Zamówienia publiczne - postępowania

Remont III i IV p. segmentu B2

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP 03 AG 10 Numer ogłoszenia: 128829 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP 03 AG 10.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.52.10-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie że, wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ty okresie minimum 3 robót budowlanych podobnych do objętych przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną zamawiający uzna :roboty ogólnobudowlane, o wartości nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie konkretyzuje warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykazanie że, dysponują lub będą dysponować minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie konkretyzuje warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1)ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2)odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.06.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 71-246 Szczecin pok. nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załacznik nr 9

Załącznik nr 10/1

Załacznik nr 10/2


Data publikacji: 2010/05/19

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
ZNAK: ZP/03/AG/10 www.dps.romera.szczecin.pl

Szczecin: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP/03/AG/10
Numer ogłoszenia: 128829 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

Zgodnie z art. 92 ust.1 ppkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Ofertę nr 1
Nazwa(firma) : Janusz Szajnowski Zakład Usługowy Budownictwa „Mallux”
70-357 Szczecin ul. Pocztowa 37/10
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – Janusz Szajnowski Zakład Usługowy Budownictwa „Mallux”
z siedzibą 70-357 Szczecin ul. Pocztowa 37/10 – wartość oferty brutto 417.341,36 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- R.W.G. Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 70-383 ul. Adama Mickiewicza 34 - wartość oferty brutto 464.130,28 zł. Oferta otrzymała 89,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 3 firma- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ikado” Monika Dobrowolska
z siedzibą Szczecin 71-042 ul. Gorlicka 18 - wartość oferty brutto 488.515,19 zł. Oferta otrzymała 85,43 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 4 firma- Zakład Produkcyjno-Usługowy „Kust” S.C. Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak z siedzibą Szczecin 70-546 ul. Mariacka 4a - wartość oferty brutto 497.550,00 zł. Oferta otrzymała 83,88 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
ZNAK: ZP/03/AG/10 www.dps.romera.szczecin.pl

Szczecin: Remont III piętra i IV piętra segmentu B2 w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ZP/03/AG/10
Numer ogłoszenia: 128829 - 2010; data zamieszczenia: 19.05.2010

Zgodnie z art. 92 ust.1 ppkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał: Ofertę nr 1
Nazwa(firma) : Janusz Szajnowski Zakład Usługowy Budownictwa „Mallux”
70-357 Szczecin ul. Pocztowa 37/10
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma – Janusz Szajnowski Zakład Usługowy Budownictwa „Mallux”
z siedzibą 70-357 Szczecin ul. Pocztowa 37/10 – wartość oferty brutto 417.341,36 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- R.W.G. Sp. z o.o. z siedzibą Szczecin 70-383 ul. Adama Mickiewicza 34 - wartość oferty brutto 464.130,28 zł. Oferta otrzymała 89,92 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 3 firma- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Ikado” Monika Dobrowolska
z siedzibą Szczecin 71-042 ul. Gorlicka 18 - wartość oferty brutto 488.515,19 zł. Oferta otrzymała 85,43 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%
Oferta nr 4 firma- Zakład Produkcyjno-Usługowy „Kust” S.C. Marian Kurkowicz, Mirosław Stupak z siedzibą Szczecin 70-546 ul. Mariacka 4a - wartość oferty brutto 497.550,00 zł. Oferta otrzymała 83,88 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/05/19, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/06/29 16:23:06
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/06/29 16:23:06  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/05/19 19:42:58  nowa pozycja