Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6
Numer ogłoszenia: 78830 - 2011; data zamieszczenia: 14.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:www.dps.romera.szczcin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 Planowane średnie miesięczne zużycie energii elektrycznej wynosi: 1) Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 26 700 kWh miesięcznie, 2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1A do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
 na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:26.04.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Data publikacji: 2011/04/14


Przetargi - pytania:

Pytanie
nr 1

Wynik postepowania:

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”        ZNAK:              ZP/03/AG/11
 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do  Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy
ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40
i ul. Łukasiewicza 6 zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert  wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 351 204,00 zł w okresie trwania umowy, czyli 8 167,53 zł miesięcznie. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Z oceny  jednoznacznie wynika, że cena najniższej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 firmy ENEA S.A.  ul. Nowowiejskiego 11 , 60-967 Poznań – 9 796,67 brutto/ 1 m-c

Oferta nr 2 firmy Energa- Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80- 870 Gdańsk – 11 759,11 zł brutto/1 m-c

Oferta nr 3 firmy PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – 11 937,07 zł brutto/1 m-c
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6”        ZNAK:              ZP/03/AG/11
 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 93 pkt.1 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do  Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy
ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie oraz Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40
i ul. Łukasiewicza 6 zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert  wpłynęły 3 oferty. Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, czyli brutto: 351 204,00 zł w okresie trwania umowy, czyli 8 167,53 zł miesięcznie. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert, które nie podlegały odrzuceniu. Z oceny  jednoznacznie wynika, że cena najniższej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione
na podstawie art. 93 pkt. 1 ust. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Jednocześnie zamawiający informuje, iż w postępowaniu złożono następujące oferty:

Oferta nr 1 firmy ENEA S.A.  ul. Nowowiejskiego 11 , 60-967 Poznań – 9 796,67 brutto/ 1 m-c

Oferta nr 2 firmy Energa- Obrót S.A. ul. Mikołaja Reja 29, 80- 870 Gdańsk – 11 759,11 zł brutto/1 m-c

Oferta nr 3 firmy PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa – 11 937,07 zł brutto/1 m-c


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/04/14, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/04/28 15:21:26
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/04/28 15:21:26  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2011/04/14 15:41:10  nowa pozycja