadliwego towaru o którym mowa w § 3 ust. 8 umowy

4.3.6.) Waga: 5

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wysokość kary umownej za każdy dzień zwłoki, o której mowa w § 13 ust. 1 wzoru umowy

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy polegających na
zmianie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia zmiany stawki podatku od towarów i usług.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-15 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu (adres:https://miniportal.uzp.gov.pl), na adres skrzynki ePUAP, który został wskazany w Rozdziale I pkt 1 SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-15 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dniSWZ

Załącznik nr 1 formularz oferty

Załącznik nr 1A do SWZ  spożywka

Załącznik nr 1B do SWZ przyprawy

Załącznik nr 2 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 Umowa spożywka 2023

Załącznik nr 3A do umowy art spożywcze

Załącznik nr 3A do umowy przyprawy

Załącznik nr 4 wykaz podstaw wykluczenia

 

Na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:

dla części I – artykuły spożywcze: 145 000,00 zł brutto;

dla części II –przyprawy: 11 000,00 zł brutto.


Data publikacji: 2022/12/07

Informacja z otwarcia ofert:

Szczecińskiej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin”.

Informacja o wykonawcach, których oferty zostały otwarte i o cenach ofert

Zamawiający, na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.), udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o cenach zawartych w ofertach, nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte:

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Cena

[zł]

Wysokość kar [zł]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

1

F.H.U. Chem-aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

70-112 Szczecin

część I

152 021,50

250

2

część II

9 520,17

250

2

2

Madar Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Szklarniowa 1, Ustowo

71-001 Szczecin

część I

oferta odrzucona

część II

oferta odrzucona

3

PPH POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A

62-800 Kalisz

część I

147 282,50

250

2

część II

10 458,00

250

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

   Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.


Wynik postepowania:

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy na „Dostawy różnych artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej będącego jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin” w części I – artykuły spożywcze.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:

Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 podał informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

Wartość wszystkich złożonych ofert przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części I
 – art. spożywcze
zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

 

Zamawiający na podstawie art. 253 ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części II – przyprawy

     Ofertę nr 4

F.H.U. CHEMAJ S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul. Starkiewicza 1A,
70 – 112 Szczecin

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

[pkt]

Cena

[zł]

Wysokość kar [zł]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

przyznane punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1.

F.H.U CHEMAJ S.C.
Janusz Świerczek
 Andrzej Trukawka,
ul. Starkiewicza 1A,
70 – 112 Szczecin

część II

9 530,18

250

2

100 pkt

80 pkt

15 pkt

5 pkt

2.

 

Madar Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Szklarniowa 1, Ustowo

71-001 Szczecin

część II

oferta odrzucona

3.

 

PPH POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A

62-800 Kalisz

część II

10 458,01

250

2

92,90 pkt

72,90 pkt

15 pkt

5 pkt

 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226.ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O PONOWNYM PRZEPROWADZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT

Działając na podstawie art. 16 i 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.)Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postepowaniu w części II – przyprawy i przestępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie

Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stwierdził, że w ofercie nr 1 firmy F.H.U. CHEMAJ S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka, ul. Starkiewicza 1A, 70 – 112 Szczecin  dotyczącej części II – przyprawy występuje błąd weryfikacji podpisu plików z ofertą oraz formularzem zestawienia cenowego dla części II. W związku z powyższym oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 ze zm.).

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający na podstawie art. 253 ustawy 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2022 poz. 1710 ze zm.) informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu
za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części II – przyprawy

     Ofertę nr 3

PPH POLARIS Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20A 62-800 Kalisz

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie
z kryteriami oceny ofert określonymi w SWZ.

 

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

[pkt]

Cena

[zł]

Wysokość kar [zł]

Czas wymiany wadliwego towaru [godz.]

przyznane punkty

przyznane punkty

przyznane punkty

1.

F.H.U CHEMAJ S.C.
Janusz Świerczek
 Andrzej Trukawka,
ul. Starkiewicza 1A,
70 – 112 Szczecin

część II

oferta odrzucona

2.

 

Madar Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Szklarniowa 1, Ustowo

71-001 Szczecin

część II

oferta odrzucona

3.

 

PPH POLARIS

Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20A

62-800 Kalisz

część II

10 458,01

250

2

100 pkt

80 pkt

15 pkt

5 pkt

 

Oferta nr 1 została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 3 ustawy Pzp.

Oferta jest niezgodna z przepisami ustawy.

 

Oferta nr 2 została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia.


Informacja o zawarciu umowy:

Umowa nr 43/2023 została zawarta w dniu 16.01.2023r. z Wykonawcą PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska, ul. Żołnierska 20A, 62-800 Kalisz – dla części II


udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2022/12/07, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2023/01/26 11:43:11
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2023/01/26 11:43:11 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2023/01/04 14:29:21 modyfikacja wartości
Elżbieta Grochola 2023/01/04 11:25:44 modyfikacja wartości
Elżbieta Grochola 2023/01/03 13:50:53 modyfikacja wartości
Elżbieta Grochola 2022/12/23 12:44:43 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2022/12/19 14:35:52 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2022/12/15 14:06:25 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2022/12/07 13:20:51 nowa pozycja