Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa art. spożywczych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 418898 - 2009; data zamieszczenia: 04.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów spożywczych w okresie od dnia 01.01.2010r. do 31.12.2010r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15 procent. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV-15000000-8 2. Zakres zamówienia obejmuje: Lp. Nazwa produktu J.m. Ilość Kod CPV 1 cukier kryształ biały kg 5500 15831200-4 2 cukier puder kg 50 15831200-4 3 cukier waniliowy kg 35 15831200-4 4 kisiel kg 300 15890000-3 5 budyń kg 180 15890000-3 6 galaretka owocowa kg 280 15332240-8 7 dżem owocowy niskosłodzony kg 660 15332290-3 8 powidła śliwkowe kg 200 15332200-6 9 aromaty do ciast olejki litr 2 15612500-6 10 syrop malinowy litr 120 15831500-7 11 miód naturalny kg 100 03142100-9 12 słodzik sypki kg 12 15830000-5 13 mąka 450 tortowa szczecińska lub równoważna kg 3200 15612100-2 14 mąka ziemniaczana kg 280 15612300-4 15 kasza jęczmienna kg 780 15613100-9 16 kasza gryczana kg 580 15613100-9 17 kasza manna kg 680 15613100-9 18 kasza pęczak kg 100 15613100-9 19 kasza kukurydziana kg 200 15613100-9 20 płatki owsiane kg 320 15613380-5 21 płatki jęczmienne kg 320 15613380-5 22 płatki kukurydziane kg 300 15613311-1 23 płatki ryżowe kg 150 15614000-5 24 ryż kg 1800 15611000-4 25 makaron świderki kg 600 15851110-2 26 makaron nitki kg 420 15851110-2 27 makaron kolanka kg 500 15851110-2 28 makaron zacierka gruba kg 320 15851000-8 29 makaron łazanka kg 350 15851000-8 30 suchary bezcukrowe szt 200 15821150-5 31 ciastka bezcukrowe kg 70 15812100-4 32 bułka tarta kg 400 15810000-9 33 sól warzona kg 800 14430000-4 34 Sól kamienna gruboziarnista kg 50 14410000-8 35 przyprawa w płynie Maggi 1,04-1,1 litra lub równoważna szt 500 15871200-6 36 przyprawa warzywna w proszku Warzywko 1kg lub równoważna kg 590 15871000-4 37 koncentrat pomidorowy 28procent-30procent kg 480 15331425-2 38 ketchup łagodny Tortex lub równoważna kg 600 15871230-5 39 musztarda sarepska kg 180 15871100-5 40 chrzan tarty kg 300 15872200-3 41 majonez Winiary lub równoważna kg 500 15871273-8 42 żurek w proszku kg 180 15891400-4 43 olej spożywczy uniwersalny litr 2500 15411100-3 44 ocet 10% litr 120 15871110-8 45 proszek do pieczenia kg 25 15899000-6 46 drożdże spożywcze kg 23 15898000-9 47 pieprz czarny mielony kg 50 15322100-2 48 pieprz ziołowy kg 10 15872100-2 49 papryka słodka kg 30 15871200-6 50 cynamon w proszku kg 6 15872000-1 51 imbir kg 4 15872000-1 52 oregano kg 5 15872000-1 53 zioła prowansalskie kg 30 15872000-1 54 kminek kg 10 15872000-1 55 bazylia kg 3 15872000-1 56 tarta gałka muszkatołowa kg 4 15872000-1 57 curry w proszku kg 3 15872000-1 58 czosnek granulowany kg 50 15871000-4 59 majeranek kg 16 15871000-4 60 goździki kg 4 15871000-4 61 liść laurowy kg 10 15871000-4 62 przyprawa do drobiu kg 70 15871000-4 63 przyprawa do ryb kg 10 15871270-7 64 ziele angielskie kg 11 15871000-4 65 żelatyna spożywcza kg 70 15800000-6 66 barszcz czerwony proszek Winiary lub równoważna kg 45 15891000-0 67 kwasek cytrynowy kg 30 15800000-6 68 groszek konserwowy kg 150 15331462-3 69 ogórek konserwowy kg 600 15331500-2 70 kukurydza konserwowa kg 150 15872200-3 71 papryka konserwowa kg 250 15331500-2 72 brzoskwinia konserwowana kg 60 03222332-9 73 ananas konserwowany kg 60 03222112-1 74 fasola Jaś kg 300 01121210-6 75 groch łuskany kg 270 01112213-1 76 rodzynki kg 40 03222115-2 77 śliwka suszona kg 10 15332410-1 78 wiórki kokosowe kg 10 15842400-6 79 sok pomidorowy 200ml-330ml szt 4400 15241300-2 80 sok jabłkowy 200ml-330ml szt 2000 15321600-0 81 sok pomarańczowy 200 ml-330ml szt 2200 15321100-5 82 sok wieloowocowy bez cukru 200ml-330ml Bobo Frut lub równoważna szt 5800 15321700-1 83 szpinak mrożony kg 350 01121340-6 84 kalafior mrożony kg 400 15331170-9 85 brokuły mrożone kg 400 15331170-9 86 brukselka mrożona kg 100 15331170-9 87 fasolka szparagowa mrożona kg 450 15331170-9 88 marchew mrożona kg 350 15331170-9 89 marchew z groszkiem mrożona kg 150 15331170-9 90 włoszczyzna mrożona kg 300 15331170-9 91 mieszanka kompotowa mrożona 5-składnikowa kg 1300 15893100-5 92 truskawka mrożona kg 500 15331170-9 93 sardynki w pomidorach puszka 170g szt 480 15241300-2 94 sardynki w oleju puszka 170g szt 1000 15241300-2 95 makrela wędzona tusza kg 300 15234000-7 96 śledzie solone filet kg 660 15222000-0 97 filet panga mrożona glazura 15% kg 2500 15220000-6 98 karp świeży tusza kg 70 99 herbata granulowana Assam lub równoważna kg 300 15863000-5 100 herbata expressowa miętowa kg 25 15864100-3 101 ekstrakt kawy zbożowej Inka lub równoważna kg 300 15862000-8 102 kawa rozpuszczalna naturalna Nescafe lub równoważna kg 13 15861000-1 103 kakao naturalne sypkie kg 78 15841300-8 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne np. Magii, Warzywko, Tortex itp. podane są przykładowo, wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, że będzie on posiadał te same właściwości, jakość i wydajność co produkt podany przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć, którego produktu określonego w zakresie zamówienia dotyczy oferta równoważna. 3. Towar wymieniony w pkt 1 ppkt 2 będzie dostarczany przez wykonawcę na koszt własny w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami osób zamawiających. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 5. Dostawy towaru przez wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez zamawiającego telefonicznie lub faksem zapotrzebowania według ilości, rodzaju towaru jakości z zachowanym terminem przydatności do użycia. 6. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub faksu. 7. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia określoną partię towaru w terminie do godz. 06.00 dnia następnego na koszt własny. 8. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż w dniu poprzedzającym termin dostawy do godz. 10.00. 9. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jakości na koszt wykonawcy. 10. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA -NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin ul. Romera 21-29 pok. 126.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej 71-246 Szczecin ul. Romera 21-29 pok. 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 


