Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy art. spożywczych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Szczecin: Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej                    Numer ogłoszenia: 415676 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zakres zamówienia określa załącznik 1A do siwz.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.00.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • poprzez wykazanie, że:wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę artykułów spożywczych do obiektów zbiorowego żywienia o wartości nie mniejszej niż 110 000 zł brutto w ciągu 1 roku kalendarzowego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2 ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne), dokonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i podmiotu zlecającego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy w sytuacji gdy: 1) zmianie ulegną stawki podatku Vat 2) zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 4. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załacznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 wzór umowy


Data publikacji: 2011/12/07

Wynik postepowania:

INFORMACJA

 O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy artykułów spożywczychdo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie”.

Wykonawca PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp,

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy artykułów spożywczychdo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał
od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji). Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 19.12.2011r., do godziny 14:00.

            Wykonawca PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście
w wyznaczonym terminie dostarczył tylko wymagane dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje), bez dostarczenia zgodnego z siwz załącznika nr 4 wykaz wykonanych dostaw podobnych, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania
i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy –FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin - wartość oferty brutto 186 728,27 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

FHU Chem-Aj S.C.
 JanuszŚwierczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

186 728,27 zł

100

2

PHU AM-BEST II Mirosław Bysko

ul. Wielkopolska29,

72-600 Świnoujście

201 246,56 zł

Odrzucona

              Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę
FHU Chem-Aj S.C. oraz  PHU AM-BEST II Mirosław Bysko o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę PHU AM-BEST II Mirosław Bysko skutkowało odrzuceniemoferty nr 2.

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA

 O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy artykułów spożywczychdo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie”.

Wykonawca PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp,

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy artykułów spożywczychdo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał
od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych oraz dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencji). Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 19.12.2011r., do godziny 14:00.

            Wykonawca PHU „Am-Best II” Mirosław Bysko, ul. Wielkopolska 29, 72-600 Świnoujście
w wyznaczonym terminie dostarczył tylko wymagane dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (referencje), bez dostarczenia zgodnego z siwz załącznika nr 4 wykaz wykonanych dostaw podobnych, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania
i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej
lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy –FHU Chem-Aj S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin - wartość oferty brutto 186 728,27 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

FHU Chem-Aj S.C.
 JanuszŚwierczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A, 70-112 Szczecin

186 728,27 zł

100

2

PHU AM-BEST II Mirosław Bysko

ul. Wielkopolska29,

72-600 Świnoujście

201 246,56 zł

Odrzucona

              Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę
FHU Chem-Aj S.C. oraz  PHU AM-BEST II Mirosław Bysko o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę PHU AM-BEST II Mirosław Bysko skutkowało odrzuceniemoferty nr 2.

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2011/12/22 19:20:56
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2011/12/22 19:20:56  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/12/07 21:28:19  nowa pozycja