Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy warzyw i owoców

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 305771 - 2010; data zamieszczenia: 28.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ,
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy warzyw i owoców dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: w części I warzywa według załącznika 1A w części II owoce według załącznika 1A w części III owoce tropikalne i cytrusy według załącznika 1A.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.20.00.00-3, 15.30.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: warzywa według załącznika nr 1A do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: owoce.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: owoce według załącznika nr 1A do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: owoce tropikalne i cytrusy według załącznika nr 1A do siwz.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.30.00.00-1.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 


Data publikacji: 2010/10/28

Wynik postepowania:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„ dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ”
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.
dla części I – warzywa
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 110.000,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części I –warzywa 145.224,44 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
dla części II – owoce
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 20.000,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części II –owoce 24.846,30 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
dla części III – owoce tropikalne i cytrusy
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 20.570,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części III –owoce tropikalne i cytrusy 37.032,20 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„ dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ”
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.
dla części I – warzywa
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 110.000,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części I –warzywa 145.224,44 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
dla części II – owoce
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 20.000,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części II –owoce 24.846,30 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
dla części III – owoce tropikalne i cytrusy
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania:
Do przetargu wpłynęła jedna oferta firmy Adam Chomicz Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 . Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 20.570,00 zł Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ponieważ wynosi dla części III –owoce tropikalne i cytrusy 37.032,20 zł brutto.
Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/10/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/11/22 19:57:54
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/11/22 19:57:54  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/10/28 18:39:39  nowa pozycja