Data publikacji: 2009/12/07

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl
Znak sprawy: ZP/15/AG/09

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 2
Nazwa (firma) FHU „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
Siedziba i adres 70-112 Szczecin ul. Starkiewicza 1A
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „Polaris”
Siedziba i adres 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Liczba uzyskanych punktów: 91,37 pkt
Wartość oferty brutto: 209.188,24 zł
Oferta nr 2
Nazwa (firma) FHU „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
Siedziba i adres 70-112 Szczecin ul. Starkiewicza 1A
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 191.133,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) P.H.U. „Ala-Pol” Lucyna Wójcik - Hundert
Siedziba i adres 70-813 Szczecin ul. Letnia 12
Liczba uzyskanych punktów: 86,61 pkt
Wartość oferty brutto : 220.677,64 zł


 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl
Znak sprawy: ZP/15/AG/09

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 2
Nazwa (firma) FHU „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
Siedziba i adres 70-112 Szczecin ul. Starkiewicza 1A
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa (firma) Przedsiębiorstwo Produkcyjno –Handlowe „Polaris”
Siedziba i adres 62-800 Kalisz, ul. Żołnierska 20a
Liczba uzyskanych punktów: 91,37 pkt
Wartość oferty brutto: 209.188,24 zł
Oferta nr 2
Nazwa (firma) FHU „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
Siedziba i adres 70-112 Szczecin ul. Starkiewicza 1A
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 191.133,00 zł
Oferta nr 3
Nazwa (firma) P.H.U. „Ala-Pol” Lucyna Wójcik - Hundert
Siedziba i adres 70-813 Szczecin ul. Letnia 12
Liczba uzyskanych punktów: 86,61 pkt
Wartość oferty brutto : 220.677,64 zł


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: , wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/15 18:46:38
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/15 18:46:38  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 09:02:13  nowa pozycja