Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp


Szczecin: Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 415672 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.mięso gulaszowe drobiowe kl. I kg 850 2.kurczaki całe kg 500 3.korpusy z kurcząt (porcje rosołowe) kg 2000 4.ćwiartka z kurczaka wędzona kg 15 5.ćwiartka z kurczaka kg 4350 6.wątroba drobiowa kg 450 7.żołądki drobiowe kg 70 8.filet z kurczaka kg 1000 9.karkówka bez kości kg 1485 10.szynka bez kości kg 600 11.schab bez kości kg 700 12.golonka wieprzowa kg 360 13.nogi wieprzowe kg 170 14.łopatka wieprzowa bez kości kg 4000 15.żeberka wieprzowe kg 300 16.wołowina extra kg 500 17.ozory wieprzowe kg 100 18.boczek wędzony kg 470 19.boczek świeży bez żeber kg 265 20.słonina świeża kg 350 21.flaki wołowe krojone - parzone kg 660 22.kiełbasa żywiecka sucha lub równoważna kg 400 23.kiełbasa krakowska parzona lub równoważna kg 755 24.kiełbasa śląska lub równoważna kg 700 25.kiełbasa biała parzona kg 715 26.kiełbasa toruńska wieprzowa lub rówoważna kg 220 27.kiełbasa zwyczajna lub równoważna kg 315 28.parówki drobiowe kg 610 29.parówki wieprzowe kg 480 30.szynkowa parzona kg 170 31.baleron drobiowy z indyka kg 20 32.salceson ozorkowy kg 400 33.kaszanka luksusowa kg 240 34.pasztetowa luksusowa kg 410 35.metka łososiowa kg 15 36.mielonka wieprzowa kg 65 37.szynkowa wieprzowa kg 170 38.polędwica drobiowa kg 190 39.pasztet mięsny kg 70 40.szynka tostowa kg 70 41.szynka gotowana kg 500 42.szynkówka wieprzowa kg 180 43.baleron wieprzowy gotowany kg 385 44.ogonówka parzona kg 450 45.polędwica sopocka lub równoważna kg 200 46.metka cebulowa kg 330 47.szynka konserwowa kg 705 48.baton szynkowy drobiowy kg 20 49.salami wieprzowe kg 150 50.kiełbasa jałowcowa kg 100.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że: wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę mięsa i wędlin do obiektów zbiorowego żywienia o wartości nie mniejszej niż 170 000 zł brutto w ciągu 1 roku kalendarzowego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. Wykaz dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne), dokonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i podmiotu zlecającego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy w sytuacji gdy: 1)zmianie ulegną stawki podatku Vat 2)zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załacznik nr 2

Załacznik nr 3

Załacznik nr 4

Załacznik nr 5 wzór umowy


Data publikacji: 2011/12/07

Wynik postepowania:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

Znak sprawy: ZP/14/AG/11,

INFORMACJA

 O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Wykonawca „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp,

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy mięsa i wędlindo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzyi doświadczenia(dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

                Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 16.12.2011r., do godziny 14:00.

                Wykonawca Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, co na mocy art. 24 ust. 2 ppkt.4 i ust. 4 skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)       wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)       opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)       wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)       odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin do  Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29
w Szczecinie
znak sprawy: ZP/14/AG/11

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy - Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin - wartość oferty brutto 276 121,75 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

„Byk” Spółka Jawna

Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski,

ul. Welecka 38 Mierzyn,

72-006 Szczecin

322 724,35 zł

oferta odrzucona

2

„Madar” Dariusz Watral,

ul. Autostrada Poznańska 1,

71-001 Szczecin

276 121,75  zł

100

 

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę- „Byk” Spółka Jawna o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę skutkowało odrzuceniem oferty nr 1.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

Znak sprawy: ZP/14/AG/11,

INFORMACJA

 O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy mięsa i wędlin do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Wykonawca „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp,

Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy mięsa i wędlindo Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzyi doświadczenia(dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

                Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę „Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 16.12.2011r., do godziny 14:00.

                Wykonawca Byk” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38 Mierzyn, 72-006 Szczecin nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału
w postępowaniu, co na mocy art. 24 ust. 2 ppkt.4 i ust. 4 skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)       wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)       opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)       wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)       odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność
z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne
i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mięsa i wędlin do  Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29
w Szczecinie
znak sprawy: ZP/14/AG/11

            INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy - Madar” Dariusz Watral, ul. Autostrada Poznańska 1, 71-001 Szczecin - wartość oferty brutto 276 121,75 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

„Byk” Spółka Jawna

Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski,

ul. Welecka 38 Mierzyn,

72-006 Szczecin

322 724,35 zł

oferta odrzucona

2

„Madar” Dariusz Watral,

ul. Autostrada Poznańska 1,

71-001 Szczecin

276 121,75  zł

100

 

Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę- „Byk” Spółka Jawna o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę skutkowało odrzuceniem oferty nr 1.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę
w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2011/12/19 19:46:07
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2011/12/19 19:46:07  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2011/12/07 21:22:25  nowa pozycja