Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp


Szczecin: Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Numer ogłoszenia: 415644 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej zgodne z załącznikiem 1A do siwz. Lp. Nazwa towaru J.m. Ilość Cena jedn. brutto Wartość brutto 1.Mleko 2% tłuszczu (worek 5l) litr 25 628 2.Mleko w proszku (op. 1 kg) kg 10 3.Ser żółty typu Gouda lub równoważny kg 1 065 4.Serek topiony wielosmakowy trójkąt kg 520 5.Twaróg półtłusty kostka kg 1 800 6.Serek homogenizowany naturalny op. 150g kg 320 7.Serek homogenizowany wielosmakowy typu Danio op. 150g lub inny równoważny wielosmakowy kg 320 8.Serek homogenizowany naturalny bez dodatków substancji smakowych typu Juliko lub równoważny op. 5 kg kg 1 300 9.Serek twarogowy ziarnisty naturalny bez dodatków substancji smakowych typu Grani lub inny równoważny op. 150-200g kg 730 10.Jogurt bez dodatków substancji smakowych (op.0,15 l-0,2 l) litr 1 815 11.Jogurt z dodatkiem substancji smakowych(op.0,10 l-0,2 l) litr 40 12.Masło 82% tłuszczu kg 3 200 13.Śmietana 18 % tłuszczu (op. 0,4l) litr 1 500 14.Śmietanka 36% tłuszczu litr 20 15.Margaryna zwykła kg 300 16.Kefir naturalny bez dodatków substancji smakowych (op.0,2-0,4 l) litr 2 200 17.Ser twarogowy typu greckiego kg 10 18.Serek twarogowy wielosmakowy typu Tartare op. 20g lub inny równoważny wielosmakowy kg 15 19.Serek topiony wielosmakowy typu Kiri op. 20g lub inny równoważny wielosmakowy kg 15.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.50.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że: wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę mleka i nabiału do obiektów zbiorowego żywienia o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto w ciągu 1 roku kalendarzowego.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do siwz, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Wykaz dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne), dokonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadającym swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i podmiotu zlecającego według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do siwz, oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy w sytuacji gdy: 1)zmianie ulegną stawki podatku Vat 2)zmianie ulegną przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:15.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 wzór umowy


Data publikacji: 2011/12/07

Wynik postepowania:

INFORMACJA

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Wykonawca „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp, Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawę mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 16.12.2011r., do godziny 14:00.

            Wykonawca „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mleka
i nabiału do 
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie                                            znak sprawy: ZP/15/AG/11

                                        

                                      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy - Lech Sp. z o.o. ul. Rybacka 11B, 78-100 Kołobrzeg - wartość oferty brutto
182 270,24 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Lech Sp. z o.o.

ul. Rybacka 11B, 78-100 Kołobrzeg

182 270,24 zł

100

2

„Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J.,

ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

183 083,45 zł

oferta odrzucona

         Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę „Jartom”
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę skutkowało odrzuceniem oferty nr 2.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o wykluczeniu wykonawcy:

1. „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na „Dostawy mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

Wykonawca „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin został wykluczony na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4  ustawy Pzp, Zgodnie z art. 24 ust. 4 wymienionej ustawy oferta Wykonawcy zostaje uznana za odrzuconą.

Uzasadnienie faktyczne wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawę mleka i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie”zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów SIWZ Rozdział V ust. 2 ppkt 2) Zamawiający żądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu przetargowym, w tym do złożenia wykazu minimum 3 dostaw podobnych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia (dostawy podobne) według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie (np. referencje).

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, który jest niezgodny z zapisami SIWZ. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do uzupełnienia dokumentów tj. załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych. Zamawiający wymagał dostarczenia zgodnego z zapisami SIWZ Załącznika nr 4 Wykaz wykonanych dostaw podobnych, do dnia 16.12.2011r., do godziny 14:00.

            Wykonawca „Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J., ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin nie dostarczył wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie, a tym samym nie wykazał spełnienia warunku udziału w postępowaniu, co skutkuje wykluczeniem go z postępowania i uznaniem jego oferty za odrzuconą.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mleka
i nabiału do 
Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie                                            znak sprawy: ZP/15/AG/11

                                        

                                      INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

             Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy - Lech Sp. z o.o. ul. Rybacka 11B, 78-100 Kołobrzeg - wartość oferty brutto
182 270,24 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie
z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Lech Sp. z o.o.

ul. Rybacka 11B, 78-100 Kołobrzeg

182 270,24 zł

100

2

„Jartom” Jarosław Jaworowicz S.J.,

ul. Kniewska 2K, 70-846 Szczecin

183 083,45 zł

oferta odrzucona

         Na mocy art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę „Jartom”
o uzupełnienie dokumentów, jednakże na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych nie złożenie dokumentu we wskazanym terminie przez Wykonawcę skutkowało odrzuceniem oferty nr 2.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2011/12/19 19:52:29
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2011/12/19 19:52:29  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2011/12/07 20:40:51  nowa pozycja