Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i u

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp


Szczecin: Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 37978 - 2012; data zamieszczenia: 08.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96000.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do: 1) Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 24 300 kWh miesięcznie, 2) Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany przepisów skutkujących zmianą kwoty podatku VAT lub podatku akcyzowego ceny energii elektrycznej zostają powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej G.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 24 300 kWh miesięcznie, 2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie,.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: dostawa energii elektrycznej w grupie taryfowej C.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 2 400 kWh miesięcznie.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Zakończenie: 31.12.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 37978-2012 z dnia 2012-02-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Dostawa energii elektrycznej do: 1) Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 24 300 kWh miesięcznie, 2) Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850...
Termin składania ofert: 2012-02-22


Numer ogłoszenia: 52262 - 2012; data zamieszczenia: 21.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:37978 - 2012 data 08.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2012 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat..


SIWZ

Załącznik nr 1 - Oferta cenowa - po modyfikacji

Załącznik nr 1A - Formularz kalkulacyjny

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


Data publikacji: 2012/02/08


Przetargi - pytania:

Pytanie
pytanie nr 1

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł

Wynik postepowania:

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy
ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/01/AG/12

                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I

Ofertę nr 4

Nazwa firmy –Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk- wartość oferty brutto 8 720,50 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Dla części II

Ofertę nr 3

Nazwa firmy –PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa- wartość oferty brutto 825,12 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertybrutto

Przyznane punkty

1

Enea SA,

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Dla części I – 9 362,50 zł

Dla części II – 832,53 zł

Dla części I – 93,14

Dla części II – 99,11

2

Kri Marketing and Trading SA,
ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk

Dla części I – 8 877,09 zł

Dla części II – 796,45 zł

Dla części I – oferta odrzucona

Dla części II – oferta odrzucona

3

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Dla części I – 9 196,65 zł

Dla części II – 825,12 zł

Dla części I – 94,82

Dla części II – 100

4

Energa Obrót SA,

ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

Dla części I – 8 720,50 zł

Dla części II – 826,56 zł

Dla części I – 100

Dla części II – 99,83

 

        Na mocy art. 89 ust. 1 pkt2) Ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę nr 2 Firmy Kri Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk.

Stosownie do zapisów SIWZ Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1 Oferta cenowa na kwotę: dla części I
8 895,54 zł brutto oraz dla części II 802,60 zł brutto. Przed otwarciem ofert Wykonawca dosłał załącznik nr 1 Oferta cenowa na inną kwotę: dla części I  8 877,09 zł brutto oraz dla części II 796,45 zł brutto.

W przypadku zmiany ceny oferty zgodnie z zapisami w SIWZ ust. 1. pkt 2) Rozdziału II Zmiana, wycofanie
i zwrot oferty, Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż swoją ofertę zmienia, określając zakres
i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Wykonawca takiego oświadczenia nie złożył, dlatego na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) oferta ta została odrzucona z postępowania.

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy
ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/01/AG/12

                INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I

Ofertę nr 4

Nazwa firmy –Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk- wartość oferty brutto 8 720,50 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Dla części II

Ofertę nr 3

Nazwa firmy –PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną, ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa- wartość oferty brutto 825,12 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertybrutto

Przyznane punkty

1

Enea SA,

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Dla części I – 9 362,50 zł

Dla części II – 832,53 zł

Dla części I – 93,14

Dla części II – 99,11

2

Kri Marketing and Trading SA,
ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk

Dla części I – 8 877,09 zł

Dla części II – 796,45 zł

Dla części I – oferta odrzucona

Dla części II – oferta odrzucona

3

PKP Energetyka SA Oddział w Warszawie Obrót Energią Elektryczną,

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Dla części I – 9 196,65 zł

Dla części II – 825,12 zł

Dla części I – 94,82

Dla części II – 100

4

Energa Obrót SA,

ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk

Dla części I – 8 720,50 zł

Dla części II – 826,56 zł

Dla części I – 100

Dla części II – 99,83

 

        Na mocy art. 89 ust. 1 pkt2) Ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucono ofertę nr 2 Firmy Kri Marketing and Trading SA, ul. Piwna 28/31, 80-831 Gdańsk.

Stosownie do zapisów SIWZ Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1 Oferta cenowa na kwotę: dla części I
8 895,54 zł brutto oraz dla części II 802,60 zł brutto. Przed otwarciem ofert Wykonawca dosłał załącznik nr 1 Oferta cenowa na inną kwotę: dla części I  8 877,09 zł brutto oraz dla części II 796,45 zł brutto.

W przypadku zmiany ceny oferty zgodnie z zapisami w SIWZ ust. 1. pkt 2) Rozdziału II Zmiana, wycofanie
i zwrot oferty, Wykonawca powinien złożyć pisemne oświadczenie, iż swoją ofertę zmienia, określając zakres
i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – wykonawca winien dokumenty te złożyć. Wykonawca takiego oświadczenia nie złożył, dlatego na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2) oferta ta została odrzucona z postępowania.

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowy z wybranymi Wykonawcami w terminie dogodnym dla stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2012/02/08, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2012/03/16 14:31:40
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2012/03/16 14:31:40  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/02/21 16:30:44  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/02/21 16:25:17  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/02/21 16:19:23  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2012/02/08 14:29:33  nowa pozycja