Zamówienia publiczne - postępowania

Modernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w VI częściach

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 Szczecin: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C w części V - modernizacja III piętra segment C,w części VI - modernizacja IV piętra segment C
Numer ogłoszenia: 316136 - 2009; data zamieszczenia: 11.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel., faks 091 4327712.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

·         Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C w części V - modernizacja III piętra segment C,w części VI - modernizacja IV piętra segment C.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja - remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy Eugeniusza Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 w części I - modernizacja instalacji elektrycznej kuchni w części II -modernizacja - remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu w części III - modernizacja I piętra segmentu C, w części IV- modernizacja II piętra segment C, w części V - modernizacja III piętra segment C, w części VI - modernizacja IV piętra segment C Realizacja przedmiotu zamówienia: w części I - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części II - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części III - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części IV - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części V-75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, w części VI - 75 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Podstawa techniczno - prawna realizacji zamówienia: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 2) Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz. 2016 ze zm.), 3) Obowiązujące przepisy, normy, warunki techniczne. 5. Warunki realizacji zamówienia. 1) warunki wykonania robót: a) Wykonawstwo robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, normami, b) Stosowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, c) Podczas realizacji przedmiotu zamówienia - w przypadku powstania odpadów - wykonawca zobowiązany jest udokumentować zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z ustawą z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zm.) i ustawą z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zm) oraz uchwałą nr VI10603 Rady Miasta Szczecina z dnia 27.05.2003r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecina (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego nr 60 poz. 1098). 6. Podstawa prawno - techniczna wykonania przedmiotu zamówienia: a) Projekt budowlano - wykonawczy pn.: Modernizacja Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej wykonany przez Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego MIASTOPROJEKT - BYDGOSZCZ z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 12a w Bydgoszczy (załącznik nr 5 do siwz); b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 6 do siwz); c) Przedmiar robót (załącznik nr 7 do siwz); 7. Warunki wykonawstwa: 1) Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, postanowieniami umowy i zasadami sztuki budowlanej, przyjętą przez zamawiającego technologią i wymogami poczynionych uzgodnień; a) jeżeli ze względów technologicznych lub organizacyjnych niezbędne jest wydłużenie czasu pracy ponad czas pracy urzędu w dni robocze, lub wykonanie robót w dni ustawowo wolne od pracy, powinno to być uzgodnione z zamawiającym; b) roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie (dom pomocy społecznej). Fakt ten należy uwzględnić przy organizacji robót (np.: prace montażowe, transportowe, mogące zakłócić standardowe warunki pobytu mieszkańców przez powodowanie długotrwałego hałasu- należy prowadzić w uzgodnieniu z zamawiającym); c) zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia kolejności prowadzenia prac w zależności od bieżących możliwości udostępniania pomieszczeń przez Zamawiającego, d) wykonawca zobowiązany będzie do: - zapewnienia dla swoich pracowników zaplecza biurowego, magazynowego i socjalnego wraz z kontenerem sanitarnym, które zostanie ustawione w miejscu wskazanym przez zamawiającego (zamawiający nie udostępni pomieszczeń w budynku domu), e) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, f) utrzymania porządku na terenie budowy oraz w pomieszczeniach w czasie realizacji umowy, g) uzyskania zgody Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego na zajęcie ulicy lub chodnika na własny koszt (jeżeli będzie to konieczne), h) oznaczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami terenu budowy oraz wygrodzenie miejsc prowadzenia robót w sposób umożliwiający działanie czynnego obiektu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom domu, i) wykonawca ma obowiązek udokumentowania zamawiającemu sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych - jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia; j) likwidacji terenu budowy i zaplecza socjalnego i przywrócenie terenu do jego stanu pierwotnego po zakończeniu robót objętych umową; 8. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać stosowne: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną bądź inne dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie; 1) Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach na własny koszt; 2) Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez wykonawcę na koszt i ryzyko własne. 3) Po wykonaniu zamówienia sporządzony zostanie protokół odbioru, który po podpisie i akceptacji przez Zamawiającego będzie podstawą do wystawienia faktury.
4) Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 30 dni od chwili otrzymania faktury. UWAGA: Ze względu na fakt, że prace budowlane wykonywane będą w czynnym obiekcie, Wykonawca musi na bieżąco utrzymywać pomieszczenia i korytarze w należytej czystości (tj. po wykonaniu prac należy dokładnie umyć pomieszczenia
i korytarze w których prowadzone były prace )..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.10.00.00-4, 45.23.10.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.11.12.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a. wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum 3 prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: roboty wykończeniowe i ogólnobudowlane wykonane w budynkach nowo budowanych bądź remontowanych, o wartości co najmniej 100.000,00 zł netto każda. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych (prac podobnych)w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty - np. referencje potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie, W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1siwz). 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. nr 126 sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: modernizacja instalacji elektrycznej kuchni.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja instalacji elektrycznej kuchni mająca na celu podłączenie pieca konwekcyjno-parowego.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.10.00.00-3, 45.31.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: modernizacja polegająca na remoncie tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja polegająca na remoncie tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.33.12.10-1, 45.10.00.00-4, 45.30.00.00-0, 45.26.00.00-7.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: modernizacja I piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych I piętra segmentu(budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.33.12.10-1, 45.22.31.00-7, 45.42.11.41-4, 45.42.11.46-9, 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.45.00.00-6, 45.34.32.20-1, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: modernizacja II piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: modernizacja III piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: modernizacja IV piętra segmentu C.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: modernizacja pomieszczeń mieszkalnych oraz ciągów komunikacyjnych II piętra segmentu (budynku) C zgodnie z przedmiarami robót, prace elektryczne tylko w zakresie wyszczególnionym w specyfikacji.

