Zamówienia publiczne - postępowania

Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 02.09.2009 pod numerem BZP/303112/09
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie instalacji teletechnicznej w ramach zadania Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowej instalacji teletechnicznej ( instalacji telewizyjnej ) w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Zakres zamówienia obejmuje: Kod CPV - 45300000-0 ( Roboty instalacyjne w budynkach ) Kod CPV - 45310000-0 ( Roboty instalacyjne elektryczne ) Kod CPV - 45314000-1 ( Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych ) Realizacja przedmiotu zamówienia - 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podstawa prawno - techniczna wykonania przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlano - wykonawczy pn. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , branża teletechniczna - instalacje telewizyjne wykonany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 12a w Bydgoszczy (załącznik nr 6 do siwz) b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 7 do siwz) c) Przedmiar robót (załącznik nr 8 do siwz) 5. Warunki wykonawstwa : a) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami umowy i zasadami sztuki budowlanej, przyjętą przez zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień b) jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy ponad czas pracy urzędu w dni robocze, lub wykonanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z zamawiającym c) roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie (dom pomocy społecznej). Fakt ten należy uwzględnić przy organizacji robót (np. prace montażowe, transportowe, mogące zakłócić standardowe warunki pobytu mieszkańców przez powodowanie długotrwałego hałasu należy prowadzić w uzgodnieniu z zamawiającym) d) zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia kolejności prowadzenia prac w zależności od bieżących możliwości udostępniania pomieszczeń przez Zamawiającego, e) wykonawca zobowiązany będzie do: - zapewnienia dla swoich pracowników zaplecza biurowego, magazynowego i socjalnego wraz z kontenerem sanitarnym, które zostanie ustawione w miejscu wskazanym przez zamawiającego (zamawiający nie udostępni pomieszczeń w budynku domu), f) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, g) utrzymania porządku na terenie budowy oraz w pomieszczeniach w czasie realizacji umowy, h) uzyskania zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na zajęcie ulicy lub chodnika na własny koszt (jeżeli będzie to konieczne), i) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy oraz wygrodzenie miejsc prowadzenia robót w sposób umożliwiający działanie czynnego obiektu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom domu, j) wykonawca ma obowiązek udokumentowania zamawiającemu sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych - jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia k) likwidacji terenu budowy i zaplecza socjalnego i przywrócenie terenu do jego stanu pierwotnego po zakończeniu robót objętych umową 6. Bezpośredni nadzór nad robotami będzie sprawowany przez pracowników wykonawcy posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Zmiana osób pełniących funkcje nadzoru technicznego na budowie, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a także w trakcie budowy, wymaga każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia zamawiającego 7. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 8. Przed wbudowaniem materiałów należy inspektorowi nadzoru przedstawić źródło ich wytwarzania oraz dokumenty wymienione w punkcie 7 celem stwierdzenia zgodności ich właściwości z dokumentacją techniczną i STWiORB 9. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach na własny koszt 10. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę na koszt i ryzyko własne. 11. Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który po podpisie i akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury. 12. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 30 dni od chwili otrzymania faktury. UWAGA: Ze względu na fakt, że prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie Wykonawca musi na bieżąco utrzymywać pomieszczenia i korytarze w należytej czystości (tj. po wykonaniu prac należy dokładnie umyć pomieszczenia i korytarze w których prowadzone były prace ).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-0, 45.31.40.00-1.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji teletechnicznej w budynkach nowo budowanych bądź remontowanych, o wartości co najmniej 50.000 zł netto każda. b)dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoścji konstrukcyjno-budowlanej. b) aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 6) Wykaz wykonanych robót budowlanych ( prac podobnych ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz . 7) Dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie prace zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru przedmiotu umowy(ów)). W przypadku wykazania zamówienia niepopartego dokumentem potwierdzającym, że zlecone zamówienie zostało wykonane z należytą starannością - pozycja ta nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia warunku; W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2009 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-20, 71-246 Szczecin, sekretariat pok. 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 


 

siwz

zał nr 1

zał nr 2

zał nr 3

zał nr 4

zał nr 5

 

zał nr 6

zał nr 7

zał nr 8

zał nr 8


Data publikacji: 2009/09/02


Przetargi - pytania:

Pytanie
Pytanie nr 1

Przetargi - protesty:

Tytuł
protest 1

Wynik postepowania:

Nr znak sprawy : ZP/11/AG/09
 
dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na Wykonanie instalacji teletechnicznej
                    w ramach zadania „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29
                    w Szczecinie”.
 
