Zasady odpłatności za pobyt w domu


Pobyt w domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania (ustalany przez Prezydenta Miasta corocznie i ogłaszany w wojewódzkim dzienniku urzędowym).
Zasady wnoszenia opłat określa ustawa o pomocy społecznej, i tak:
Art. 61. 
      1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1)      mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- przy czym osoby i gmina określone w pkt. 2 i 3 nie maja obowiązku wnoszeni opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność
       2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą;
1)      mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2)      małżonek, zstępni przed wstępnymi- zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust.2:
a)  w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b)  w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3)      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej- w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt. 1 i 2.
              2a. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby nie wymienione w ust.2.
              2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, gmina wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 2a.
Art. 62.
    1. Mieszkaniec domu wnosi opłatę do kasy domu lub na jego rachunek bankowy. Za jego zgodą opłata może być potrącona:
1)      z emerytury lub renty mieszkańca domu- przez właściwy organ emerytalno-rentowy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)      z zasiłku stałego mieszkańca domu- przez ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług wspólnych dokonujacy wypłaty świadczenia; opłatę za pobyt ośrodek pomocy społecznej  lub centrum usług wspólnych przekazuje na rachunek bankowy domu pomocy społecznej.

     2. Osoby, o których mowa w art. 61 ust. 1 pkt 2 i ust. 2a, wnoszą opłatę ustaloną zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt 2 i ust. 2c do kasy lub na rachunek bankowy gminy, z której mieszkaniec domu został skierowany; opłatę tę gmina wraz z opłatą, o której mowa w art. 61 ust. 2 pkt 3, przekazuje na rachunek bankowy właściwego domu pomocy społecznej


udostępnił: DPS DKiPZS, wytworzono: 2022/02/21, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Marika Misiuda, dnia: 2022/02/21 10:42:58
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Misiuda 2022/02/21 10:42:58 modyfikacja wartości
Łukasz Kłaczyński 2008/12/18 12:14:39 nowa pozycja