Nabór na stanowiska

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTOR DS.KSIĘGOWOŚCI


                                                                                                        DYREKTOR

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

DOMU KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ

W SZCZECINIE

o g ł a s z a

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ „DOM KOMBATANTA I PIONIERA ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ” UL. ROMERA  21-29, 71-246 SZCZECIN

Inspektor ds. księgowości – PEŁNY ETAT

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz prowadzenie zdarzeń w rejestrze zakupu zgodnie z obowiązującymi przepisami i polityką rachunkowości,
 2. kontrola dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 3. dekretowanie faktur zgodnie z klasyfikacją budżetową i planem kont, wynikającym z obowiązującej polityki rachunkowości,
 4. terminowe wystawianie not korygujących w zakresie zakupów gotówkowych i bezgotówkowych,
 5. uzgadnianie ewidencji księgowej prowadzonej w księdze głównej z rejestrem sprzedaży i zakupu,
 6. przygotowywanie przelewów z systemie bankowości internetowej na podstawie dowodów księgowych,
 7. analiza rozrachunków z kontrahentami w celu terminowego regulowania zobowiązań jednostki oraz przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych
 8. rozliczanie delegacji służbowych pracowników,
 9. prowadzenie ewidencji środków trwałych,
 10. pełnienia zastępstw podczas nieobecności pracownika obsługującego pracownika ds. płac,
 11. wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i główną księgową  w wynikających    z zajmowanego stanowiska.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 1. Praca na wyżej wymienionym stanowisku nie jest narażona na występowanie szkodliwych warunków pracy. Zmienne tempo pracy, sytuacje stresowe wymagające samodzielnych decyzji i sprawnego terminowego załatwiania spraw. Praca biurowa przy komputerze,
 2. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku oraz do pomieszczeń biurowych i sanitarnych. Wejście do jednostki dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych (podjazd, drzwi odpowiedniej szerokości).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Niezbędne wymagania:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe –  1 rok  stażu,
 3. wykształcenie  średnie policealne lub pomaturalne bądź średnie zawodowe  – 3 lata stażu,
 4. znajomość przepisów: biegła znajomość i umiejętność stosowania przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, znajomość zagadnień księgowości budżetowej, kwalifikacji dochodów i wydatków budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej,
 5. biegła znajomość obsługa komputera w zakresie MS Office (excel, word),
 6. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
 7. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. nieposzlakowana opinia.

b. Wymagania dodatkowe:

 1. wykształcenie wyższe – kierunkowe  ekonomiczne jednolite studia magisterskie, studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne, studia podyplomowe o kierunku – finanse i rachunkowość, lub ukończone średnie policealne lub pomaturalne bądź średnie zawodowe o kierunku ekonomicznym i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,
 2. doświadczenie w pracy w administracji publicznej, jednostkach budżetowych,
 3. samodzielność, komunikatywność, zaangażowanie, rzetelność, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność właściwej hierarchii zadań, terminowość, umiejętność pracy w zespole, kultura osobista,
 4. znajomość pracy w programach finansowo-księgowych.

Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Miasta Szczecin w części dotyczącej naborów na stanowiska – http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50140.asp.),
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 3. kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i uprawnieniach zawodowych,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia) lub dokumentów potwierdzających wykonywanie działalności gospodarczej,
 5. oświadczenia kandydata:

- oświadczam, że posiadam obywatelstwo polskie,

- oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

- oświadczam, że nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

       6. życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych kontaktowych (wskazane przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie),

       7. referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada),

       8. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

       9.zgody kandydata:

- wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej danych osobowych określonych w wymaganych dokumentach pkt.. 6-8 w celu prowadzenia naboru na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Dodatkowe dokumenty:

Oświadczenie o zapoznaniu się z Klauzulą Informacyjną dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Inspektor ds. księgowości”,należy składać do sekretariatu DPS DKiPZS lub przesyłać na adres:

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin

w terminie do dnia   15.03.2021r.        do godziny  14:00    (włącznie)

 

a. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty liczy się data wpływu do DPS DKiPZS.

b. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

c. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów droga elektroniczną.

d. Nie ma możliwości uzupełniania dokumentów po upływie terminu składania aplikacji.

e. Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

Bliższe informacje można uzyskać: 91 43 27 712

 

Uwaga:

1. O zakwalifikowaniu do II etapu naboru – rozmowy kwalifikacyjnej, kandydaci zostaną powiadomieni poprzez podane dane kontaktowe wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie.

