Zamówienia publiczne - postępowania

Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:„ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96000.asp

Szczecin: Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 189538 - 2014; data zamieszczenia: 04.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP) w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - inwestycja typu zaprojektuj i wybuduj.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):31.62.52.00-5, 31.62.51.00-4, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) posiada aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia , w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r.Nr 145, poz. 1221 ze zm.), b) posiada zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł - izotopowych czujek dymu - na potrzeby ich demontażu i utylizacji określone w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2012r. poz. 264 ze zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną, zamawiający uzna: wykonanie prac polegających na dostawie i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek może być spełniony łącznie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa;Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia oraz zmianie osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie Wykonawcy. 2. Zmiana skutkująca zmniejszeniem wynagrodzenia może nastąpić w przypadku, gdy ulegnie zmianie urzędowa stawka VAT na roboty budowlane. 3. Zmiana osób Wykonawcy, sprawujących samodzielne funkcje techniczne, ujętych w wykazie zawartym w ofercie, w trakcie budowy może nastąpić na jego pisemny wniosek. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, lub z innej niezależnej od Wykonawcy przyczyny. Nowe proponowane osoby muszą spełniać wymagania opisane w SIWZ. Zmiana osób wymaga zgody Zmawiającego i aneksu do umowy. 4. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy harmonogramem rzeczowo-finansowym robót i rzeczywistym terminem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowiązany pisemnie do niezwłocznego udzielenia Zamawiającemu wyjaśnień i uzasadnienia dokonywanych zmian harmonogramu oraz wystąpienia o zgodę na dokonanie zmian. W przypadku wyrażenia pisemnej zgody przez Zamawiającego na aktualizację harmonogramu Wykonawca niezwłocznie dokonuje zmiany i przekazuje zaktualizowany harmonogram Zamawiającemu do akceptacji. Aktualizacja ta nie może spowodować przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy i nie wymaga formy aneksu. 5. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. 6. Wszystkie okoliczności wymienione w niniejszym paragrafie stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96000.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:20.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1 do siwz

Załącznik nr 2 do siwz

Załącznik nr 3 do siwz

Załącznik nr 4 do siwz

Załącznik nr 5 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 7 do siwz

Załącznik nr 8 do siwz wzór umowy

Załącznik nr 1 do umowy

Załącznik nr 2 do umowy warunki gwarancji

Załącznik nr 9 do siwz Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 1 i 2 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3 -1 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-2 do Programu funkcjonalno - użytkowego

Załącznik nr 3-3 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-4 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-5 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-6 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-7 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-8 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-9 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 3-10 do Programu funkcjonalno-użytkowego

Załącznik nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego


Data publikacji: 2014/06/04


Przetargi - pytania:

Pytanie
Nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907,poz.984,poz. 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423)zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2014 r. pod numerem: 189538-2014na: „Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:„ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera  21-29 w Szczecinie” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo ALMONT Sp. z o.o.
ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las

297 000,00 zł

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego
i Ochronnego SUPON S.A.  ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

192 000,00 zł

3

Konsorcjum:  PATRONIC Jolanta Pawlik

ul. A. Mickiewicza 24, 70-383 Szczecin

TAMPER Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra

265 507,07 zł

4

Konsorcjum: PROTECH Paweł Kruk, Sławomir Tworek

ul. Gombrowicza 11, 73-110 Stargard Szczeciński

MIKRONET.PL Roman Piasecki, ul. Góralska 9, 70-854 Szczecin

208 900,00 zł

5

EUROSAP LTD Eugeniusz Klowan  ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

226 000,00 zł

  

                             przy czym:

 Oferta nr 1 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Oferta nr 3 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Oferta nr 5 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy
i zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty z VAT stanowiąca 100 % wagi. Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.) w wyniku streszczenia oceny
i porównania złożonych ofert.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:
 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert  cena 100 %

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

 

100 pkt - Oferta wybrana

4

Konsorcjum:  PROTECH Paweł Kruk, Sławomir Tworek

ul. Gombrowicza 11, 73-110 Stargard Szczeciński

MIKRONET.PL Roman Piasecki

ul. Góralska 9, 70-854 Szczecin

 

91,91 pkt

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących Wykonawców:

 1.               Przedsiębiorstwo ALMONT Sp. z o.o. ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las , oferta nr 1

Uzasadnienie wykluczenia: wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 23.06.2014r. pismem znak: L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/782/14 z dnia 23 czerwca 2014r.  zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia ,
w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń
i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia  22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r.Nr 145, poz. 1221 ze zm.),

 2)zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu – na potrzeby ich demontażu i utylizacji określone w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2012r. poz. 264 ze zm.).

o których mowa w rozdziale V pkt 3 SIWZ.

