Zamówienia publiczne - postępowania

świadczenie usługi dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w okresie do 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej DKiPZS w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Świadczenie usługi dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 26978 - 2013; data zamieszczenia: 18.01.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712 , strona internetowa www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Świadczenie usługi dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Świadczenie usługi dystrybucji i przesyłania energii elektrycznej na okres do dnia 31.12.2014r. do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):65.31.00.00-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia:Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010, nr 113, poz 759 ze zm.) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku, gdy usługi mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Właścicielem sieci energetycznej na terenie miasta Szczecina , gdzie zlokalizowane są punkty poboru energii elektrycznej dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej jest firma ENEA Operator Sp. z o.o., która działa w obszarze monopolu naturalnego. Gmina Miasto Szczecin na potrzeby Zamawiającego zakupiła energię elektryczną w drodze postępowania przetargowego i aby zrealizować umowę musi mieć zawartą umowę na przesył i dystrybucję energii. Wspólny komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych w zakresie dostaw energii elektrycznej wskazuje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki na usługę dystrybucji lub przesyłu energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe uzasadnione jest przeprowadzenie postępowania wg procedury zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Szczecin, Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, kraj/woj. zachodniopomorskie.

 


Data publikacji: 2013/01/18

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2013/01/18, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2013/01/18 15:18:20
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2013/01/18 15:18:20  nowa pozycja