2. Oferta kandydata wyłonionego w procesie naboru, zostanie dołączona do jego akt osobowych.

3.Oferty kandydatów, którzy uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej i zostaną umieszczeni w protokole wśród 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze z chwilą zatrudnienia kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ukazania się wyniku naboru BIP. Po tym okresie kandydaci swoje oferty mogą odebrać  / za potwierdzeniem odbioru / w  pok.123A KADRY przez okres 3 miesięcy.

Pozostali kandydaci swoje oferty mogą odebrać przez okres 3 miesięcy od dnia ukazania się wyniku naboru BIP.

Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

 

Informacje dodatkowe:

Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w rozumieniu przepisów art. 16 ust. 3 ustawy z 21 listopada 2018 r o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r poz. 1282) obowiązany jest odbyć służbę przygotowawczą, o której mowa w art. 19 ww. ustawy.

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zgodnie z art. 13 i art. 15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informuję o obowiązku informacyjnym w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie), informuję, iż

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Romera 21-29, 71- 246 Szczecin , reprezentowany przez Dyrektora

2.   Inspektor ochrony danych - dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych: ul. Romera 21-29, 71-246 oraz poprzez: e-mail: sekretariat@dpsromera.szczecin.pl lub za pomocą telefonu: 91 43 27 712.

3.Cel przetwarzania danych osobowych: Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 , tj.) oraz art. 6 RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4.Źródło pochodzenia danych osobowych: dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane są od kandydata,  który przystępuje do konkursu:

a)    w zakresie przetwarzania na potrzeby aktualnego procesu rekrutacyjnego następujących danych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres
do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - okoliczność,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego nas i wynikającego
z przepisu prawa tj. jest art. 221 kodeksu pracy (podstawa przewidziana wart. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz fakt, że przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań koniecznych do zawarcia umowy
o pracę (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO),

b)  zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV lub liście motywacyjnym (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO), jeżeli przekazujesz nam inne dane niż wymienione powyżej pod lit. a.

c) zgoda (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit a RODO – w zakresie przetwarzania Twoich danych po zakończeniu aktualnego procesu rekrutacyjnego.

5. Obowiązek podania danych: dane Pani/Pana są zbierane i przetwarzane obligatoryjnie na potrzeby realizacji procesu rekrutacyjnego. Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie będzie przetwarzał dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych.

6.   Konsekwencje niepodania danych osobowych administratorowi: odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata.

7.   Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców: dane osobowe Pani/Pana nie będą przekazywane innym odbiorcom (podmiotom).

8.   Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalenia tego okresu: będziemy przechowywać dane do momentu zakończenia obecnego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przedłużenie okresu przetwarzania danych osobowych  chyba że dane osobowe (w tym  CV i list motywacyjny) będą przechowywane do czasu odwołania zgody,
ale nie dłużej niż 2 lata – w celu wykorzystania  w kolejnych procesach rekrutacyjnych. W takim przypadku niezbędne jest umieszczenie takiego oświadczenia  w  CV o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji”.

9.   Pozostałe postanowienia:

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Pouczenie:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

 • żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
  lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  a także o prawie do przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Termin składania: 2021/03/15

Data wygaśnięcia: 2021/03/15

udostępnił: Dom Pomocy Społecznej DKiPZS, wytworzono: 2021/03/03, odpowiedzialny/a: Małgorzata Jasińska, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2021/03/03 12:06:26
Historia zmian:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:06:26 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:05:48 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:03:33 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:03:18 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:03:03 modyfikacja wartości
Dariusz Wytrykus 2021/03/03 12:02:22 nowa pozycja