Zamówienia publiczne - postępowania

świadczenie usług pralniczych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 410778 - 2009; data zamieszczenia: 28.11.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi pralnicze w zakresie prania wodnego, prasowania, odbioru do pralni i dostaw wypranej bielizny w ilości 23 900 kg. Podana wyżej ilość jest szacunkowa i może ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia. Zmniejszenie to nie może jednak przekroczyć 20%. Z tego tytułu wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Zakres zamówienia: 1) pranie wodne w ilości 20 000 kg (pościele, zasłony, firanki, ręczniki, obrusy, odzieży roboczej personelu, bielizny i odzieży typu domowego mieszkańców, koców, kołder, poduszek ), asortyment w dalszej części SIWZ zwany będzie bielizną, 2) przekazanie bielizny do prania oraz odbiór bielizny wypranej odbywać się będzie w Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie, 3) Zamawiający wymaga, aby odbiór bielizny do prania był dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, 4) zapewnienie przez wykonawcę własnego transportu przystosowanego do przewozu czystej i brudnej bielizny, 5) zwrot czystej bielizny ma nastąpić do dwóch dni po jej wydaniu do prania, 6) zwracana bielizna czysta będzie posegregowana, zapakowana i opisana przez wykonawcę. 3. Wartość usługi musi uwzględniać: a) odkażanie (dezynfekcja) b) pranie c) suszenie d) maglowanie lub prasowanie w zależności od asortymentu e) składowanie i pakowanie bielizny f) zapewnienie worków do transportu bielizny czystej g) segregowanie bielizny czystej wg rodzaju, koloru h) transport z dostarczeniem bielizny do siedziby zamawiającego i jej odbiorem (odbiór bielizny do prania winien być dokonywany 3 razy w tygodniu (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt) w godz.: 8:00 - 14:00, i) VAT na usługi pralnicze j) załadunek i rozładunek 4. Usługi pralnicze muszą być wykonane zgodnie z zastosowaniem odpowiednich procesów technologicznych. 5. Odbieranie i dostarczanie przedmiotu zamówienia winno odbywać się na ryzyko i koszt własny wykonawcy. 6. Nazwy i kody stosowane ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV:98300000-6, 98310000-9, 98311000-6 8. Płatność przelewem na konto wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.30.00.00-6, 98.31.00.00-9, 98.31.10.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujące warunki dodatkowe: a. wykonali( a w przypadku świadczeń okresowych również wykonują) należycie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie minimum trzy prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: świadczenie usług pralniczych przez okres minimum 6 kolejnych miesięcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz: o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, (a w przypadku świadczeń okresowych również wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 


Data publikacji: 2009/11/28

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl

Znak sprawy: ZP/16/AG/09
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej”
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 1
Nazwa (firma) Firmę Usługowo Handlową Wincenty Franecki
Siedziba i adres 71-211 Szczecin ul. Szeroka 17
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa (firma) Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Siedziba i adres 71-211 Szczecin ul. Szeroka 17
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,18 zł.
Oferta nr 2
Nazwa (firma) Pralnia Centralna Sp. z o.o.
Siedziba i adres 71-240 Szczecin ul. Wernyhory 15
Liczba uzyskanych punktów: 97,76 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,23 zł.
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Zakład Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz
Siedziba i adres 76-032 Mielenko ul. Lipowa 11
Liczba uzyskanych punktów: 81,34 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,68 zł.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl

Znak sprawy: ZP/16/AG/09
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie usług pralniczych dla Domu Pomocy Społecznej”
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:
Ofertę nr 1
Nazwa (firma) Firmę Usługowo Handlową Wincenty Franecki
Siedziba i adres 71-211 Szczecin ul. Szeroka 17
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
Nazwa (firma) Firma Usługowo Handlowa Wincenty Franecki
Siedziba i adres 71-211 Szczecin ul. Szeroka 17
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,18 zł.
Oferta nr 2
Nazwa (firma) Pralnia Centralna Sp. z o.o.
Siedziba i adres 71-240 Szczecin ul. Wernyhory 15
Liczba uzyskanych punktów: 97,76 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,23 zł.
Oferta nr 3
Nazwa (firma) Zakład Usług Pralniczych Sp. J. Henryka Różalska, Katarzyna Karasiewicz
Siedziba i adres 76-032 Mielenko ul. Lipowa 11
Liczba uzyskanych punktów: 81,34 pkt
Cena umowna brutto za 1 kg bielizny: 2,68 zł.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/11/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/16 17:13:29
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/16 17:13:29  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/11/28 13:49:18  nowa pozycja