Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego
Numer ogłoszenia: 114558 - 2011; data zamieszczenia: 16.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.bip.dps.romera.szczcin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6. Planowane średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 1) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 26 700 kWh miesięcznie, 2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:30.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 1A

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3


Data publikacji: 2011/05/16


Przetargi - pytania:

Pytanie
nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA

 O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”

ZNAK:            ZP/05/AG/11

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust.  1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty
nr 1 wykonawcy:

ENEA S.A.,ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań
 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”.

Uzasadnienie faktyczne  odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6” zobowiązani byli
do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 6 pkt 2 o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wypełniony załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny.

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny, który jest niezgodny z zapisami SIWZ oraz odpowiedziami na pytania oferentów zadane podczas prowadzonego postępowania. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę ENEA S.A.,
ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnieniadokumentów tj. załącznika nr 1A Formularz kalkulacyjny. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 1A Formularz kalkulacyjny, do dnia 08.06.2011r., do godziny 1400.

            Wykonawca ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, i tym samym jego oferta została odrzucona. 

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,
 2. opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”

ZNAK:            ZP/05/AG/11

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy - PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - wartość oferty brutto
9 715,70zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano 1 Wykonawcę
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Zamawiającego skutkowało
odrzuceniem oferty nr 1.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto/

1 miesiąc

Przyznane punkty

1

ENEA S.A.

ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań

9 796,67 zł

oferta odrzucona

2

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

9 715,70 zł

100

3

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

10 112,70 zł

96,07

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA

 O ODRZUCENIU OFERTY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”

ZNAK:            ZP/05/AG/11

Zamawiający, działając na podstawie art. 89 ust.  1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty
nr 1 wykonawcy:

ENEA S.A.,ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań
 

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”.

Uzasadnienie faktyczne  odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6” zobowiązani byli
do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 6 pkt 2 o udzielenie zamówienia mogli ubiegać się wykonawcy, którzy złożą wypełniony załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny.

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny, który jest niezgodny z zapisami SIWZ oraz odpowiedziami na pytania oferentów zadane podczas prowadzonego postępowania. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę ENEA S.A.,
ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnieniadokumentów tj. załącznika nr 1A Formularz kalkulacyjny. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 1A Formularz kalkulacyjny, do dnia 08.06.2011r., do godziny 1400.

            Wykonawca ENEA S.A., ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, i tym samym jego oferta została odrzucona. 

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

 1. wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,
 2. opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,
 3. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
 4. odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia
za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2.

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29
w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”

ZNAK:            ZP/05/AG/11

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy - PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa - wartość oferty brutto
9 715,70zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano 1 Wykonawcę
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Zamawiającego skutkowało
odrzuceniem oferty nr 1.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto/

1 miesiąc

Przyznane punkty

1

ENEA S.A.

ul. Nowowiejskiego 11, 60-967 Poznań

9 796,67 zł

oferta odrzucona

2

PKP Energetyka S.A.

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

9 715,70 zł

100

3

RWE Polska S.A.

ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 41

00-347 Warszawa

10 112,70 zł

96,07

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/05/16, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/06/20 16:27:35
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/06/20 16:27:35  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/05/16 11:25:00  nowa pozycja