Warunki przyjęcia


Art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12.03.2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64.poz 593 z późn. zm,)

„Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.”

Do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu.
Ośrodek pomocy społecznej przeprowadza wywiad środowiskowy oraz kompletuje wszelkie niezbędne dokumenty to jest: orzeczenie dotyczące stopnia niepełnosprawności, decyzję organu emerytalno- rentowego lub inną decyzję przyznającą świadczenia finansowe, oświadczenie osób zobowiązanych do alimentacji, zaświadczenia o uprawnieniach kombatanckich, orzeczenie sądu itp.
Na ich podstawie dyrektor ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu lub odmowie skierowania do domu pomocy społecznej. 
Osobę kieruje się do domu odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej.
Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się o miejsce o wpływie dokumentów.
W przypadku mieszkańców Szczecina w celu załatwienia formalności dotyczących umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej decyzje wystawia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2022/02/21, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Marika Misiuda, dnia: 2022/02/21 10:33:55
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Misiuda 2022/02/21 10:33:55 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/12/18 12:04:35 nowa pozycja