               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję,  że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 3 oferty :
 
1.    Oferta nr 1:
G4S Security Systems ( Polska ) Sp. z o. o., ul. Prosta 69,
00-838Warszawa cena 79 770,36 zł  brutto, termin wykonania – do 60 dni.
2.     Oferta nr 2:
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o., Zakład Telekomunikacji w Szczecinie,
ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, cena 75 276,46 zł brutto termin wykonania do   60 dni.
3.    Oferta nr 3:
ELNET Łukasz Sikora, ul. Kołłątaja 29/7, 71-525 Szczecin, cena 85 382,65 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
 W toku badania ofert Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę nr 2 , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) w związku z rozdziałem IX pkt. 7   SIWZ. Wykonawca popełnił błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 89 ww. ustawy . Pomyłka dotyczy zastosowania błędnej stawki podatku VAT od towarów i usług w wysokości 22% przy obliczaniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
            Jednocześnie informuję, że jedynym kryterium oceny ofert, było kryterium ceny -100 pkt.
Wobec powyższego informuję, że z pośród nieodrzuconych  ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  firmy G4S Security Systems ( Polska ) Sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, która uzyskała 100 pkt.
 

Oferta nr 3  firmy ELNET uzyskała – 93,43 pkt.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje, iż w dniu 21.10.2009r., w naszej siedzibie podpisano umowe z Wykonawca tj, G4S Systems ( Polska ) Sp. zo.o , ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wartośćpodpisanej umowy to kwota 79.770,36 zł brutto.  Lista załączników:Nr znak sprawy : ZP/11/AG/09
 
dotyczy: wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na Wykonanie instalacji teletechnicznej
                    w ramach zadania „ Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29
                    w Szczecinie”.
 
               Stosownie do art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uprzejmie informuję,  że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęły 3 oferty :
 
1.    Oferta nr 1:
G4S Security Systems ( Polska ) Sp. z o. o., ul. Prosta 69,
00-838Warszawa cena 79 770,36 zł  brutto, termin wykonania – do 60 dni.
2.     Oferta nr 2:
Telekomunikacja Kolejowa Sp. z o. o., Zakład Telekomunikacji w Szczecinie,
ul. Korzeniowskiego 1, 70-211 Szczecin, cena 75 276,46 zł brutto termin wykonania do   60 dni.
3.    Oferta nr 3:
ELNET Łukasz Sikora, ul. Kołłątaja 29/7, 71-525 Szczecin, cena 85 382,65 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
 W toku badania ofert Zamawiający informuje, iż odrzucił ofertę nr 2 , na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 24 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 223 poz. 1655 z póź. zmianami) w związku z rozdziałem IX pkt. 7   SIWZ. Wykonawca popełnił błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 89 ww. ustawy . Pomyłka dotyczy zastosowania błędnej stawki podatku VAT od towarów i usług w wysokości 22% przy obliczaniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
            Jednocześnie informuję, że jedynym kryterium oceny ofert, było kryterium ceny -100 pkt.
Wobec powyższego informuję, że z pośród nieodrzuconych  ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2  firmy G4S Security Systems ( Polska ) Sp. z o.o. ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, która uzyskała 100 pkt.
 

Oferta nr 3  firmy ELNET uzyskała – 93,43 pkt.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje, iż w dniu 21.10.2009r., w naszej siedzibie podpisano umowe z Wykonawca tj, G4S Systems ( Polska ) Sp. zo.o , ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa na wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wartośćpodpisanej umowy to kwota 79.770,36 zł brutto.  


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/09/02, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/10/23 09:31:19
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/10/23 09:31:19  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/10/08 15:33:12  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/10/01 13:23:10  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/21 13:59:27  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/04 15:03:07  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/02 17:24:09  nowa pozycja