Zamówienia publiczne - postępowania

Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie DPS Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie-

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie-
Numer ogłoszenia: 420172 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie-.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Kod CPV - 79710000-4 2.Zakres zamówienia obejmuje całodobową ochronę obiektu , osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej położonego przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Ochrona realizowana będzie w formie bezpośredniej i stałej ochrony fizycznej oraz polegać będzie na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych pozostających na wyposażeniu DPS w Szczecinie przy ul. Romera 21-29. 3. Wykonawca ma obowiązek wyposażyć swoich pracowników w umundurowanie, latarki i identyfikatory. 4. Zakres obowiązków pracowników ochrony : a) stały dozór sygnałów przesyłanych przez systemy dozoru i sygnalizacji alarmowania znajdujących się w w/w budynku, b) obsługa portierni w godzinach służby przez wszystkie dni w czasie trwania umowy, c) wzmożony dozór budynku oraz terenu Domu Pomocy Społecznej w godzinach popołudniowych i nocnych ze zwracaniem szczególnej uwagi na wejścia oraz na osoby przebywające w tym czasie w budynku, d)przeprowadzanie kontroli pomieszczeń i otoczenia, nie rzadziej niż co 4 godziny w dni wolne od pracy e)każdorazowe otwieranie i zamykanie szlabanu wjazdowego na teren Domu, f)gospodarka kluczami (wydawanie pracownikom Domu Pomocy Społecznej i przyjmowanie od pracowników Domu Pomocy Społecznej) zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego, g)prowadzenie ewidencji osób, które za zgodą przełożonych wykonują pracę na terenie Domu po godzinach urzędowania oraz ewidencję osób odwiedzających mieszkańców Domu h)sprawdzanie zamknięcia drzwi i okien oraz wyłączanie urządzeń elektrycznych po opuszczeniu obiektu przez pracowników Domu, i)wezwanie grupy interwencyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia lub innej potrzeby (Zamawiający wymaga pojawienia się grupy w czasie do 10 minut od wezwania), j)natychmiastowe wzywanie Policji do dokonania czynności przekraczających uprawnienia Wykonawcy, k)niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektu i zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania l)zatrzymywanie osób nietrzeźwych, naruszających przepisy porządkowe, bhp,p.poż., popełniających lub usiłujących popełnić przestępstwo albo w inny sposób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa funkcjonowania Domu, m)ujawnianie faktów dewastacji mienia, n)podejmowanie czynności zgodnie z opracowanymi procedurami w przypadku stwierdzenia zagrożenia lub nieprawidłowości funkcjonowania urządzeń (dotyczy pożaru, włamania, zaniku zasilania energetycznego, awarii w instalacjach wodno- kanalizacyjnych, co., gazu, systemów monitorujących. o)czuwanie nad sprawnością sygnalizacji alarmowej, p.poż . p)postępowanie zgodne z instrukcją alarmową p.poż. i bhp oraz zasadami postępowania w wypadku zagrożenia bezpieczeństwa życia ludzi; r)w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych, w sytuacjach nie cierpiących zwłoki powiadamianie - na zlecenie Zamawiającego lub samoistnie odpowiednich służb miejskich oraz zabezpieczenie miejsca ich działalności, s)dbanie o schludny wygląd osobisty, kulturę, takt i szacunek dla mieszkańców Domu i pracowników; t)wykonywanie innych zadań stawianych doraźnie przez Zamawiającego w zakresie ochrony fizycznej obiektu, w tym odśnieżanie, posypywanie piaskiem terenu Domu Pomocy Społecznej w okresie zimowym przy wykorzystaniu sprzętu i materiałów Zamawiającego oraz dbanie o porządek terenów przyległych do budynku; u) powiadamianie Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku; w) prowadzenie książek służby w dozorowanym obiekcie; x) sporządzanie meldunku pisemnego w Książce zdarzeń stałego dyżuru przed zakończeniem stałego dyżuru a następnie po przybyciu zmiennika, podpisywanie przez obu zdania i przyjęcia dyżuru; y)co miesięczne rozliczanie opłat za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone na portierni; 5.Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury przez Zamawiającego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe : a) wykonali lub wykonują należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną pracę podobną do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna całodobowy dozór obiektu przez okres 6 kolejnych miesięcy. b) są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższa niż 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia o ochronie osób i mienia ( tj. Dz.U. z 2005r, nr 145, poz. 1221 ze zm. ) 4) Polisę a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższa niż 50.000 zł. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przypadku składania oferty wspólnej każdy z wykonawców składający ofertę wspólną będzie ubezpieczony na pełną kwotę łącznie. 5) Wykaz wykonanych, lub wykonywanych usług (prac podobnych) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom ,stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246, sekretariat -pokój nr 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 


