Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 450898 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg 17 000 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 710 Chleb typu Graham krojony lub równoważny Kg 7 900 Bułka pszenna długa typu Kawiarka, Paryska lub równoważna 350g Kg 3 900.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.15.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.11.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2012/11/14

Wynik postepowania:

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej  znak: ZP/06/2012

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 wpłynęły 3 oferty przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 22.11.2012r. :

Oferta nr 1firmy – Piekarnia „PIAST” S.C. Mirosława Paszkowska & Piotr Paszkowski,
ul. Okrzei 1, 72-130 Maszewo – wartość oferty brutto 58 074,50 zł co stanowi 93,64 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firmy- Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek,
ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski - wartość oferty brutto 54 380,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3firmy – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Konstytucji 3-go Maja nr 18, 72-100 Goleniów- wartość oferty brutto 57 162,90 zł. Oferta otrzymała95,13 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uznał ofertę nr 2firmy- Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek,
ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski - wartość oferty brutto 54 380,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 450898-2012 z dnia 2012-11-14 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg 17 000 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 710 Chleb typu Graham krojony lub...
Termin składania ofert: 2012-11-22

Szczecin: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 495840 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 450898 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg17 000 15811100-7 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 710 15811400-0 Chleb typu Graham krojony lub równoważny Kg 7 900 15811100-7 Bułka pszenna długa typu Kawiarka, Paryska lub równoważna 350g Kg3 900 15811400-0.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.15.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesław Żelek Ciastkarnia Piekarnia, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 47079,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:54380,00
 • Oferta z najniższą ceną:54380,00/ Oferta z najwyższą ceną: 58074,50
 • Waluta:PLN.

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej  znak: ZP/06/2012

Uprzejmie informuję, że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej  postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 wpłynęły 3 oferty przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 22.11.2012r. :

Oferta nr 1firmy – Piekarnia „PIAST” S.C. Mirosława Paszkowska & Piotr Paszkowski,
ul. Okrzei 1, 72-130 Maszewo – wartość oferty brutto 58 074,50 zł co stanowi 93,64 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2firmy- Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek,
ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski - wartość oferty brutto 54 380,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 3firmy – „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców ul. Konstytucji 3-go Maja nr 18, 72-100 Goleniów- wartość oferty brutto 57 162,90 zł. Oferta otrzymała95,13 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Za najkorzystniejszą ofertę w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający uznał ofertę nr 2firmy- Ciastkarnia Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek,
ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski - wartość oferty brutto 54 380,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

 Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie
5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 450898-2012 z dnia 2012-11-14 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg 17 000 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 710 Chleb typu Graham krojony lub...
Termin składania ofert: 2012-11-22

Szczecin: Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 495840 - 2012; data zamieszczenia: 06.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 450898 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważny Kg17 000 15811100-7 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 710 15811400-0 Chleb typu Graham krojony lub równoważny Kg 7 900 15811100-7 Bułka pszenna długa typu Kawiarka, Paryska lub równoważna 350g Kg3 900 15811400-0.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.81.11.00-7, 15.81.14.00-0, 15.81.15.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:06.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Wiesław Żelek Ciastkarnia Piekarnia, ul. Wolińska 21, 72-400 Kamień Pomorski, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 47079,06 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:54380,00
 • Oferta z najniższą ceną:54380,00/ Oferta z najwyższą ceną: 58074,50
 • Waluta:PLN.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2012/11/14, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2012/12/06 17:15:39
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2012/12/06 17:15:39  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/27 22:06:49  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2012/11/14 16:29:15  nowa pozycja