Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer ogłoszenia: 483108 - 2013; data zamieszczenia: 25.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawy mięsa i wędlin do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do oferty cenowej będącego załącznikiem nr 1 do SIWZ)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

Opis produktu równoważnego - jeżeli wykonawca zaproponował produkt równoważny zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 4 SIWZ.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1)oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)formularz zestawienia cenowego - załącznik nr 1A do oferty; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3)odpowiednie pełnomocnictwa;tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień umowy, w przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy: w zakresie wynagrodzenia z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia lub, jeżeli zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty, rabaty. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie sekretariat pok. nr 126.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:05.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie sekretariat pok. nr 126.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

załącznik nr 1 oferta cenowa

załącznik nr 1A do oferty

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5 wzór umowy

załącznik nr 1A do umowy

załącznik nr 1B do umowy

załącznik nr 1C do umowy


Data publikacji: 2013/11/25

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy – Anna Terka BT Sp. z o.o.  Bruno-Tassi Północ S.K.A ,80-870 Gdańsk ul. Reja 3 O/Szczecin ul. Letnia 12 Szczecin - wartość oferty brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej wynosi  475 205,69 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

            W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Jan Patruś & Roman Bączyński
Hurtownia Wielobranżowa „Rojan”
Spółka Jawna J. Patruś&R.Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

516 125,38

92,07

2

„Byk” Spółka Jawna

Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski,

ul. Welecka 38 Mierzyn

72-006 Szczecin

 

586 612,35 zł

81,01

3

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Eugeniusz Kowalczyk ul. Stargardzka 55 , 74-200 Pyrzyce

510 126,08 zł

 93,15

4

Bartosz Bogdanowicz Bissa
ul. Usługowa 6a, 73-110 Stargard Szczeciński

przed poprawieniem omyłki rachunkowej

498 232,68 zł 
po poprawieniu omyłki rachunkowej

498 329,15 zł

95,36

5

„Madar” Dariusz Watral,

ul. Autostrada Poznańska 1,

71-001 Szczecin

501 264,75 zł

94,80

6

Anna Terka BT Sp. z o.o.  Bruno-Tassi Północ S.K.A 80-870 Gdańsk
ul. Reja 3 , O/Szczecin ul. Letnia 12 Szczecin

przed poprawieniem omyłki rachunkowej

475 050,01 zł 
po poprawieniu omyłki rachunkowej475 205,69 zł

100

Oferta wybrana

       Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 6

Nazwa firmy – Anna Terka BT Sp. z o.o.  Bruno-Tassi Północ S.K.A ,80-870 Gdańsk ul. Reja 3 O/Szczecin ul. Letnia 12 Szczecin - wartość oferty brutto po poprawieniu omyłki rachunkowej wynosi  475 205,69 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

            W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Przyznane punkty

1

Jan Patruś & Roman Bączyński
Hurtownia Wielobranżowa „Rojan”
Spółka Jawna J. Patruś&R.Bączyński
Ząbrowo 30, 78-120 Gościno

516 125,38

92,07

2

„Byk” Spółka Jawna

Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski,

ul. Welecka 38 Mierzyn

72-006 Szczecin

 

586 612,35 zł

81,01

3

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Eugeniusz Kowalczyk ul. Stargardzka 55 , 74-200 Pyrzyce

510 126,08 zł

 93,15

4

Bartosz Bogdanowicz Bissa
ul. Usługowa 6a, 73-110 Stargard Szczeciński

przed poprawieniem omyłki rachunkowej

498 232,68 zł 
po poprawieniu omyłki rachunkowej

498 329,15 zł

95,36

5

„Madar” Dariusz Watral,

ul. Autostrada Poznańska 1,

71-001 Szczecin

501 264,75 zł

94,80

6

Anna Terka BT Sp. z o.o.  Bruno-Tassi Północ S.K.A 80-870 Gdańsk
ul. Reja 3 , O/Szczecin ul. Letnia 12 Szczecin

przed poprawieniem omyłki rachunkowej

475 050,01 zł 
po poprawieniu omyłki rachunkowej475 205,69 zł

100

Oferta wybrana

       Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2013/11/25, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2013/12/10 16:20:14
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2013/12/10 16:20:14  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2013/11/25 18:23:56  nowa pozycja