Zamówienia publiczne - postępowania

Modernizacja - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji - wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - Roboty w zakresie stolarki budowlanej - Roboty rozbiórkowe - Roboty murarskie - Tynkowanie 3. Realizacja przedmiotu zamówienia - 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. 4. Podstawa techniczno-prawna realizacji zamówienia : - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 7 do siwz) - przedmiar robót ( załącznik nr 6 do siwz ) - ustawa z dnia 07.07.1994r,.- Prawo budowlane - obowiązujące normy, przepisy i warunki techniczne 5. Warunki realizacji zamówienia : - wykonawstwo robót zgodnie z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami, - podczas realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku powstawania odpadów wykonawca zobowiązany jest udokumentować zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z ustawą o dnia 27.04.2001 r. o odpadach ( Dz. U. nr 62 poz. 628 ze zm. ) Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania wszystkich odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia. 6 Organizacja budowy: a) organizacja zaplecza budowy i zaplecza socjalnego dla własnych potrzeb - zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, c) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót: odtworzenie ewentualnie uszkodzonych nawierzchni lub obiektów sąsiadujących do stanu z dnia przejęcia frontu robót. 7. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę na koszt i ryzyko własne. 8. Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który po podpisie i akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury. 9. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 30 dni od chwili otrzymania faktury.

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej w budynkach nowo budowanych bądź remontowanych, o wartości co najmniej 400 000 zł netto każda. b) dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoba ta musi przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej siwz, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować. 4) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ppkt 3), wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, o których mowa w ppkt 3), posiadają wymagane uprawnienia tj: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. b) aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego 6) Wykaz wykonanych robót budowlanych ( prac podobnych ) w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony jeżeli wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymaga określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego. 

 

siwz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8

Załącznik nr 8


Data publikacji: 2009/08/12

Wynik postepowania:

Szczecin dnia 04.09.2009 r.
 
Informacja o wyborze oferty
 
 
Nr. znak sprawy : ZP/10/AG/09
 
 
dotyczy : wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na „Modernizację – Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 w Szczecinie”.
 
 
 
                   Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 5 ofert :
 
a) Oferta nr 1 : WESA Sp. j. Sawiccy i Więcławscy, ul. Wiatraczna 22, 72-004 Tanowo ,  cena 499.076,89 zł brutto, termin wykonania do 60 dni.
b)  Oferta nr 2 : Usługi Ogólnobudowlane , Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież, cena 487.128,54 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni.
c)  Oferta nr 3 : PROFIL , Wojciech Przęczek, ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice, cena 445.794,27 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
d)  Oferta nr 4 : PARTNERS , Sp. z o.o , Danowo 33, 72-100 Goleniów, cena 335.637,25 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
e)  Oferta nr 5 : UMAX , Andrzej Pupka, ul. Welecka 13 Mierzyn, 72-006 Szczecin, cena 1.187.879,69 zł brutto, termin wykonania do 60 dni.
 
                W toku badania ofert na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił oferty n/w firm :
1. Profil, ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice
2. Partners Sp. zo.o, Danowo 33, 72-100 Goleniów
3. Umax, ul. Welecka 13 Mierzyn , 72-006 Szczecin
 
          Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że z pozostałych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane, Roman Dziubiński ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież , która uzyskała 100 pkt
 
          Oferta  firmy WESA Sp. Sawiccy i Więcławscy, ul. Wiatraczna 22, 72-004 Tanowo uzyskała – 97,60 pkt.
       

                Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, że jedynym kryterium oceny ofert było kryterium ceny – 100 pkt.

 

 

Szczecin dnia 15.09.2009r.

Informacja o podpisaniu umowy

          Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowe z firmą Usługi Ogólnobudowlane - Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież. Wartość podpisanej umowy to kwota 487.128,54 zł brutto.

 

 

 

 
Szczecin dnia 04.09.2009 r.
 
Informacja o wyborze oferty
 
 
Nr. znak sprawy : ZP/10/AG/09
 
 
dotyczy : wyboru oferty w postępowaniu przetargowym na „Modernizację – Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29 w Szczecinie”.
 
 
 
                   Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło 5 ofert :
 
a) Oferta nr 1 : WESA Sp. j. Sawiccy i Więcławscy, ul. Wiatraczna 22, 72-004 Tanowo ,  cena 499.076,89 zł brutto, termin wykonania do 60 dni.
b)  Oferta nr 2 : Usługi Ogólnobudowlane , Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież, cena 487.128,54 zł brutto, termin wykonania – do 60 dni.
c)  Oferta nr 3 : PROFIL , Wojciech Przęczek, ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice, cena 445.794,27 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
d)  Oferta nr 4 : PARTNERS , Sp. z o.o , Danowo 33, 72-100 Goleniów, cena 335.637,25 zł brutto, termin wykonania do 60 dni,
e)  Oferta nr 5 : UMAX , Andrzej Pupka, ul. Welecka 13 Mierzyn, 72-006 Szczecin, cena 1.187.879,69 zł brutto, termin wykonania do 60 dni.
 
                W toku badania ofert na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych zamawiający odrzucił oferty n/w firm :
1. Profil, ul. Broniszewska 19, 72-300 Gryfice
2. Partners Sp. zo.o, Danowo 33, 72-100 Goleniów
3. Umax, ul. Welecka 13 Mierzyn , 72-006 Szczecin
 
          Wobec powyższego DPS w Szczecinie informuje, że z pozostałych ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Usługi Ogólnobudowlane, Roman Dziubiński ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież , która uzyskała 100 pkt
 
          Oferta  firmy WESA Sp. Sawiccy i Więcławscy, ul. Wiatraczna 22, 72-004 Tanowo uzyskała – 97,60 pkt.
       

                Jednocześnie DPS w Szczecinie informuje, że jedynym kryterium oceny ofert było kryterium ceny – 100 pkt.

 

 

Szczecin dnia 15.09.2009r.

Informacja o podpisaniu umowy

          Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje, że w przeprowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego podpisano umowe z firmą Usługi Ogólnobudowlane - Roman Dziubiński, ul. Reymonta 8h/8, 64-800 Chodzież. Wartość podpisanej umowy to kwota 487.128,54 zł brutto.

 

 

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/08/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/09/15 14:37:39
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/09/15 14:37:39  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/08 07:45:09  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/08 07:44:25  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/31 15:11:08  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/13 12:22:48  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/13 07:39:57  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/12 16:28:29  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/08/12 16:25:01  nowa pozycja