              Ponadto, Zamawiający w kwestii dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagał od wykonawcy, że wykonawca wykaże, że

 dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).

 Z załączonych dokumentów do oferty nr 1 tj. załącznika nr 6 do SIWZ nie wynika, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o których mowa w Rozdziale V pkt.3 ppkt.3 ) SIWZ.

Zamawiający w kwestii posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał od wykonawcy, iż wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną, zamawiający uznał: wykonanie prac polegających na dostawie
i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto.

Wykonawca w wykazie najważniejszych robót budowlanych  załączniku nr 5 do siwz wykazał prace, które swoim zakresem nie odpowiadają  wymaganiom wskazanym w SIWZ.

            W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę o wykazanie wykonania minimum 3 prac polegających na dostawie i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat.

 W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 25 czerwca 2014r. wykonawca nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt 3 SIWZ. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

2.        Konsorcjum: PATRONIC Jolanta Pawlik, ul. A. Mickiewicza 24, 70-383 Szczecin i TAMPER
Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra,    oferta nr 3

 Uzasadnienie wykluczenia:wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 W dniu 24.06.2014 r. pismem znak : L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/801/14 z dnia 26 czerwca 2014r zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 2do SIWZ z dnia 10.06.2014r. oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ podpisane zostały przez Pana Roberta Sitodruk Prezesa Zarządu Temper Sp. z o.o., podczas gdy z treści wynika, że oświadczenie to składa Pani Jolanta Pawlik działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Patronic Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 24.
 2.  Zamawiający w kwestii posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał od wykonawcy,
  iż wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną, zamawiający uznał: wykonanie prac polegających na dostawie i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto.

 Wykonawca złożył informacje na formularzu (załącznik nr 5 do SIWZ) niezgodnym ze wzorem załączonym do SIWZ w postępowaniu, ponadto zakres robót wskazany jako pierwszy w formularzu na podstawie poświadczenia z dnia 11.06.2014r. ppkt. 4) i 5) nie odpowiada opisowi spełniania tego warunku w SIWZ.  Wartość robót wskazana w poświadczeniu podana jest łącznie, wraz z robotami nie mieszczącymi się
w zakresie robót wymaganych. W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych dokumentów Zamawiający nie jest w stanie ocenić spełniania tego warunku. Ponadto, w zakresie robót wskazanych jako drugie na formularzu załącznik nr 5 referencje wystawione przez firmę ITM Poland Sp. z o.o. nie posiadają

w treści wartości wykonanych prac w zakresie dostawy i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający prosił o dosłanie załącznika nr 5 na wzorze załączonym do SIWZ oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    

 1.  Wykonawca w kwestii dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniawykazuje potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia   osób trzecich tj. Pana Krzysztofa Sieńczaka, załączając do oferty kopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Panią Jolantę Pawlik, jednakże Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, jednakże Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania.
  Z brzmienia art. 78 § 1 KC wynika, iż do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Również w orzecznictwie podkreśla się, że „minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09). Z treści przywołanych wyżej przepisów ustawy Pzp i KC jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł dla zobowiązania składanego przez podmiot trzeci w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, formę pisemną. W związku z powyższym, gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zobowiązanie Pana Krzysztofa Sieńczaka złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełnia wymogu formy pisemnej, określonej w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. (zob. wyrok KIO z dnia 18 marca 2011 r., KIO/UZP 447/11 KIO/UZP 449/11 KIO/UZP 452/11; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., KIO/UZP 636/11; wyrok KIO z dnia 5 maja 2011 r. KIO/UZP 822/11; wyrok KIO z dnia 8 czerwca 2011 r. KIO/UZP 1106/11 KIO/UZP 1111/11). Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp.

     Ponadto, z informacji zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) wynika, że wyłącznie jedna osoba spełnia wymagania opisane w warunku przez

 Zamawiającego o których mowa w Rozdziale V pkt.3 ppkt.3 ) SIWZ, pozostałe osoby posiadają kwalifikacje niezgodne z opisem w SIWZ.  Ponadto, Zamawiający prosił o wyjaśnienie znaczenia zapisu  – „Osoba współpracująca” dla Wykonawcy,  jako podstawę do dysponowania daną osobą Panem Bogusławem Pawlikiem przez Wykonawcę.

