Status prawny

Podstawy Prawne Działania


 

Podstawy Prawne Działania

Dom działa w szczególności na podstawie:
1.Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.);
2.Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.);

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późń. zm. );

4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458 z późń. zm. );

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późń. zm. )
6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r. , poz. 964);

7.Statutu nadanego Uchwałą Nr X/191/15  Rady Miasta Szczecin z dnia 28 lipca 2015r.  

8.Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Nr 211/15 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 1 czerwca 2015r.

9. Regulaminu wewnętrznego Działu Wsparcia Dziennego wprowadzonego  Zarządzeniem nr 41/15/0120 z dnia 01 sieprnia 2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej. 

Załączniki:

Regulamin Organizacyjny 2018

Regulamin wewnetrzny Działu Wsparcia Dziennego Dziennych Domów Pomocy Społecznej 

Statut Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Uchwała nr XLI/1024/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009r. w sparwie połączenia Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie i Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 1 przy ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem  V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem