Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy warzyw i owoców

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Szczecin: dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29
w Szczecinie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r.

Numer ogłoszenia: 137300 - 2009; data zamieszczenia: 07.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2009r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 03220000-9 Zakres zamówienia obejmuje: l.p. Kod CPV nazwa towaru j.m. ilość Część I -warzywa 1 03221260-6 Pieczarki kg 350 2 03221410-3 Kapusta kwaszona kg 1000 3 03221100-7 Rzodkiewka sezon VI-VIII kg 50 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 50 4 03221100-7 Rzodkiew biała kg 500 5 03221100-7 Rzepa czarna kg 100 6 03221100-7 Szczypior sezon VI-VIII kg 30 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 10 7 03221410-3 Kapusta pekińska kg 300 8 03221100-7 Buraki czerwone kg 1500 Botwina sezon VI-VIII kg 500 9 03221100-7 Marchew kg 3500 10 03221410-3 Kapusta biała kg 1500 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 500 11 03221410-3 Kapusta czerwona kg 300 12 03221100-7 Kalarepa sezon VI-IX kg 100 13 03221100-7 Por kg 650 14 03221100-7 Seler kg 1000 15 03221120-3 Ogórki kwaszone kg 470 16 03221120-3 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 200 Ogórki świeże długie sezon VI-VIII kg 200 17 03221120-3 Ogórki świeże krótkie sezon VII-VIII kg 500 18 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 1000 19 03221100-7 Czosnek kg 50 20 03221310-2 Sałata w pozostałych miesiącach kg 100 Sałata sezon VI-IX kg 300 21 03221300-9 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Pietruszka nać świeża sezon V-VIII kg 100 22 03221120-3 Ziemniaki kg 20000 23 03221120-3 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 500 Pomidory sezon VII-IX kg 2500 24 03221100-7 Cebula kg 1000 25 03221100-7 Kalafior sezon VI-VIII kg 400 26 03221100-7 Brokuły sezon VI-VIII kg 300 27 03221300-9 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 30 Koper świeży sezon VI-VIII kg 150 28 03212210-5 Fasolka szparagowa sezon VII-VIII kg 200 29 03221230-7 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Papryka czerwona świeża sezon VII-IX kg 250 30 03221250-3 Cukinia sezon VII-IX kg 300 31 03221200-8 Rabarbar sezon VI-VIII kg 100 Część II -owoce 1 03222330-5 Wiśnia świeża sezon VII-IX kg 500 2 03222313-0 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 500 3 03222330-5 Śliwka węgierka sezon VII-IX kg 500 4 03222320-2 Jabłka sezon V-VII kg 1500 Jabłka sezon VIII-XII kg 3000 5 03222320-2 Gruszka sezon VII-IX kg 250 Część III - owoce tropikalne i cytrusowe 1 03222200-5 Cytryny kg 800 2 03222330-5 Brzoskwinie kg 200 3 03222200-5 Pomarańcze kg 500 4 03222111-4 Banany kg 320 5 03222118-3 Kiwi kg 100 6 03222200-5 Mandarynki kg 800 7 03222200-5 Grapefruit czerwony kg 400 8 03222000-3 Arbuz sezon VII-VIII kg 300 9 03222340-8 Winogrona jasne kg 50 3. Towar wymieniony w pkt 2 będzie dostarczany przez wykonawcę na koszt własny w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami osób zamawiających. 4. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 5. Dostawy towaru przez wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez zamawiającego telefonicznie lub faksem zapotrzebowania według ilości, rodzaju towaru jakości z zachowanym terminem przydatności do użycia. 6. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub faksu. 7. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego pomieszczenia określoną partię towaru w terminie do godz. 12:00 dnia następnego na koszt własny i ryzyko. 8. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później niż w dniu poprzedzającym termin dostawy do godz. 10:00. 9. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jakości na koszt wykonawcy. 10. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury. 11. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar-zgodnie z terminem przydatności do spożycia..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: warzywa.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 03221260-6 Pieczarki kg 350 2 03221410-3 Kapusta kwaszona kg 1000 3 03221100-7 Rzodkiewka sezon VI-VIII kg 50 Rzodkiewka w pozostałych miesiącach kg 50 4 03221100-7 Rzodkiew biała kg 500 5 03221100-7 Rzepa czarna kg 100 6 03221100-7 Szczypior sezon VI-VIII kg 30 Szczypior w pozostałych miesiącach kg 10 7 03221410-3 Kapusta pekińska kg 300 8 03221100-7 Buraki czerwone kg 1500 Botwina sezon VI-VIII kg 500 9 03221100-7 Marchew kg 3500 10 03221410-3 Kapusta biała kg 1500 Kapusta młoda sezon VI-VIII kg 500 11 03221410-3 Kapusta czerwona kg 300 12 03221100-7 Kalarepa sezon VI-IX kg 100 13 03221100-7 Por kg 650 14 03221100-7 Seler kg 1000 15 03221120-3 Ogórki kwaszone kg 470 16 03221120-3 Ogórki świeże długie w pozostałych miesiącach kg 200 Ogórki świeże długie sezon VI-VIII kg 200 17 03221120-3 Ogórki świeże krótkie sezon VII-VIII kg 500 18 03221100-7 Pietruszka korzeń kg 1000 19 03221100-7 Czosnek kg 50 20 03221310-2 Sałata w pozostałych miesiącach kg 100 Sałata sezon VI-IX kg 300 21 03221300-9 Pietruszka nać świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Pietruszka nać świeża sezon V-VIII kg 100 22 03221120-3 Ziemniaki kg 20000 23 03221120-3 Pomidory w pozostałych miesiącach kg 500 Pomidory sezon VII-IX kg 2500 24 03221100-7 Cebula kg 1000 25 03221100-7 Kalafior sezon VI-VIII kg 400 26 03221100-7 Brokuły sezon VI-VIII kg 300 27 03221300-9 Koper świeży w pozostałych miesiącach kg 30 Koper świeży sezon VI-VIII kg 150 28 03212210-5 Fasolka szparagowa sezon VII-VIII kg 200 29 03221230-7 Papryka czerwona świeża w pozostałych miesiącach kg 50 Papryka czerwona świeża sezon VII-IX kg 250 30 03221250-3 Cukinia sezon VII-IX kg 300 31 03221200-8 Rabarbar sezon VI-VIII kg 100.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: owoce.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 03222330-5 Wiśnia świeża sezon VII-IX kg 500 2 03222313-0 Truskawka świeża sezon VI-VIII kg 500 3 03222330-5 Śliwka węgierka sezon VII-IX kg 500 4 03222320-2 Jabłka sezon V-VII kg 1500 Jabłka sezon VIII-XII kg 3000 5 03222320-2 Gruszka sezon VII-IX kg 250.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: owoce tropikalne i cytrusowe.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1 03222200-5 Cytryny kg 800 2 03222330-5 Brzoskwinie kg 200 3 03222200-5 Pomarańcze kg 500 4 03222111-4 Banany kg 320 5 03222118-3 Kiwi kg 100 6 03222200-5 Mandarynki kg 800 7 03222200-5 Grapefruit czerwony kg 400 8 03222000-3 Arbuz sezon VII-VIII kg 300 9 03222340-8 Winogrona jasne kg 50.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2009.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

 

 

 SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 1A

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Data publikacji: 2009/05/07

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/05/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/05/07 13:38:31
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/05/07 13:38:31  nowa pozycja