Zamówienia publiczne - postępowania

Ogłoszenie o przetargu na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu i osób

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie Znak ZP/01/AG/09
Numer ogłoszenia: 19202 - 2009; data zamieszczenia: 05.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie Znak ZP/01/AG/09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: stała, całodobowa i bezpośrednia ochrona obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
    2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a. wykonali ( a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: całodobowy dozór obiektu przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy. b. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie niższą niż 200 tys zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Ocena spełniania warunków udziału
    w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Sposób przyznania punktów w kryterium cena: cena najniższa ________________________ x 100 pkt. x znaczenie kryterium 100% cena oferty ocenianej Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
    o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Tj. Dz.U. z 2005r, nr 145, poz. 1221 ze zm.) 4) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usłgi te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 5) Polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców Składających ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany Zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2009 godzina 09:30,
miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4


Data publikacji: 2009/02/05

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie
Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/01/AG/09

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa (firma) : Codar Security Sp. z o.o. Pl. Wolności 2/1  74-200 Pyrzyce

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Oferta nr 1

Nazwa (firma) : Multiservice Sp. z o.o. Z.P.Ch.   ul. Medyczna 8  09-400 Płock

Liczba uzyskanych punktów: 78,62 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 2

Nazwa (firma) : Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o.

ul. T. Firlika 41  71-637 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 51,96 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 3

Nazwa (firma) : Gwarant Agencja Ochrony S.A.  ul. J. Cygana 2  45-131 Opole

Liczba uzyskanych punktów: 64,95 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 4

Nazwa (firma): WOHL Sp. z o.o.  ul. Wierchów 20  04-653 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 52,68 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 5

Nazwa (firma) : Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej
Pl. Piastowski 3  85-012 Bydgoszcz  O/Szczecin  ul. Santocka 44  71-071  Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 87,93 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 6

Nazwa (firma) : Codar Security Sp. z o.o. Pl. Wolności 2/1  74-200 Pyrzyce

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 7

Nazwa (firma): Agencja Ochrony JUWENTUS P.U.H. Sp. j. Kalińska M.B., Kaliński R.

ul. Obrzeżna 20/22 02-691 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 71,99 pkt w kryterium cena

Oferta nr 8

Nazwa (firma): EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14  00-850 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 77,79 pkt w kryterium cena

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

 

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na stałą, całodobową i bezpośrednią ochronę obiektu, osób i mienia w budynku oraz na terenie
Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/01/AG/09

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa (firma) : Codar Security Sp. z o.o. Pl. Wolności 2/1  74-200 Pyrzyce

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Oferta nr 1

Nazwa (firma) : Multiservice Sp. z o.o. Z.P.Ch.   ul. Medyczna 8  09-400 Płock

Liczba uzyskanych punktów: 78,62 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 2

Nazwa (firma) : Biuro Ochrony Osób i Mienia ALKON Sp. z o.o.

ul. T. Firlika 41  71-637 Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 51,96 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 3

Nazwa (firma) : Gwarant Agencja Ochrony S.A.  ul. J. Cygana 2  45-131 Opole

Liczba uzyskanych punktów: 64,95 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 4

Nazwa (firma): WOHL Sp. z o.o.  ul. Wierchów 20  04-653 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 52,68 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 5

Nazwa (firma) : Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa Zakład Pracy Chronionej
Pl. Piastowski 3  85-012 Bydgoszcz  O/Szczecin  ul. Santocka 44  71-071  Szczecin

Liczba uzyskanych punktów: 87,93 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 6

Nazwa (firma) : Codar Security Sp. z o.o. Pl. Wolności 2/1  74-200 Pyrzyce

Liczba uzyskanych punktów: 100 pkt w kryterium cena

 

Oferta nr 7

Nazwa (firma): Agencja Ochrony JUWENTUS P.U.H. Sp. j. Kalińska M.B., Kaliński R.

ul. Obrzeżna 20/22 02-691 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 71,99 pkt w kryterium cena

Oferta nr 8

Nazwa (firma): EKOTRADE Sp. z o.o. ul. Prosta 2/14  00-850 Warszawa

Liczba uzyskanych punktów: 77,79 pkt w kryterium cena

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/02/05, odpowiedzialny/a: , wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/02/17 16:24:40
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/02/17 16:24:40  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/02/05 17:00:13  nowa pozycja