Data publikacji: 2009/12/07

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/17/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – CODAR SECURITY Sp. z o.o,
Siedziba i adres – Pl. Wolności 2/1 , 74-200 Pyrzyce
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1 EKOTRADE Sp. z o.o , Al. 3 Maja 22, 70-215 Przedstawicielstwo Szczecin cena 5.762,30 zł - 79,78 % -
2 IMPEL SECURITY Sp. z o.o., ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin, cena  5.348,72 zł - 85,94 & -
3 POLIS SECURITY Sp. z o.o., ul. Potok 11, 70-812 Oddział Szczecin, cena  72.672,96 zł - Oferta odrzucona
4 CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce, cena 4.597,00 zł 100 % Oferta wybrana
5 GRUPA HUNTERS Sp. z o.o., ul. 26-go Kwietnia 81 71-126 Oddział Szczecin , cena 7.466,40 zł - 61,57 %
6 JANTAR Sp. z o..o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk , cena 89.482,61 zł - Oferta odrzucona

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwrócono się do firmy „JANTAR-POLSKA” , ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk ( oferta nr 6 ) oraz firmy „POLIS-SECURITY”, ul. Potok 11, 70-812 Oddział Szczecin ( oferta nr 3 ) o wyjaśnienie treści oferty w kwestii dotyczącej podania ceny ryczałtowej za wykonaną usługę w skali jednego miesiąca, zgodnie z art. 87 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami ), w terminie do dnia 15.12.2009r., do godziny 12.00.
W wymaganym terminie w/w Wykonawcy nie dostarczyli przedmiotowych wyjaśnień, wobec czego odrzucono oferty w/w wykonawców na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wobec powyższego Zamawiający z pośród ważnych ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 4 tj.; CODAR SECURITY Sp. z .o.o. Pl. Wolności 2/1. 74-200 Pyrzyce, z ceną 4597,00 zł brutto.
 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie jako Zamawiający uprzejmie informuje że w dniu 23.12.2009r., podpisano umowę z firmą CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce na stałął, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie DPS w Szczecinie w okresie od 01.01.2010r., do 31.12.2009r,.Wartość umowy to kwota 4597,00 zł brutto. 
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/17/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – CODAR SECURITY Sp. z o.o,
Siedziba i adres – Pl. Wolności 2/1 , 74-200 Pyrzyce
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert – cena 100 %

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :

1 EKOTRADE Sp. z o.o , Al. 3 Maja 22, 70-215 Przedstawicielstwo Szczecin cena 5.762,30 zł - 79,78 % -
2 IMPEL SECURITY Sp. z o.o., ul. Mieszka I 73, 71-011 Szczecin, cena  5.348,72 zł - 85,94 & -
3 POLIS SECURITY Sp. z o.o., ul. Potok 11, 70-812 Oddział Szczecin, cena  72.672,96 zł - Oferta odrzucona
4 CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce, cena 4.597,00 zł 100 % Oferta wybrana
5 GRUPA HUNTERS Sp. z o.o., ul. 26-go Kwietnia 81 71-126 Oddział Szczecin , cena 7.466,40 zł - 61,57 %
6 JANTAR Sp. z o..o., ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk , cena 89.482,61 zł - Oferta odrzucona

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zwrócono się do firmy „JANTAR-POLSKA” , ul. Zygmunta Augusta 71, 76-200 Słupsk ( oferta nr 6 ) oraz firmy „POLIS-SECURITY”, ul. Potok 11, 70-812 Oddział Szczecin ( oferta nr 3 ) o wyjaśnienie treści oferty w kwestii dotyczącej podania ceny ryczałtowej za wykonaną usługę w skali jednego miesiąca, zgodnie z art. 87 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami ), w terminie do dnia 15.12.2009r., do godziny 12.00.
W wymaganym terminie w/w Wykonawcy nie dostarczyli przedmiotowych wyjaśnień, wobec czego odrzucono oferty w/w wykonawców na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Wobec powyższego Zamawiający z pośród ważnych ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę nr 4 tj.; CODAR SECURITY Sp. z .o.o. Pl. Wolności 2/1. 74-200 Pyrzyce, z ceną 4597,00 zł brutto.
 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie jako Zamawiający uprzejmie informuje że w dniu 23.12.2009r., podpisano umowę z firmą CODAR SECURITY Sp. z o.o., Pl. Wolności 2/1, 74-200 Pyrzyce na stałął, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie DPS w Szczecinie w okresie od 01.01.2010r., do 31.12.2009r,.Wartość umowy to kwota 4597,00 zł brutto. 
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/29 14:46:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/29 14:46:30  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/16 08:55:47  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 13:49:47  nowa pozycja