Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy warzyw i owoców

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 415690 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej: w części I warzywa w części II owoce w części III owoce tropikalne i cytrusowe zakres zgodny z załącznikiem nr 1A do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1).Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy, gdy: a) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Zmianie uległy stawki podatku VAT, Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: warzywa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1 03221260-6 Pieczarki kg 620 2 03221410-3 Kapusta kwaszona kg 1550 3 03221100-7 Rzodkiewka sezon VI-VIII kg 250 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 35 4 03221100-7 Rzodkiew biała kg 190 5 03221300-9 Szczypior sezon VI-VIII kg 30 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 30 6 03221410-3 Kapusta pekińska kg 1200 7 03221100-7 Buraki czerwone kg 2740 Botwina sezon VI-VIII kg 220 8 03221100-7 Marchew kg 6150 9 03221410-3 Kapusta biała kg 1960 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 1180 10 03221410-3 Kapusta czerwona kg 290 11 03221300-9 Szczaw sezon V-VII kg 115 12 03221100-7 Por kg 650 13 03221100-7 Seler kg 2500 14 03221120-3 Ogórki kwaszone kg 940 15 03221120-3 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 815 16 03221120-3 Ogórki świeże krótkie sezon VII-VIII kg 525 17 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 1330 18 03221100-7 Czosnek kg 80 19 03221310-2 Sałata lodowa w pozostałych miesiącach kg 270 Sałata sezon V-VIII kg 300 20 03221300-9 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 115 Pietruszka nać świeża sezon V-IX kg 215 21 03221120-3 Ziemniaki kg 32000 22 03221120-3 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 1200 Pomidory sezon VI-X kg 2000 23 03221100-7 Cebula kg 1750 24 03221400-0 Kalafior sezon VI-IX kg 590 25 03221400-0 Brokuły sezon VI-VIII kg 160 26 03221300-9 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 10 Koper świeży sezon V-IX kg 215 27 03221212-5 Fasolka szparagowa sezon V-VIII kg 325 28 03221230-7 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 250 Papryka czerwona świeża sezon VII-IX kg 450 29 03221250-3 Cukinia sezon VI-IX kg 250 30 03221300-9 Rabarbar sezon V-VIII kg 255 31 03221300-9 Szpinak świeży sezon VI-VIII kg 115 32 03221400-0 Brukselka sezon VII-IX kg 95 33 03221300-9 Seler naciowy kg 100 34 03221100-7 Cebula czerwona kg 50 35 03221400-0 Kalarepa sezon V-VII kg 50.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: owoce.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1 03222330-5 Wiśnia świeża sezon VII-IX kg 110 2 03222313-0 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 350 3 03222330-5 Śliwka węgierka sezon VII-X kg 620 4 03222320-2 Jabłka sezon V-VII kg 1480 Jabłka w pozostałych miesiącach kg 4000 5 03222320-2 Gruszka sezon VII-IX kg 100 6 03222330-5 Czereśnia sezon V-VI kg 60 7 03222330-5 Morela sezon VII-IX kg 60 8 03222314-0 Maliny sezon VI-VII kg 50 9 03222310-9 Jagody sezon VII-VIII kg 40.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:1 03222200-5 Cytryny kg 950 2 03222330-5 Brzoskwinie sezon VII-IX kg 240 3 03222330-5 Nektarynka kg 390 4 03222200-5 Pomarańcze kg 1000 5 03222111-4 Banany kg 1500 6 03222118-3 Kiwi kg 250 7 03222200-5 Mandarynki kg 240 8 03222200-5 Grapefruit czerwony kg 300 9 03222000-3 Arbuz sezon V-IX kg 1120 10 03222340-8 Winogrona jasne kg 90 11 03222340-8 Winogrona ciemne kg 90 12 03222200-5 Pomelo kg 50.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4 wzór umowy


Data publikacji: 2011/12/07

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców  do Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/09/AG/11
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców wpłynęły 3 oferty.

Dla części I warzywa    wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 77 685,00zł, gdyż uznana została w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części I – warzywa :

Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 93 849,00 zł co stanowi 82,78 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma-„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 77 685,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 92 342,00  zł co stanowi 84,13 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II - owoce    wybrana została oferta Nr 2  firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 14 030,00 zł, gdyż uznana została
w części II – owoce  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części II– owoce :

 Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 16 660,00 zł co stanowi 84,21 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 14 030,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 17 350,00  zł co stanowi 80,86 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części III - owoce tropikalne i cytrusy    wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław o wartości brutto 19 227,00zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusy  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części III– owoce tropikalne i cytrusy :

 Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 22 119,00 zł co stanowi 86,92 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 19 227,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 24 890,00  zł co stanowi 77,25 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 

 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę warzyw i owoców  do Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/09/AG/11
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę warzyw i owoców wpłynęły 3 oferty.

Dla części I warzywa    wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 77 685,00zł, gdyż uznana została w części I – warzywa jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części I – warzywa :

Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 93 849,00 zł co stanowi 82,78 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma-„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 77 685,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 92 342,00  zł co stanowi 84,13 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części II - owoce    wybrana została oferta Nr 2  firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J.
z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław  o wartości brutto 14 030,00 zł, gdyż uznana została
w części II – owoce  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części II– owoce :

 Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 16 660,00 zł co stanowi 84,21 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 14 030,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 17 350,00  zł co stanowi 80,86 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Dla części III - owoce tropikalne i cytrusy    wybrana została oferta Nr 2 firmy „Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław o wartości brutto 19 227,00zł, gdyż uznana została w części III – owoce tropikalne i cytrusy  jako najkorzystniejsza w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert  dla części III– owoce tropikalne i cytrusy :

 Oferta nr 1firma – Sł. Borek, A. Borek Handel i Usługi S.C. ul. I Armii Wojska Polskiego 2  73-200 Choszczno  – wartość oferty brutto 22 119,00 zł co stanowi 86,92 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firma -„Zborek” Z. Kusiak, H. Kusiak S.J. z siedzibą Przecław 150, 72-005 Przecław- wartość oferty brutto 19 227,00  zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3 firma- Warzywa – Owoce Adam Chomicz ul. Inspektowa 24 , 71-220 Szczecin
– wartość oferty brutto 24 890,00  zł co stanowi 77,25 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/12/16 16:48:18
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/12/16 16:48:18  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/12/07 22:31:15  nowa pozycja