Nabór na stanowiska

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO - PSYCHOLOG


 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOM  KOMBATANTA I PIONIERA     

          ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ PRZY UL. E. ROMERA 21-29 W SZCZECINIE

                          PROWADZI REKTUTACJĘ NA  STANOWISKO

                                          PSYCHOLOGA

       

   Umowa o pracę - pełny etat

 1. Wymagania  niezbędne:
  1. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
  2. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. wykształcenie  wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Wymagania  dodatkowe:
  1. komunikatywność,
  2. umiejętność pracy w zespole,
  3. odporność na stres,
  4. odpowiedzialność  i systematyczność
 1. Wymagane dokumenty                  

a) dokumenty potwierdzające wykształcenie,

b) list motywacyjny,

c) CV,

d) dokumenty potwierdzające staż pracy,

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zakres działań wykonywanych na w/w stanowisku:

1) Rozpoznawanie na bieżąco zapotrzebowania Mieszkańców na pomoc psychologiczną.

2) Udzielanie Mieszkańcom pomocy psychologicznej w zakresie:

      ¨  wsparcia psychologicznego,

      ¨  konsultacji psychologicznych,

      ¨  psychoedukacji,

      ¨  krótkoterminowej psychoterapii w kryzysie,

      ¨  facylitacji i mediacji w sytuacjach konfliktowych.

3) Wspomaganie zespołu pracowników Domu w zakresie:

              ¨ optymalizowania kontaktu z  Mieszkańcami,

              ¨ wsparcia w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi.

4) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z Mieszkańcami  zgodnie z przyjętymi

     procedurami Domu.

5) Prowadzenie konsultacji z personelem opiekuńczo-medycznym udzielania fachowych 

     porad w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych.

6)  Organizowanie szkoleń dla pracowników Domu.

7)  Udział  w zespołach terapeutyczno-opiekuńczych.

8) Udział w zespołach aktywizująco - wspierających.

        9) Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla Mieszkańców.

      10)  Prowadzenie i nadzorowanie planów wsparcia Mieszkańców DPS.

      11)  Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego, nie ujęty w niniejszym zakresie, a wynikające z zajmowanego stanowiska.

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.

 

Osoby  zainteresowane  wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o  dostarczenie do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej lub  przesłanie drogą mailową (sekretariat@dpsromera.szczecin.pl) dokumentów aplikacyjnych (Curriculum Vitae + list motywacyjny + dokumenty potwierdzające staż). Szczegółowe informacje można  uzyskać pod numerem telefonu:  91-43-27-712  wew. 126.

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

(rekrutacja pracowników do pracy w DPS)

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ” w Szczecinie), informujemy, iż

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, reprezentowany przez Dyrektora DPS DKiPZS
z siedzibą przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, tel./fax: 91 42 27 712,
e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: ul. Romera 21-29, 71-246 oraz poprzez: e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 43 27 712.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane
w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz art. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.

4.   Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata, na które kandyduje:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego
z przepisu prawa tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy
o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)   twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c)   twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.   Obowiązek podania danych: dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie
na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego
na stanowisko na , które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe
(w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody,
ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Termin składania: 2023/02/28

Data wygaśnięcia: 2023/02/28

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2023/02/14, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Marika Misiuda, dnia: 2023/02/14 12:17:44
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Marika Misiuda 2023/02/14 12:17:44 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2023/02/14 09:10:57 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2023/02/14 08:15:21 modyfikacja wartości
Marika Misiuda 2023/02/14 08:14:21 nowa pozycja