Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 420534 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 40 sztuk łóżek fabrycznie nowych rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 2. Zakres zamówienia obejmuje n/w dostawy : a) Cześć I - Łóżka rehabilitacyjne - 40 sztuk wraz z materacami. Wymagania dla łóżek : 1) 40 sztuk łóżek rehabilitacyjnych do opieki długoterminowej - kolor buk 2) łóżka sterowane elektrycznie za pomocą pilota, 4-krotnie łamane leże, 3) zasilanie 24V ( stopień ochrony obudowy wg DIN EN 6060101), długość kabla od 3 m do 3, 5 m 4) rama metalowa malowana proszkowo - kolor buk 5) barierki boczne - drewniane, opuszczane 6) funkcja trendelenburga i anty trendelenburga, 7) funkcja autoredresji segmentu oparcia pleców i ud, 8) funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, 9) funkcja indywidualnej blokady elektrycznej regulacji łóżka, 10) elektryczna regulacja wysokości leża : od 40 cm do 80 cm ( + - 10 % ) 11) wymiary zewnętrzne - 101 cm x 216 cm ( + - 10 % ), 12) wymiary leża - 90 cm x 200 cm ( + - 10 % ), 13) obciążenie max. - 185 kg, 14) waga całkowita - 100 kg ( + - 10 % ) 15) koła jezdne - antystatyczne, 16) cztery hamulce, blokada kół, 17) wyposażone w uchwyty transportowe Wymagania dla materacy : 1) 40 sztuk materacy o wymiarach dopasowanych do w/w łóżka, 2) materace w pokrowcu antyoparzeniowym i nieprzemakalnym, 3) grubość materaca - 12 cm. b) Cześć II - Szafki przyłóżkowe. - 40 sztuk Wymagania dla szafek. 1) wymiary szafki - wys. 80 cm, szerokość 42 cm, głębokość 42 cm - ( + - 10 % ) 2) wymiary blatu - 62 cm x 42 cm ( + - 10 % ) 3) rozkładany blat, regulowana wysokość blatu, blat obrotowy 4) wykonanie lewe lub prawe 5) otwierana szuflada i drzwiczki 6) kółka jezdne 7) materiał - drewnopodobny, kolor szafki - buk, 3. Towar objęty przedmiotem zamówienia dostarczony będzie przez Wykonawcę na koszt i ryzyko własne. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przy dostarczeniu łóżek i materacy niżej wymienionych dokumentów sporządzonych w języku polskim : a) deklaracji zgodności, b) atestów, c) instrukcji montażu i obsługi, d) opisu i parametrów technicznych. 5. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jego jakości lub nieprzydatności do użytkowania, na koszt Wykonawcy. 6 . Płatność przelewem na konto Wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 33.19.20.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 7.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: w przypadku składania ofert na część I wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za dostawę podobną zamawiający uzna: dostawę łóżek rehabilitacyjnych o wartości min. 50 000 PLN. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom ,stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw,albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246,.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 12:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246,pokój nr 126 - sekretariat.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa 40 sztuk łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla łóżek : 1) 40 sztuk łóżek rehabilitacyjnych do opieki długoterminowej - kolor buk 2) łóżka sterowane elektrycznie za pomocą pilota, 4-krotnie łamane leże, 3) zasilanie 24V ( stopień ochrony obudowy wg DIN EN 6060101), długość kabla od 3 m do 3, 5 m 4) rama metalowa malowana proszkowo - kolor buk 5) barierki boczne - drewniane, opuszczane 6) funkcja trendelenburga i anty trendelenburga, 7) funkcja autoredresji segmentu oparcia pleców i ud, 8) funkcja autokonturu segmentów oparcia pleców i ud, 9) funkcja indywidualnej blokady elektrycznej regulacji łóżka, 10) elektryczna regulacja wysokości leża : od 40 cm do 80 cm ( + - 10 % ) 11) wymiary zewnętrzne - 101 cm x 216 cm ( + - 10 % ), 12) wymiary leża - 90 cm x 200 cm ( + - 10 % ), 13) obciążenie max. - 185 kg, 14) waga całkowita - 100 kg ( + - 10 % ) 15) koła jezdne - antystatyczne, 16) cztery hamulce, blokada kół, 17) wyposażone w uchwyty transportowe Wymagania dla materacy : 1) 40 sztuk materacy o wymiarach dopasowanych do w/w łóżka, 2) materace w pokrowcu antyoparzeniowym i nieprzemakalnym, 3) grubość materaca - 12 cm..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
• 4) Kryteria oceny ofert:najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa 40 sztuk szafek przyłózkowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wymagania dla szafek. 1) wymiary szafki - wys. 80 cm, szerokość 42 cm, głębokość 42 cm - ( + - 10 % ) 2) wymiary blatu - 62 cm x 42 cm ( + - 10 % ) 3) rozkładany blat, regulowana wysokość blatu, blat obrotowy 4) wykonanie lewe lub prawe 5) otwierana szuflada i drzwiczki 6) kółka jezdne 7) materiał - drewnopodobny, kolor szafki - buk,.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-0.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 7.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 


