Nabór na stanowiska

księgowy


                    

 

DYREKTOR

     DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DOMU KOMBATANTA I  PIONIERA  ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

o g ł a s z a

 

NABÓR NA  WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „ DOM KOMBATANTA
                       I  PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ”

UL. ROMERA  21-29

71-246 SZCZECIN

 

 

Wolne   stanowisko   urzędnicze:  1 etat

Księgowy w  Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej” w  Szczecinie

 Określenie  stanowiska:  Księgowy

Niezbędne wymagania:

 

1)  obywatelstwo polskie

2)  wykształcenie :

a) wyższe – ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe  o kierunku finanse i rachunkowość ,

b) średnie,  policealne, pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym  i co najmniej 2 letni staż pracy ,
3) znajomość przepisów prawa samorządowego, ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia w sprawie domów pomocy społecznej, ustawy o finansach publicznych, ustawa o rachunkowości
4) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw    publicznych,
5) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe

 1. doświadczenie zawodowe  w komórkach finansowych jednostek budżetowych  min.1 rok,
 2. znajomość obsługi programów  finansowo-księgowych i programów bankowości elektronicznej,
 3. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.
 4. znajomość obsługi programu  finansowo-księgowego Arisco, oraz zagadnień dotyczących  ewidencji majątku będzie dodatkowym atutem,
 5. komunikatywność, sumienność, pracowitość i wysoka kultura osobista.

 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie następujących obowiązków :

 1. sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym dokumentów i przygotowywanie dokumentów  źródłowych do księgowania,
 2. wprowadzanie dokumentów księgowych do programu finansowo-księgowego zgodnie   z dekretacja,
 3. ewidencja materiałowa: magazyn gospodarczy, żywnościowy, dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych                 i finansowych w tym również rozliczanie gospodarki magazynowej,
 4. sporządzanie przelewów bankowych, ze szczególnym uwzględnieniem terminowości zapłaty zobowiązań jednostki,
 5. współpraca z kontrahentami jednostki w zakresie wyjaśnienia bieżących spraw,
 6. sporządzanie not księgowych,
 7. sporządzanie comiesięcznych informacji zakresie bieżących zobowiązań jednostki,
 8. prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych według obowiązujących przepisów,
 9. udział w rozliczeniach okresowych inwentaryzacji,
 10. terminowe przekazywanie wszelkich analiz i rozliczeń,
 11. przygotowywanie dokumentów finansowo-księgowych do archiwizacji,
 12. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych,
 13. pełnienie zastępstwa na stanowisku ds. płac,
 14. wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub  przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki  należą do kompetencji księgowego.       

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy, praca w pomieszczeniach biurowych, przy komputerze,
 2. nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,    w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia   o naborze w  sierpniu 2016 jest niższy niż 6%.

 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 2. list motywacyjny,
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie**,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach              i umiejętnościach,
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 7. kopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność***
 8. referencje z dotychczasowych miejsc pracy,
 9. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 11. oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 12. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1182.)

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do: 05.10.2016r. do godziny 15:00  (uwaga: liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej ) na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin w zamkniętych kopertach z dopiskiem : „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –  księgowy”

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu-  91 4327712

 Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni    za pośrednictwem  

    poczty, drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą   rozpatrywane.

 * przyjąć właściwe

** Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, stanowi załącznik Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy    i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)   i jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecinw części dotyczącej naborów na stanowiska.

*** Dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 )


Termin składania: 2016/10/05

Data wygaśnięcia: 2016/10/06

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2016/09/20, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2016/09/20 14:49:40
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka 2016/09/20 14:49:40 nowa pozycja