Zamówienia publiczne - postępowania

Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 284920 - 2011; data zamieszczenia: 12.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Remont pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.21.52.10-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • poprzez wykazanie, że:wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 3 roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna: roboty ogólnobudowlane, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy: 1) zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, odmowa wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 2) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca. 3) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ. 4) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy. 5) zmianie uległy stawki podatku Vat. 6) zmiany w kolejności terminów wykonania robót budowlanych. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1)
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7 konstrukcja

Załącznik nr 7 architektura

Załacznik nr 7 elektryczna

Załącznik nr 7 wod-kan

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9


Data publikacji: 2011/09/12


Przetargi - pytania:

Pytanie
pytanie nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy – Firma Handlowo-Usługowa GEKO, ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Przyznane punkty wg kryteriów

1

BUD POL-BIS Spółka Jawna

Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan

Al. Powstańców Wielkopolskich 39A

70-111 Szczecin

464 016,53 zł

98,94 pkt

2

Firma Handlowo-Usługowa GEKO,

ul. 2-go Marca 4,

74-200 Pyrzyce

459 086,50 zł

100 pkt

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB” Grzegorz Biel

ul. Szczecińska 58

74-100 Gryfino

521 515,29 zł

88,03 pkt

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

IKADO Monika Dobrowolska

ul. Gorlicka 18

71-042 Szczecin

571 090,57 zł

80,39 pkt

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta 3 października 2011r.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 2

Nazwa firmy – Firma Handlowo-Usługowa GEKO, ul. 2-go Marca 4, 74-200 Pyrzyce.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Przyznane punkty wg kryteriów

1

BUD POL-BIS Spółka Jawna

Piotr Śliwiński, Janusz Sobiepan

Al. Powstańców Wielkopolskich 39A

70-111 Szczecin

464 016,53 zł

98,94 pkt

2

Firma Handlowo-Usługowa GEKO,

ul. 2-go Marca 4,

74-200 Pyrzyce

459 086,50 zł

100 pkt

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „AB” Grzegorz Biel

ul. Szczecińska 58

74-100 Gryfino

521 515,29 zł

88,03 pkt

4

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

IKADO Monika Dobrowolska

ul. Gorlicka 18

71-042 Szczecin

571 090,57 zł

80,39 pkt

Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa zostanie zawarta 3 października 2011r.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/09/12, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/09/27 14:48:23
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/09/27 14:48:23  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/09/12 19:10:54  nowa pozycja