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.11.11.00-9, 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.22.31.00-7, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3, 45.31.10.00-0, 45.11.12.20-6.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 75.

·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

 SIWZ

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 5 elektryczny

załącznik nr 6

załącznik nr 6 elektryczna

załącznik nr 6 konstrukcja

załącznik nr 6 konstrukcja -obliczenia

załącznik nr 7


Data publikacji: 2009/09/11


Przetargi - pytania:

Pytanie
pytanie nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
 
Znak sprawy: ZP/12/AG/09
 
Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizację – remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29.                                                                               
           
        Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uznał ofertę :
 
Nazwa ( firma ) – R.W.G. Hurt - Usługi-Produkcja Spółka z o.o
Siedziba i adres – ul. Mickiewicza 34,, 70-383 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz na część I, III, IV, V, VI zamówienia.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
 
Część I – Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
29.837,07
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
30.261,34
98.60
 
Zamawiający w Części I z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część II – Modernizacja – Remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu
Część II postępowania Zamawiający postanowił unieważnić, na podstawie art. 93 pkt 1 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Część III – Modernizacja I pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
211.703,85
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
58.231,47
oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
311.845,21
67,89
 
Zamawiający w Części III z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część IV – Modernizacja II pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
210.762,84
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
309.875,27
68,01
 
Zamawiający w Części IV z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część V – Modernizacja III pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
211.284,38
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
109.686,02
oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
313.976,05
67,29
 
Zamawiający w Części V z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część VI – Modernizacja IV pietra segmentu C
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
214.991,53
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
323.166,64
66,53

         Zamawiający w Części VI z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje,że podpisano umowę w dniu 12.10.2009r., z Wykonawcą róbót tj. R.W.G Hurt-Usługi-Produkcja, ul. Mickiewicza 34 w Szczecinie na wykonawstwo n/w robót :

1. Część I - Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni - 29.837,07 zł brutto

2. Część III - Modernizacja I pietra segmentu C - 211.703,85 złbrutto

3. Część IV - Modernizacja II pietra segmentu C 210.762,84 zł brutto

4. Częśc V - Modernizacja III pietra segmentu C - 211.284,38 zł brutto

5. Część VI - Modernizacja IV pietra segmentu C - 214.992,53 zł brutto

 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
 
Znak sprawy: ZP/12/AG/09
 
Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Modernizację – remont pomieszczeń mieszkalnych, ciągów komunikacyjnych, kuchni i tarasu w budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29.                                                                               
           
        Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejsza ofertę Zamawiający uznał ofertę :
 
Nazwa ( firma ) – R.W.G. Hurt - Usługi-Produkcja Spółka z o.o
Siedziba i adres – ul. Mickiewicza 34,, 70-383 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz na część I, III, IV, V, VI zamówienia.
 
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :
 
Część I – Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
29.837,07
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
30.261,34
98.60
 
Zamawiający w Części I z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część II – Modernizacja – Remont tarasu i pomieszczeń parter segment C od strony tarasu
Część II postępowania Zamawiający postanowił unieważnić, na podstawie art. 93 pkt 1 ust 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 
Część III – Modernizacja I pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
211.703,85
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
58.231,47
oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
311.845,21
67,89
 
Zamawiający w Części III z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część IV – Modernizacja II pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
210.762,84
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
309.875,27
68,01
 
Zamawiający w Części IV z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część V – Modernizacja III pietra segmentu C
 
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
211.284,38
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
109.686,02
oferta odrzucona
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
313.976,05
67,29
 
Zamawiający w Części V z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
 
Część VI – Modernizacja IV pietra segmentu C
Numer oferty
Nazwa ( firma ) , siedziba i adres
Cena
brutto
Liczba uzyskanych punktów ( kryterium cena – 100 %
1
R.W.G Sp. z o.o Hurt-Usługi-Produkcja,
ul Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin
214.991,53
100
2.
Firma Handlowo-Usługowa „GEKO”,
ul. 2-go Marca 4,74-200 Pyrzyce
Brak oferty
Brak oferty
3
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IKADO, Gorlicka 18, 71-042 Szczecin
323.166,64
66,53

         Zamawiający w Części VI z pośród ofert nie odrzuconych jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 1 – R.W.G Sp. z o.o, Hurt-Usługi-Produkcja , ul. Mickiewicza 34, 70-383 Szczecin

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie informuje,że podpisano umowę w dniu 12.10.2009r., z Wykonawcą róbót tj. R.W.G Hurt-Usługi-Produkcja, ul. Mickiewicza 34 w Szczecinie na wykonawstwo n/w robót :

1. Część I - Modernizacja instalacji elektrycznej kuchni - 29.837,07 zł brutto

2. Część III - Modernizacja I pietra segmentu C - 211.703,85 złbrutto

3. Część IV - Modernizacja II pietra segmentu C 210.762,84 zł brutto

4. Częśc V - Modernizacja III pietra segmentu C - 211.284,38 zł brutto

5. Część VI - Modernizacja IV pietra segmentu C - 214.992,53 zł brutto

 

I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/09/11, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/10/19 15:10:16
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/10/19 15:10:16  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/10/07 07:03:12  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/12 08:13:56  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/09/11 22:25:02  nowa pozycja