Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Numer ogłoszenia: 236998 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej. Zakres i przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 6 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do SIWZ. Odbiór końcowy : 1.Odbioru przedmiotu zamówienia dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy, 2.Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie potwierdzony końcowym protokołem odbioru bez wad i usterek..

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1, 34.11.43.00-2, 34.11.44.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 23.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1. oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 2. odpowiednie pełnomocnictwa, tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt 1 SIWZ. 3. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument. 4. oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wskazujące nazwę, markę , model oraz rodzaj i typ silnika oferowanego samochodu. Ww. dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - oferowany okres gwarancji i rękojmi mechanicznej - 5

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:http://83.168.91.101/bipdpskombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:22.09.2015 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1

Szczecin 2015-09-17
 

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
 

Numer ogłoszenia: 236998 - 2015; data zamieszczenia: 10.09.2015


Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wraz z windą do transportu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej.”

 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania, dotyczące treści siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) , Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:
Czy zamawiający dopuści pojazd z zabudową tapicerską sufitu i ścian do linii okien, z brakiem zabudowy na słupkach, między oknami?

Odpowiedź na pytanie nr 1 :
Zamawiający dopuszcza pojazd z zabudową tapicerską sufitu i ścian do linii okien, z brakiem zabudowy na słupkach, między oknami.

Pytanie nr 2:
Czy zamawiający dopuści pojazd z przenośną nawigacją dokładaną w serwisie?
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zamawiający dopuszcza pojazd z przenośną nawigacją dokładaną w serwisie. Zamawiający celowo nie określa wymogu nawigacji montowanej fabrycznie, celem nie ograniczania ilości Uczestników w postępowaniu.

 Pytanie nr 3:
Czy zamawiający dopuści pojazd z siedzeniami w II rzędzie w następującej konfiguracji  :

jednoosobowe siedzenie przechylane do przodu umożliwiające wsiadanie do III rzędu i 2  osobowej ławki obok ze  składanym oparciem na siedzisko , tak samo jak w przypadku 3 osobowej ławki pokazanej poniżej.

zdjęcie nr 1  
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ załącznik nr 6 pkt. 6) tj. fotele, przestrzeń pasażerska, kabina kierowcy :

 1. możliwość szybkiego demontażu wszystkich foteli w II i III rzędzie siedzeń,

       b) I rząd siedzeń – fotel kierowcy + kanapa dwu osobowa,

  c) II rząd siedzeń – fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa
    z ruchomym oparciem każdego siedziska

  d) III rząd siedzeń - fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa
      z ruchomym oparciem każdego siedziska

  Pytanie nr 4:
Czy zamawiający dopuści pojazd z siedzeniami w III rzędzie w następującej konfiguracji  :

3 osobowe  siedzenie ze  składanym oparciem na siedzisko , zdjęcie poniżej.

Nadmieniam że wszystkie siedzenia w przestrzeni pasażerskiej są całkowicie demontowalne.

 zdjęcie nr 2   

Odpowiedź na pytanie nr 4 :

Zamawiający nie dopuszcza pojazdu z siedzeniami w III rzędzie w następującej konfiguracji

3 osobowe  siedzenie ze  składanym oparciem na siedzisko.

Zamawiający podtrzymuje zapisy  SIWZ  w tym zakresie tj.   III rząd siedzeń - fotele pojedyncze, Zamawiający dopuszcza 1 fotel+ kanapa 2 osobowa z ruchomym oparciem każdego siedziska.

 Powyższe odpowiedzi dla Wykonawców są wiążące i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.


Data publikacji: 2015/09/10


Przetargi - pytania:

Pytanie
zestaw pytań nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy –Kozłowscy Sp z o.o. Sp. K., ul. Struga 31B, 70-777 Szczecin- wartość oferty brutto wynosi
165 304 zł oraz okres gwarancji i rękojmi mechanicznej wynosi 24miesiące. Oferta otrzymała 95 pkt. wg skali kryterium ceny 95%  i 0 pkt wg skali kryterium oceny okres gwarancji i rękojmi mechanicznej5%.

Łączna ilość otrzymanych punktów: 95 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

    W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

    

 

Nr oferty

Nazwa  i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Oferowany okres gwarancji i rękojmi mechanicznej

Liczba punktów przyznanych wg kryteriów:

Łączna ilość punktów

 
 

Cena 95%

Oferowany okres gwarancji i rękojmi mechanicznej
5%

 

1.

Kozłowscy Sp z o.o. Sp.k
ul. Struga 31B

70-777 Szczecin

165 304 zł

24 m-ce

95 pkt

0 pkt

95 pkt

 

2.

CAR-CENTER Sp z o.o.

ul. Muchoborska 7

54-424 Szczecin

168 900 zł

24 m-ce

92,98 pkt

0 pkt

92,98 pkt

 
 
 

 

Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.Lista załączników:INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:

Ofertę nr 1

Nazwa firmy –Kozłowscy Sp z o.o. Sp. K., ul. Struga 31B, 70-777 Szczecin- wartość oferty brutto wynosi
165 304 zł oraz okres gwarancji i rękojmi mechanicznej wynosi 24miesiące. Oferta otrzymała 95 pkt. wg skali kryterium ceny 95%  i 0 pkt wg skali kryterium oceny okres gwarancji i rękojmi mechanicznej5%.

Łączna ilość otrzymanych punktów: 95 pkt.

Uzasadnienie wyboru oferty:oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w SIWZ.

    W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

    

 

Nr oferty

Nazwa  i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Oferowany okres gwarancji i rękojmi mechanicznej

Liczba punktów przyznanych wg kryteriów:

Łączna ilość punktów

 
 

Cena 95%

Oferowany okres gwarancji i rękojmi mechanicznej
5%

 

1.

Kozłowscy Sp z o.o. Sp.k
ul. Struga 31B

70-777 Szczecin

165 304 zł

24 m-ce

95 pkt

0 pkt

95 pkt

 

2.

CAR-CENTER Sp z o.o.

ul. Muchoborska 7

54-424 Szczecin

168 900 zł

24 m-ce

92,98 pkt

0 pkt

92,98 pkt

 
 
 

 

Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2015/09/10, odpowiedzialny/a: dyrektor, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2015/09/23 09:58:56
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2015/09/23 09:58:56  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2015/09/22 16:12:43  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2015/09/22 16:05:42  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2015/09/17 17:46:22  modyfikacja wartości 
Tomasz Czerniawski  2015/09/11 09:44:41  nowa pozycja