Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy warzyw i owoców

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Szczecin: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej
Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 91964 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2009r.. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 15%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Kod CPV 03220000-9 Zakres zamówienia obejmuje: l.p. nazwa towaru j.m. ilość Kod CPV 1 Pieczarki kg 400 03221260-6 2 Kapusta kwaszona kg 1000 03221410-3 3 Rzodkiewka kg 100 03221100-7 4 Rzodkiew biała kg 700 03221100-7 5 Rzepa czarna kg 100 03221100-7 6 Szczypior kg 60 03221100-7 7 Kapusta pekińska kg 300 03221410-3 8 Buraki czerwone kg 2000 03221100-7 9 Marchew kg 3500 03221100-7 10 Kapusta biała kg 3000 03221410-3 11 Kapusta czerwona kg 300 03221410-3 12 Kalarepa kg 100 03221100-7 13 Por kg 650 03221100-7 14 Seler kg 1500 03221100-7 15 Ogórki kwaszone kg 470 03221120-3 16 Ogórki świeże długie kg 400 03221120-3 17 Ogórki świeże krótkie kg 500 03221120-3 18 Pietruszka korzeń kg 1200 03221100-7 19 Czosnek kg 50 03221100-7 20 Sałata kg 400 03221310-2 21 Pietruszka nać świeża kg 180 03221300-9 22 Ziemniaki kg 50000 03221120-3 23 Pomidory kg 3000 03221120-3 24 Cebula kg 1300 03221100-7 25 Kalafior kg 500 03221100-7 26 Brokuły kg 300 03221100-7 27 Koper świeży kg 180 03221300-9 28 Fasolka szparagowa kg 200 03212210-5 29 Papryka czerwona świeża kg 300 03221230-7 30 Cukinia kg 300 03221250-3 31 Banany kg 480 03222111-4 32 Jabłka kg 4500 03222320-2 33 Gruszka kg 250 03222320-2 34 Cytryny kg 800 03222200-5 35 Pomarańcze kg 700 03222200-5 36 Brzoskwinie kg 200 03222330-5 37 Kiwi kg 100 03222118-3 38 Mandarynki kg 1000 03222200-5 39 Wiśnia świeża kg 500 03222330-5 40 Śliwka węgierka kg 500 03222330-5 41 Grapefruit czerwony kg 400 03222200-5 42 Truskawka świeża kg 500 03222313-0 43 Arbuz kg 300 03222000-3 44 Winogrona jasne kg 100 03222340-8.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.22.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy
z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1)Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3.Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Kalkulacja cenowa według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29
w Szczecinie 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pok. 126 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Data publikacji: 2009/04/03

Wynik postepowania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Nr. znak sprawy: ZP/05/AG/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„ dostawy warzyw i owoców do  Domu Pomocy
                Społecznej Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej

        

                                                                                                                                                                                                                  

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta : Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 Szczecin o wartość brutto 121409,20 zł.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny  jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

 

 
Ogłoszenie o wyniku postępowania:

Nr. znak sprawy: ZP/05/AG/09

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:„ dostawy warzyw i owoców do  Domu Pomocy
                Społecznej Dom Kombatanta  i Pioniera Ziemi  Szczecińskiej

        

                                                                                                                                                                                                                  

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy warzyw i owoców do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie zostało unieważnione.

 

Uzasadnienie:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 ważna oferta : Warzywa-Owoce ul. Inspektowa 24 Szczecin 71-220 Szczecin o wartość brutto 121409,20 zł.

Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty, która nie podlegała odrzuceniu. Z oceny  jednoznacznie wynika, że cena jedynej złożonej oferty w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wobec powyższego, przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/04/03, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/04/27 16:15:28
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/04/27 16:15:28  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/04/03 16:22:47  nowa pozycja