Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Szczecin: dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 418094 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych 1 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar L szt. 70 000 2 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar XL szt. 9200 3 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe rozmiar 5cmx5cm (±1cm) szt. 50 000 4 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 85 000 5 33.14.11.13-4 Opaska bawełniana (bandaż) 10cmx4m (±1cm) szt. 1 000 6 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx2,5 cm (±1cm) szt. 250 7 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx1,25 cm (±1cm) szt. 150 8 33.14.11.12-8 Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem 6cmx1m (±1cm) szt.20 9 33.14.11.12-8 Taśma przylepna włókninowa 15cmx10m (±1cm) szt. 100 10 33.14.11.19-7 Kompresy jałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 15 000 11 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 szt. 200 12 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 szt. 200 13 33.14.10.00-0 Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L szt. 21 600 w części II dostawy rękawic winylowych 1 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar S szt. 2 000 2 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar M szt. 200 000 3 18.42.43.00-0 Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar L szt. 2 000.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3, 18.42.43.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Rozpoczęcie: 01.01.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 1).Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje następujące zmiany istotnych postanowień umowy, gdy: a) Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, b) Zmianie uległy stawki podatku VAT, 2). Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek anatomicznych 1 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar L szt. 70 000 2 33.77.00.00-8 Pieluchomajtki nocne dla dorosłych rozmiar XL szt. 9200 3 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe rozmiar 5cmx5cm (±1cm) szt. 50 000 4 33.14.11.19-7 Kompresy niejałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 85 000 5 33.14.11.13-4 Opaska bawełniana (bandaż) 10cmx4m (±1cm) szt. 1 000 6 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx2,5 cm (±1cm) szt. 250 7 33.14.11.12-8 Przylepiec hypoalergiczny, przeźroczysty (typu PLASTOFILM lub równoważny) 9,14mx1,25 cm (±1cm) szt. 150 8 33.14.11.12-8 Przylepiec na tkaninie z opatrunkiem 6cmx1m (±1cm) szt.20 9 33.14.11.12-8 Taśma przylepna włókninowa 15cmx10m (±1cm) szt. 100 10 33.14.11.19-7 Kompresy jałowe 10cmx10cm (±1cm) szt. 15 000 11 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,5 m2 szt. 200 12 33.14.11.14-2 Gaza opatrunkowa jałowa 0,25 m2 szt. 200 13 33.14.10.00-0 Wkładki anatomiczne średniochłonne, rozmiar L szt. 21 600.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: w części II dostawy rękawic winylowych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:w części II dostawy rękawic winylowych 1. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar S szt. 2 000 2. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar M szt. 200 000 3. Rękawice jednorazowe winylowe pudrowane niejałowe rozmiar L szt. 2 000.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):18.42.43.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:Rozpoczęcie: 01.01.2012.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 418094-2011 z dnia 2011-12-08 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej w części I dostawy pieluchomajtek, opatrunków i wkładek...
Termin składania ofert: 2011-12-16

Numer ogłoszenia: 428292 - 2011; data zamieszczenia: 15.12.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:418094 - 2011 data 08.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat..


SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 1A

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4 wzór umowy


Data publikacji: 2011/12/08


Przetargi - pytania:

Pytanie
Nr 1
nr 2

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
modyfikacja nr 1 SIWZ

Wynik postepowania:

INFORMACJA

 O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92ust.1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 7 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
na „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie”.

Oferta Nr 7 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy Pzp,

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów załącznika 1A do SIWZ Formularz kalkulacyjny Zamawiający żądał  
od Wykonawców podania w „kolumnie cena jednostkowa brutto” ceny za sztukę.

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny, który wzbudził wątpliwości dotyczące informacji zawartych w pozycji 1, 2 i 3 na część II – dostawy rękawic winylowych. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów złożonych w załączniku 1A do oferty tzn. czy cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 zł jest ceną za sztukę, czy ceną za opakowanie zbiorcze? Zamawiający wymagał dostarczenia wyjaśnienia, do dnia 21.12.2011r., do godziny 15:00.

            Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
w wyznaczonym terminie dostarczył wyjaśnienie, że cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 złjest ceną
za opakowanie. Ponadto przed otwarciem ofert wpłynęło zapytanie do Zamawiającego, o możliwość podania ceny rękawic za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. W odpowiedzi Zamawiający poinformował, że nie dopuszcza tej możliwości. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jego oferty z postępowania.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I

Ofertę nr 8

Nazwa firmy –PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- wartość oferty brutto 140 830,18 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Dla części II

Ofertę nr 5

Nazwa firmy –Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin-wartość oferty brutto 18 360,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Przyznane punkty

1

Merkator Medical S.A.

ul. Modrzejewskiej 30,

31-327 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 22 440,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 81,81

2

ABOOK Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

3

Przedsiębiorstwo Handlowe “LINES” Sp. z o. o.

ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 19 584,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 93,75

4

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.,

Biuro Handlowe Szczecin

ul. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 380,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90,08

5

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

Dla części I – 146 021,60 zł

Dla części II – 18 360,00 zł

Dla części I – 96,44

Dla części II – 100

6

Hurtownia Sprzętu Medycznego

„REXOMED” Sp z o.o.

ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 17 405,28 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – oferta odrzucona

8

PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dla części I – 140 830,18 zł

Dla części II – nie dotyczy

Dla części I – 100

Dla części II – nie dotyczy

 

        Na mocy art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
o złożenie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 1 do oferty. Otrzymane wyjaśnienie skutkowało odrzuceniemoferty nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.
INFORMACJA

 O ODRZUCENIU OFERTY

Zamawiający, działając na podstawie art. 92ust.1 pkt 2ustawy Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zawiadamia o odrzuceniu oferty nr 7 wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp,
na „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie”.

Oferta Nr 7 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
została odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2  ustawy Pzp,

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, na: „Dostawy pieluchomajtek, wkładek anatomicznych, opatrunków oraz rękawic jednorazowych winylowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-2 w Szczecinie” zobowiązani byli do złożenia ofert odpowiadających treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

            Stosownie do zapisów załącznika 1A do SIWZ Formularz kalkulacyjny Zamawiający żądał  
od Wykonawców podania w „kolumnie cena jednostkowa brutto” ceny za sztukę.

            Wykonawca załączył do oferty załącznik nr 1A Formularz kalkulacyjny, który wzbudził wątpliwości dotyczące informacji zawartych w pozycji 1, 2 i 3 na część II – dostawy rękawic winylowych. Zamawiający wezwał wykonawcę tj. firmę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych do złożenia wyjaśnień dotyczących zapisów złożonych w załączniku 1A do oferty tzn. czy cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 zł jest ceną za sztukę, czy ceną za opakowanie zbiorcze? Zamawiający wymagał dostarczenia wyjaśnienia, do dnia 21.12.2011r., do godziny 15:00.

            Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego
i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
w wyznaczonym terminie dostarczył wyjaśnienie, że cena w pozycji 1, 2 i 3 w „kolumnie cena jednostkowa brutto” w kwocie 8,53 złjest ceną
za opakowanie. Ponadto przed otwarciem ofert wpłynęło zapytanie do Zamawiającego, o możliwość podania ceny rękawic za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości. W odpowiedzi Zamawiający poinformował, że nie dopuszcza tej możliwości. W związku z powyższym oferta jest niezgodna z SIWZ, co skutkuje odrzuceniem jego oferty z postępowania.

POUCZENIE O ŚRODKU ODWOŁAWCZYM

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie przepisów Ustawy.

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych  na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)      wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,

2)      opisu sposobu dokonywania oceny  spełniania warunków udziału w postępowaniu,

3)      wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

4)      odrzucenia oferty odwołującego.

3. Odwołanie powinno wykazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed terminem do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust.2

W przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust 8 Ustawy, odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji
o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni, jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

          Zgodnie z art. 92 pkt. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Dla części I

Ofertę nr 8

Nazwa firmy –PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice- wartość oferty brutto 140 830,18 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

Dla części II

Ofertę nr 5

Nazwa firmy –Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin-wartość oferty brutto 18 360,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt.
wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Przyznane punkty

1

Merkator Medical S.A.

ul. Modrzejewskiej 30,

31-327 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 22 440,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 81,81

2

ABOOK Sp. z o.o.

ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

3

Przedsiębiorstwo Handlowe “LINES” Sp. z o. o.

ul. Witebska 1A, 85-759 Bydgoszcz

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 19 584,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 93,75

4

SORIMEX Sp. z o.o. Sp.k.,

Biuro Handlowe Szczecin

ul. Wojska Polskiego 67, 70-478 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 380,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90,08

5

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

Dystrybucja Szczecin Sp. z o.o.

ul. Rapackiego 2, 71-467 Szczecin

Dla części I – 146 021,60 zł

Dla części II – 18 360,00 zł

Dla części I – 96,44

Dla części II – 100

6

Hurtownia Sprzętu Medycznego

„REXOMED” Sp z o.o.

ul. Mączna 31, 70-780 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 20 400,00 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 90

7

Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA

ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – 17 405,28 zł

Dla części I – nie dotyczy

Dla części II – oferta odrzucona

8

PAUL HARTMANN POLSKA Sp. z o. o.

ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice

Dla części I – 140 830,18 zł

Dla części II – nie dotyczy

Dla części I – 100

Dla części II – nie dotyczy

 

        Na mocy art. 87 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwano Wykonawcę Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA
ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin
o złożenie wyjaśnień dotyczących załącznika nr 1 do oferty. Otrzymane wyjaśnienie skutkowało odrzuceniemoferty nr 2 Wykonawcy Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne Sprzętu Pożarniczego i Ochronnego SUPON SA ul. Przestrzenna 6, 70-800 Szczecin

      Zgodnie z art. 92 ust. 1 ppkt 4 Ustawy Prawo Zamawiający informuje, że zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie dogodnym dla obu stron umowy jednak nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/08, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Dariusz Wytrykus, dnia: 2011/12/23 14:52:30
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Dariusz Wytrykus  2011/12/23 14:52:30  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/12/15 16:35:08  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/12/08 19:02:47  nowa pozycja