 W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 03 lipca 2014 r. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia,  oraz dokumentów o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

 3.  EUROSAP LTD Eugeniusz Klowan, ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin, oferta nr 5

 Uzasadnienie wykluczenia: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 W dniu 24.06.2014 r. pismem znak : L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/785/14 z dnia 24 czerwca 2014r zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 

 1. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazanymi w załączniku nr 6-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,Wykonawca zawarł informacje w kolumnie” Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
  i wykształcenie” na podstawie których, Zamawiający nie był w stanie ocenić spełnianie wskazanego
  w SIWZ warunku. Wykonawca winien podać informacje, które pozwolą ocenić spełnianie tego warunku, np. numer uprawnień i data wydania uprawnień, okres ważności uprawnień oraz nazwę organu wydającego uprawnienia. Zamawiający prosił o uzupełnienie informacji, które pozwoliłyby komisji przetargowej ocenić spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę.

           Zamawiający informował, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).

 1. Wymaganym dokumentem do oferty, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ, było oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia.
 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy mieli obowiązek złożyć  aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia , w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r.Nr 145, poz. 1221 ze zm.),Wykonawca złożył Decyzje 3 do koncesji Nr L-2065/00 z dnia 12 lutego 2007r.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 27.06.2014r. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

          Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2– Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecinna podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zmówienia, tj. cena oferty               z VAT stanowiąca 100 % wagi, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dniod dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
               Wobec czynności Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione
w ustawie Prawo zamówień publicznych Dział VI „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198(t.j. Dz. U.                  z 2013r., poz. 907,poz.984,poz. 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423). Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

1) w terminie; 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane faksem, lub drogą elektroniczną,

2) albo w terminie; 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
WYKLUCZENIU WYKONAWCÓW I ODRZUCENIU OFERT

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907,poz.984,poz. 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423)zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.06.2014 r. pod numerem: 189538-2014na: „Zaprojektowanie i wykonanie przedsięwzięcia pn.:„ Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP)

w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera  21-29 w Szczecinie” dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty.

 W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 5 Wykonawców:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Przedsiębiorstwo ALMONT Sp. z o.o.
ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las

297 000,00 zł

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego
i Ochronnego SUPON S.A.  ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

192 000,00 zł

3

Konsorcjum:  PATRONIC Jolanta Pawlik

ul. A. Mickiewicza 24, 70-383 Szczecin

TAMPER Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra

265 507,07 zł

4

Konsorcjum: PROTECH Paweł Kruk, Sławomir Tworek

ul. Gombrowicza 11, 73-110 Stargard Szczeciński

MIKRONET.PL Roman Piasecki, ul. Góralska 9, 70-854 Szczecin

208 900,00 zł

5

EUROSAP LTD Eugeniusz Klowan  ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin

226 000,00 zł

  

                             przy czym:

 Oferta nr 1 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Oferta nr 3 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

Oferta nr 5 podlega odrzuceniu, wobec wykluczenia Wykonawcy z postępowania,

 Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Postępowanie prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 39 ustawy
i zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena oferty z VAT stanowiąca 100 % wagi. Wybrana oferta spełniła wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  i uzyskała najwyższą ilość punktów (100 pkt.) w wyniku streszczenia oceny
i porównania złożonych ofert.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu:
 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba punktów w kryterium oceny ofert  cena 100 %

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

 

100 pkt - Oferta wybrana

4

Konsorcjum:  PROTECH Paweł Kruk, Sławomir Tworek

ul. Gombrowicza 11, 73-110 Stargard Szczeciński

MIKRONET.PL Roman Piasecki

ul. Góralska 9, 70-854 Szczecin

 

91,91 pkt

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczono następujących Wykonawców:

 1.               Przedsiębiorstwo ALMONT Sp. z o.o. ul. Obornicka 51A, 62-002 Suchy Las , oferta nr 1

Uzasadnienie wykluczenia: wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

W dniu 23.06.2014r. pismem znak: L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/782/14 z dnia 23 czerwca 2014r.  zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 1) aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia ,
w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń
i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia  22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r.Nr 145, poz. 1221 ze zm.),

 2)zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie instalowania, konserwacji, kontroli szczelności źródeł – izotopowych czujek dymu – na potrzeby ich demontażu i utylizacji określone w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000r. Prawo Atomowe (Dz.U. z 2012r. poz. 264 ze zm.).

o których mowa w rozdziale V pkt 3 SIWZ.

