Zamówienia publiczne - postępowania

sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Numer ogłoszenia: 123188 - 2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 Znak: ZP/02/AG/10
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów farmaceutycznych w ilościach wypisanych na receptach, w asortymencie i ilościach określonych w załączniku nr 1A do siwz dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie konkretyzuje warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z rozdziałem I pkt. 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (rozdział III pkt. 1 siwz) 3) Kalkulację cenową według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców). w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.05.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4


Data publikacji: 2010/05/05

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
ZNAK: ZP/02/AG/10 www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów farmaceutycznych dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie nr ogł. 123188-2010 data zam. 05.05.2010r.

Zgodnie z art. 92 ust.1 ppkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Ofertę nr 1
Nazwa(firma) : Robert Bartnicki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą Police 72-010 ul. Zamenhofa 46
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – Robert Bartnicki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą Police 72-010 ul. Zamenhofa 46 – wartość oferty brutto 72.660,36 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Salve Pharma Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 71-246 ul. Zawadzkiego 141 - wartość oferty brutto 97.667.36 zł. Oferta otrzymała 74,39 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 3 firma- Tak-Tik Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 71-610 ul. Dubois 27 - wartość oferty brutto 72.792,27 zł. Oferta otrzymała 99,82 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferty odrzucone
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy nr 3.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę TAK-TIK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dubois 27 71-610 Szczecin została podpisana tylko przez jedną osobę uprawnioną do złożenia podpisu tj. przez Pana mgr Piotra Chrzanowskiego, będącego jednym z dwóch wspólników spółki. Tymczasem zgodnie z KRS nr 0000166448 do składania oświadczeń woli w imieniu spółki powyżej kwoty 50.000 tys. zł uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie. Ponieważ formą pisemną oferty jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oferty, tak więc dla zachowania formy pisemnej oferty wykonawcy, oferta ta powinna być podpisana przez dwóch członków zarządu łącznie. Brak własnoręcznego podpisu drugiej z osób upoważnionej do działania w imieniu wykonawcy pod oświadczeniem woli stanowiącym ofertę, stanowi niezachowanie formy pisemnej oferty, co skutkuje odrzuceniem
oferty.
Uzasadnienie prawne:
zamawiający uznał ofertę wykonawcy jako niezgodną z następującymi przepisami:
- art. 9 ust 1 ustawy PZP, - „Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej”
- art. 82 ust 2 ustawy PZP – „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
w związku z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego – „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.” oraz art. 78 § 1 zd.1 Kodeksu Cywilnego –„ Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.”


 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
ZNAK: ZP/02/AG/10 www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów farmaceutycznych dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie nr ogł. 123188-2010 data zam. 05.05.2010r.

Zgodnie z art. 92 ust.1 ppkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Ofertę nr 1
Nazwa(firma) : Robert Bartnicki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą Police 72-010 ul. Zamenhofa 46
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – Robert Bartnicki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą Police 72-010 ul. Zamenhofa 46 – wartość oferty brutto 72.660,36 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Salve Pharma Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 71-246 ul. Zawadzkiego 141 - wartość oferty brutto 97.667.36 zł. Oferta otrzymała 74,39 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 3 firma- Tak-Tik Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 71-610 ul. Dubois 27 - wartość oferty brutto 72.792,27 zł. Oferta otrzymała 99,82 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferty odrzucone
Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych odrzucił ofertę Wykonawcy nr 3.
Uzasadnienie faktyczne:
Oferta nr 3 złożona przez Wykonawcę TAK-TIK Sp. z o.o. z siedzibą ul. Dubois 27 71-610 Szczecin została podpisana tylko przez jedną osobę uprawnioną do złożenia podpisu tj. przez Pana mgr Piotra Chrzanowskiego, będącego jednym z dwóch wspólników spółki. Tymczasem zgodnie z KRS nr 0000166448 do składania oświadczeń woli w imieniu spółki powyżej kwoty 50.000 tys. zł uprawnieni są dwaj członkowie zarządu łącznie. Ponieważ formą pisemną oferty jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oferty, tak więc dla zachowania formy pisemnej oferty wykonawcy, oferta ta powinna być podpisana przez dwóch członków zarządu łącznie. Brak własnoręcznego podpisu drugiej z osób upoważnionej do działania w imieniu wykonawcy pod oświadczeniem woli stanowiącym ofertę, stanowi niezachowanie formy pisemnej oferty, co skutkuje odrzuceniem
oferty.
Uzasadnienie prawne:
zamawiający uznał ofertę wykonawcy jako niezgodną z następującymi przepisami:
- art. 9 ust 1 ustawy PZP, - „Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej”
- art. 82 ust 2 ustawy PZP – „Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej albo, za zgodą zamawiającego, w postaci elektronicznej, opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.”
w związku z art. 58 § 1 Kodeksu cywilnego – „Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.” oraz art. 78 § 1 zd.1 Kodeksu Cywilnego –„ Do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.”


 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/05/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/05/28 16:33:57
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/05/28 16:33:57  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/05/05 10:54:20  nowa pozycja