Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 419846 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawę bonów towarowych dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa bonów towarowych (kod CPV - 30199750-2 talony) podlegających wymianie na towary i usługi w placówkach wskazanych przez wykonawcę o łącznej wartości nominalnej 80 000,00zł w następujących nominałach: 4000 sztuk bonów o wartości nominalnej 10,00zł 2000 sztuk bonów o wartości nominalnej 20,00 zł możliwych do realizacji na terenie Miasta Szczecin. Termin ważności bonów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostarczenia do siedziby zamawiającego. Wykonawca może zaoferować dłuższy termin ważności bonów, oświadczając się w tej kwestii w ofercie cenowej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):30.19.97.50-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz o liczbie placówek realizujących bony na terenie Miasta Szczecin. 5) wykaz placówek realizujących bony na terenie Miasta Szczecin. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Dostępność - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie pok. 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:24.10.2013 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie pok. 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5 wzór umowy


Data publikacji: 2013/10/15

Wynik postepowania:

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych
dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/03/2013

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa firmy - Sodexo Motiwation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  - wartość oferty brutto 80 000,00zł, liczba placówek realizujących bony na terenie Szczecina 1219 Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 90%, dostępność 10%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto/

 Liczba placówek

Przyznane punkty wg kryteriów

Suma przyznanych punktów

1

BONUS System Polska S.A.

ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

80 000,00 zł

565 placówek

90 pkt

4,63 pkt

97,32 pkt

2

EDENRED Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 30,

00-450 Warszawa

80 000,00 zł

121 placówek

90 pkt

0,99 pkt

95,5 pkt

3

Sodexo Motiwation Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

80 000,00 zł

1219 placówek

90 pkt

100 pkt

100 pkt

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bonów towarowych
dla pracowników i emerytów Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie. Znak sprawy: ZP/03/2013

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa firmy - Sodexo Motiwation Solutions Polska Sp. z o.o., ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa  - wartość oferty brutto 80 000,00zł, liczba placówek realizujących bony na terenie Szczecina 1219 Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 90%, dostępność 10%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto/

 Liczba placówek

Przyznane punkty wg kryteriów

Suma przyznanych punktów

1

BONUS System Polska S.A.

ul. Żupnicza 17, 03-821 Warszawa

80 000,00 zł

565 placówek

90 pkt

4,63 pkt

97,32 pkt

2

EDENRED Polska Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 30,

00-450 Warszawa

80 000,00 zł

121 placówek

90 pkt

0,99 pkt

95,5 pkt

3

Sodexo Motiwation Solutions Polska Sp. z o.o.

ul. Kłobucka 25, 02-699 Warszawa

80 000,00 zł

1219 placówek

90 pkt

100 pkt

100 pkt

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta po upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2013/10/15, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/10/25 13:55:11
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2013/10/25 13:55:11  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2013/10/15 18:09:07  nowa pozycja