Nabór na stanowiska

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO POMOC KUCHENNA


 

 

           DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DOM  KOMBATANTA I PIONIERA     

          ZIEMI SZCZECINSKIEJ PRZY UL. ROMERA 21-29 W SZCZECINIE

 

 

                          PROWADZI REKTUTACJĘ NA  STANOWISKO

 

         Pomoc kuchenna

 

 1. Wymagania  niezbędne:
 2. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. wykształcenie  podstawowe  lub  zasadnicze zawodowe 

    

 1. Wymagane dokumenty                   

a) dokumenty potwierdzające wykształcenie

b) list motywacyjny

c) CV

d) dokumenty potwierdzające staż pracy

e) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Zakres działań wykonywanych na w/w stanowisku:

 

1.Utrzymywanie porządku w kuchni i podległych pomieszczeniach,

2.Pomoc w przygotowywaniu  potraw,

      3.Przestrzeganie obowiązujących norm i standardów,

4. Wydawanie posiłków mieszkańcom,

5. Współpraca i wykonywanie  poleceń szefa kuchni i kierownika kuchni-dietetyka.

 

Osoby  zainteresowane  wzięciem udziału w procesie rekrutacji prosimy o  dostarczenie do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  lub przesłanie drogą mailową (sekretariat@dpsromera.szczecin.pl) dokumentów aplikacyjnych (Curriculum Vitae + list motywacyjny + dokumenty potwierdzające staż). Szczegółowe informacje można  uzyskać u kierownika kuchni-dietetyka pod numerem telefonu  504019643.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

(rekrutacja pracowników do pracy w DPS)

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ” w Szczecinie), informujemy, iż

 

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej”, reprezentowany przez Dyrektora DPS DKiPZS
z siedzibą przy ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, tel./fax: 91 42 27 712,
e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl

2.   W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: ul. Romera 21-29, 71-246 oraz poprzez: e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 43 27 712.

3.   Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane
w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 oraz art. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.

4.   Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata, na które kandyduje:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania (adres
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego
z przepisu prawa tj. jest art. 22¹ kodeksu pracy (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy
o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)   twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c)   twoja zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5.   Obowiązek podania danych: dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie
na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego
na stanowisko na , które kandydujesz, chyba że wyrazisz zgodę na to, by Twoje dane osobowe
(w tym Twoje CV i list motywacyjny) były przez nas przechowywane do czasu odwołania zgody,
ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wzięcia pod uwagę w kolejnych procesach rekrutacyjnych. Jeżeli chcesz z tej możliwości skorzystać, prosimy o zamieszczenie zgody w swoim CV o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

 

 

 

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Termin składania: 2021/10/19

Data wygaśnięcia: 2021/11/15

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2021/10/19, odpowiedzialny/a: Malwina Rejent, wprowadził/a: Sylwia Jackowska, dnia: 2021/10/19 12:23:10
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Sylwia Jackowska 2021/10/19 12:23:10 nowa pozycja