              Ponadto, Zamawiający w kwestii dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymagał od wykonawcy, że wykonawca wykaże, że

 dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).

 Z załączonych dokumentów do oferty nr 1 tj. załącznika nr 6 do SIWZ nie wynika, iż Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o których mowa w Rozdziale V pkt.3 ppkt.3 ) SIWZ.

Zamawiający w kwestii posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał od wykonawcy, iż wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną, zamawiający uznał: wykonanie prac polegających na dostawie
i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto.

Wykonawca w wykazie najważniejszych robót budowlanych  załączniku nr 5 do siwz wykazał prace, które swoim zakresem nie odpowiadają  wymaganiom wskazanym w SIWZ.

            W związku z powyższym, Zamawiający wezwał Wykonawcę o wykazanie wykonania minimum 3 prac polegających na dostawie i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat.

 W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 25 czerwca 2014r. wykonawca nie uzupełnił dokumentów, w związku z czym, nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu określonych w Rozdziale V pkt 3 SIWZ. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

2.        Konsorcjum: PATRONIC Jolanta Pawlik, ul. A. Mickiewicza 24, 70-383 Szczecin i TAMPER
Sp. z o.o. ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra,    oferta nr 3

 Uzasadnienie wykluczenia:wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 W dniu 24.06.2014 r. pismem znak : L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/801/14 z dnia 26 czerwca 2014r zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia -załącznik nr 2do SIWZ z dnia 10.06.2014r. oraz listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy/informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do SIWZ podpisane zostały przez Pana Roberta Sitodruk Prezesa Zarządu Temper Sp. z o.o., podczas gdy z treści wynika, że oświadczenie to składa Pani Jolanta Pawlik działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Patronic Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie przy ul. Adama Mickiewicza 24.
 2.  Zamawiający w kwestii posiadania wiedzy i doświadczenia wymagał od wykonawcy,
  iż wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 najważniejsze roboty budowlane. Za jedną najważniejszą robotę budowlaną, zamawiający uznał: wykonanie prac polegających na dostawie i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w budynkach użyteczności publicznej zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr75,poz.690 z późniejszymi zmianami) o wartości nie mniejszej niż 250.000 zł brutto.

 Wykonawca złożył informacje na formularzu (załącznik nr 5 do SIWZ) niezgodnym ze wzorem załączonym do SIWZ w postępowaniu, ponadto zakres robót wskazany jako pierwszy w formularzu na podstawie poświadczenia z dnia 11.06.2014r. ppkt. 4) i 5) nie odpowiada opisowi spełniania tego warunku w SIWZ.  Wartość robót wskazana w poświadczeniu podana jest łącznie, wraz z robotami nie mieszczącymi się
w zakresie robót wymaganych. W związku z powyższym, na podstawie otrzymanych dokumentów Zamawiający nie jest w stanie ocenić spełniania tego warunku. Ponadto, w zakresie robót wskazanych jako drugie na formularzu załącznik nr 5 referencje wystawione przez firmę ITM Poland Sp. z o.o. nie posiadają

w treści wartości wykonanych prac w zakresie dostawy i montażu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru
w budynkach użyteczności publicznej. Zamawiający prosił o dosłanie załącznika nr 5 na wzorze załączonym do SIWZ oraz załączenie dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

    

 1.  Wykonawca w kwestii dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieniawykazuje potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia   osób trzecich tj. Pana Krzysztofa Sieńczaka, załączając do oferty kopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Panią Jolantę Pawlik, jednakże Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 26 ust. 2b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, jednakże Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić, pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem udowodnienia zamawiającemu dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji danego zamówienia, o ile korzysta z doświadczenia podmiotów trzecich, zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia w formie pisemnego zobowiązania.
  Z brzmienia art. 78 § 1 KC wynika, iż do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Również w orzecznictwie podkreśla się, że „minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2009 r., sygn. akt I PK 58/09). Z treści przywołanych wyżej przepisów ustawy Pzp i KC jednoznacznie wynika, że ustawodawca zastrzegł dla zobowiązania składanego przez podmiot trzeci w wykonaniu dyspozycji art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, formę pisemną. W związku z powyższym, gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem.