Data publikacji: 2009/12/07


Przetargi - pytania:

Pytanie
zestaw pytań nr 1

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: ZP/23/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – REHAMIL – Kamil Woźniewski,
Siedziba i adres – Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert
– cena 100 % - Część I oraz Część II

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
Część I

1 MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie , CENA 109.140,00 zł  - 95,45 %
2 REHAMIL – Kamil Woźniewski, pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin , CENA 104.175,20 zł - 100 %

Część II

1 MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie , CENA 20.496,00 zł  - 75,38 %
2 REHAMIL – Kamil Woźniewski, Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin , CENA15.450,80 zł -100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ofercie firmy „MEDUS” Sp. z o.o, ul. 1-go Maja 8E, Ząbkowice Śląskie ( oferta nr 1 ) brak było dokumentów potwierdzających (referencji), że wymienione w ofercie dostawy zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust 3 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty.
W wymaganym terminie Wykonawca dostarczył powyższe dokumenty.
Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę  firmy MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie z cenami : Część I – 104.174,20 zł brutto, Część II – 15.450,80 zł brutto
 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie jako Zmawiający Informuje, że w dniu 24.12.2009r., podpisano umowe z firmą REHAMIL, Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin na dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych. Wartość umowy to kwota 119.625,25 zł brutto.




INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Znak sprawy: ZP/23/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – REHAMIL – Kamil Woźniewski,
Siedziba i adres – Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert
– cena 100 % - Część I oraz Część II

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :
Część I

1 MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie , CENA 109.140,00 zł  - 95,45 %
2 REHAMIL – Kamil Woźniewski, pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin , CENA 104.175,20 zł - 100 %

Część II

1 MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie , CENA 20.496,00 zł  - 75,38 %
2 REHAMIL – Kamil Woźniewski, Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin , CENA15.450,80 zł -100 %

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w ofercie firmy „MEDUS” Sp. z o.o, ul. 1-go Maja 8E, Ząbkowice Śląskie ( oferta nr 1 ) brak było dokumentów potwierdzających (referencji), że wymienione w ofercie dostawy zostały wykonane należycie. Zgodnie z art. 26 ust 3 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007r., poz. 1655 z póź. zmianami) Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia oferty.
W wymaganym terminie Wykonawca dostarczył powyższe dokumenty.
Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejszą wybrał ofertę  firmy MEDUS Sp. z o.o., ul. 1-go Maja 8E, 57-200 Ząbkowice Śląskie z cenami : Część I – 104.174,20 zł brutto, Część II – 15.450,80 zł brutto
 

INFORMACJA O PODPISANIU UMOWY

Dom Pomocy Społecznej w Szczecinie jako Zmawiający Informuje, że w dniu 24.12.2009r., podpisano umowe z firmą REHAMIL, Pl. Kilińskiego 3 A, 70-965 Szczecin na dostawę 40 sztuk fabrycznie nowych łóżek rehabilitacyjnych wraz z materacami oraz 40 sztuk fabrycznie nowych szafek przyłóżkowych. Wartość umowy to kwota 119.625,25 zł brutto.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/01/04 13:27:59
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/01/04 13:27:59  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/17 15:05:25  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 15:04:47  nowa pozycja