Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych zintegrowanych systemów do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych zintegrowanych systemów do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie ZP/17/AG/08
Numer ogłoszenia: 12925 - 2009; data zamieszczenia: 12.01.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych zintegrowanych systemów do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie ZP/17/AG/08.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: dostawa oraz montaż dwóch fabrycznie nowych zintegrowanych systemów do higieny, transportu i hydroterapii osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie. w skład zestawu wchodzą:Wanna podnoszona do kąpieli dla osób niepełnosprawnych i obłożnie chorych szt 1 o następujących parametrach wymaganych : a) podnoszenie hydrauliczne b) długość niecki 1900 mm (+- 10%) c) długość urządzenia do 2300 mm(+- 10%) d) szerokość urządzenia do 850 mm(+- 10%) e) zakres podnoszenia min 400 mm f) urządzenie wolnostojące bez konieczności stosowania fundamentów g) urządzenie wyposażone w masaż podwodny oraz masaż miejscowy-ręczny z możliwością odrębnego działania obu układów h) urządzenie wyposażone w system dezynfekcji wanny i hydromasażu i) wanna przystosowana do współpracy z wózkiem - podnośnikiem do kąpieli Wózek-podnośnik kąpielowy do przewożenia w pozycji leżącej szt 1 : a) nośność min. 140 kg b) zakres podnoszenia leżaka min. 400 mm c) napęd hydrauliczny d) regulowana prędkość podnoszenia i opuszczania leżaka e) wyposażony w niezbędne materacyki, podgłówki i łatwoślizg f) wózek przystosowany do współpracy w wanną podnoszoną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.15.40.00-4, 33.15.50.00-1, 34.91.11.00-7.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 69158.88 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.12.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Deltom Sp. z o.o., ul. Dekerta 19/8, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 69158.88
  • Oferta z najniższą ceną: 69158.88 oferta z najwyższą ceną: 84600
  • Waluta: PLN.

 


Data publikacji: 2009/01/12

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/01/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/01/12 18:35:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/01/12 18:35:59  nowa pozycja