Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i u

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp


Szczecin: Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40
i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 418096 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa energii elektrycznej do obiektów:
1) Dom Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie - 26 700 kWh miesięcznie, 2) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 w Szczecinie - 1 850 kWh miesięcznie, 3) Dział Wsparcia Dziennego przy ul. Łukasiewicza 6 - 600 kWh miesięcznie, 4) Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 - 1 950 kWh miesięcznie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):09.30.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualną Koncesję
  na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nieSIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


Data publikacji: 2011/12/08

Wynik postepowania:

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie”        ZNAK:      ZP/12/AG/11
 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40
i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33
w Szczecinie zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40 i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33 w Szczecinie”        ZNAK:      ZP/12/AG/11
 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie informuje, że postępowanie
o udzielenie zamówienia prowadzone w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie oraz do Działu Wsparcia Dziennego przy ul. Potulickiej 40
i ul. Łukasiewicza 6 oraz do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Pocztowej 31-33
w Szczecinie zostało unieważnione.

Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Podstawa prawna unieważnienia postępowania:

Wobec powyższego Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2011/12/08, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2011/12/16 17:25:48
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2011/12/16 17:25:48  modyfikacja wartości 
Dariusz Wytrykus  2011/12/08 18:52:20  nowa pozycja