Zobowiązanie Pana Krzysztofa Sieńczaka złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę, nie spełnia wymogu formy pisemnej, określonej w przepisie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. (zob. wyrok KIO z dnia 18 marca 2011 r., KIO/UZP 447/11 KIO/UZP 449/11 KIO/UZP 452/11; wyrok KIO z dnia 6 kwietnia 2011 r., KIO/UZP 636/11; wyrok KIO z dnia 5 maja 2011 r. KIO/UZP 822/11; wyrok KIO z dnia 8 czerwca 2011 r. KIO/UZP 1106/11 KIO/UZP 1111/11). Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis osoby pod treścią oświadczenia, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b Pzp.

     Ponadto, z informacji zawartych w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (załącznik nr 6 do SIWZ) wynika, że wyłącznie jedna osoba spełnia wymagania opisane w warunku przez

 Zamawiającego o których mowa w Rozdziale V pkt.3 ppkt.3 ) SIWZ, pozostałe osoby posiadają kwalifikacje niezgodne z opisem w SIWZ.  Ponadto, Zamawiający prosił o wyjaśnienie znaczenia zapisu  – „Osoba współpracująca” dla Wykonawcy,  jako podstawę do dysponowania daną osobą Panem Bogusławem Pawlikiem przez Wykonawcę.

 W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 03 lipca 2014 r. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału                         w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia,  oraz dokumentów o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

 3.  EUROSAP LTD Eugeniusz Klowan, ul. Tarniny 28, 70-763 Szczecin, oferta nr 5

 Uzasadnienie wykluczenia: Wykonawca został wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 W dniu 24.06.2014 r. pismem znak : L.Dz.DPS.DAG/KK/3411/785/14 z dnia 24 czerwca 2014r zamawiający wezwał stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:

 

 1. W zakresie dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wskazanymi w załączniku nr 6-Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia,Wykonawca zawarł informacje w kolumnie” Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie
  i wykształcenie” na podstawie których, Zamawiający nie był w stanie ocenić spełnianie wskazanego
  w SIWZ warunku. Wykonawca winien podać informacje, które pozwolą ocenić spełnianie tego warunku, np. numer uprawnień i data wydania uprawnień, okres ważności uprawnień oraz nazwę organu wydającego uprawnienia. Zamawiający prosił o uzupełnienie informacji, które pozwoliłyby komisji przetargowej ocenić spełnienie ww. warunku przez Wykonawcę.

           Zamawiający informował, że warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum dwoma osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczeń technicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 145,poz.1221 ze zm.) oraz posiadającymi certyfikat kwalifikacji w zakresie projektowania i instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru wydany przez SITP/ITB/CNBOP lub podobne w tym zakresie określony w art. 4 ust.2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009r. Nr 178, poz.1380 z późn.zm.).

 1. Wymaganym dokumentem do oferty, będącym załącznikiem nr 7 do SIWZ, było oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca nie złożył wymaganego oświadczenia.
 2. W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wykonawcy mieli obowiązek złożyć  aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia , w formie zabezpieczenia technicznego polegającego na montażu elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych określoną w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r.Nr 145, poz. 1221 ze zm.),Wykonawca złożył Decyzje 3 do koncesji Nr L-2065/00 z dnia 12 lutego 2007r.

W wyznaczonym przez zamawiającego terminie uzupełnienia dokumentów do dnia 27.06.2014r. Wykonawca nie złożył wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania wiedzy i doświadczenia. Stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy zamawiający wykluczył Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a oferta stosownie do treści art. 24 ust. 4 ustawy została uznana za odrzuconą.

          Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę nr 2– Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarowego i Ochronnego SUPON S.A. ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecinna podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zmówienia, tj. cena oferty               z VAT stanowiąca 100 % wagi, zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy: „Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia”.

 Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dniod dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
               Wobec czynności Zamawiającego Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej wyszczególnione
w ustawie Prawo zamówień publicznych Dział VI „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198(t.j. Dz. U.                  z 2013r., poz. 907,poz.984,poz. 1047 i 1473 oraz z 2014r. poz. 423). Wykonawcy przysługuje odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych:

1) w terminie; 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane faksem, lub drogą elektroniczną,

2) albo w terminie; 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacje zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2014/06/04, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2014/07/09 17:45:20
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2014/07/09 17:45:20  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2014/06/04 21:13:09  nowa pozycja