Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa samochodu typu mikrobus przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
Numer ogłoszenia: 314793 - 2010; data zamieszczenia: 05.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ,
ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: . Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej DKiPZS 2. Kod CPV : 34110000-1 (samochody osobowe) 3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. 1) Minimalne wymagania jakie muszą spełniać przedmiotowe samochody: a) samochód do przewozu minimum 8 osób ( kierowca + 7 pasażerów) b) rok produkcji 2009 lub 2010 c) przebieg silnika do 7000km d) silnik wysokoprężny diesel e) pojemność skokowa powyżej 2100 cm3 f) maksymalna moc - minimum 110 KM g) homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych h) długość całkowita pojazdu minimum 5180 cm, umożliwiająca zamontowanie w części bagażowej szyny do transportu osoby na wózku inwalidzkim i) wysokość wewnątrz przedziału tylnego minimum 1200 mm 2) Wyposażenie: a) hamulce tarczowe z przodu i z tyłu b) układ hamulcowy z ABS, ASR, BAS lub równoważny c) system kontroli trakcji: układ ESP lub równoważny d) napęd na koła przednie lub tylne e) klimatyzacja przednia i tylna z manualną regulacją i nawiewami w przedziale pasażerskim f) poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera i filtr przeciwpyłowy g) całkowite przeszklenie pojazdu, szyby a-termiczne h) tylne drzwi skrzydełkowe lub klapa z wycieraczką i) wspomaganie kierownicy, komputer pokładowy, centralny zamek zdalnie sterowany falami radiowymi przy pomocy pilota i autoalarm j) kierownica z regulacją w poziomie lub równoważnie fotel kierowcy z regulacją wysokości k) ławki trzy osobowe demontowalne ,zamontowane na systemie listew z szybkozłączami w systemie umożliwiającym szybki demontaż , wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezwładnościowe l) tapicerka tkaninowa i wykładzina gumowa podłogi m) jednoboczne drzwi przesuwane n) przeszklone boki pojazdu, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, elektrycznie regulowane szyby boczne o) zaczep do mocowania bagaży w podłodze p) kieszenie w drzwiach przednich po stronie kierowcy i pasażera i podłokietnik centralny dla kierowcy q) zamykany, oświetlony schowek w desce rozdzielczej r) dodatkowe schowki i kieszenie w desce rozdzielczej s) zagłówki z regulacją wysokości na wszystkich miejscach t) sygnał dźwiękowy informujący o niewyłączonych światłach u) reflektory przednie halogenowe i reflektory przeciwmgłowe v) radioodtwarzacz z CD, RDS, kodowane w) zestaw przystosowany do przewozu min. 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim w tym: -komplet pasów do mocowania wózka w podłodze pojazdu -pasy zabezpieczające osoby niepełnosprawne na wózku inwalidzkim -oznakowanie pojazdów z przodu i z tyłu symbolem pojazd dla osób niepełnosprawnych x) wycieraczka tylnej szyby i wycieraczka przedniej szyby z regulacją częstotliwości przesuwu i pracą przerywaną y) lampki sufitowe: jedna przy kierowcy i minimum 2 w tylnej części pojazdu ż) komplet nowych opon zimowych, klucz do kół, gaśnica, trójkąt i apteczka samochodowa 3) Jeżeli wysokość mierzona od ziemi do pierwszego stopnia samochodu jest wyższa niż 370mm, wymagany jest zamontowany elektrycznie wysuwany stopień wejściowy. 4. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego. 5. Podane w dokumentach przetargowych nazwy własne oraz opisy wskazujące na konkretnego producenta są przykładowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Za równoważne zostaną uznane rozwiązania o parametrach nie gorszych niż opisane w rozdziale XII siwz..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 24.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 7. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Data publikacji: 2010/11/05


Przetargi - pytania:

Pytanie
pytania 1-2 i odpowiedzi

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/04/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 1
Nazwa (firma): DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin – wartość oferty brutto 115 900,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma: DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin – wartość oferty brutto 115 900,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Bemo Motors Oddział 4 Ustawo 56 70-001 Szczecin, 72 - wartość oferty brutto 116 00,00 zł. Oferta otrzymała 99,91 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego typu mikrobus, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/04/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 1
Nazwa (firma): DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin – wartość oferty brutto 115 900,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma: DDB AUTO Bogacka Spółka Jawna, ul. Mieszka I 30, 71-011 Szczecin – wartość oferty brutto 115 900,00 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Bemo Motors Oddział 4 Ustawo 56 70-001 Szczecin, 72 - wartość oferty brutto 116 00,00 zł. Oferta otrzymała 99,91 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/11/05, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/11/22 18:56:34
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/11/22 18:56:34  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/11/05 17:13:01  nowa pozycja