Zamówienia publiczne - postępowania

Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

Szczecin: Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 107204 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

 

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.

II.1.5)

 

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 85.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną główną usługę. Za jedną główną usługę zamawiający uzna wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 70 000 zł brutto. Zamawiający uwzględni tylko usługi zakończone. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj ą uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty wymagane przez zamawiającego: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej Rozdział III pkt. 1 siwz

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - Liczba członków zespołu - 20

IV.2.2)

 

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia strony nie przewidywały w chwili zawierania umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze stron, ani nie mogą być przez strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą stronom bądź jednej ze stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej stron. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do: 1) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych, 2) uzasadnionego opóźnienia po stronie Wykonawcy, jeżeli nastąpiło to bez jego winy - nie uzy-skania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w ter¬minach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, co spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy, 3) klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz siły wyższej, 2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy na pod¬stawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Za istotne zmiany uważa się: 1) zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, 2) zmianę wynagrodzenia, 3) zmianę osób przewidzianych do realizacji umowy, 3. Zmiana osób przewidzianych do realizacji umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje w SIWZ. Zmiana taka będzie dopuszczalna w przypadku choroby, wypadku, śmierci lub w sytuacji, gdy osoba przewidziana do realizacji umowy nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dps.romera.szczecin.pl/BipDPSKombatant/chapter_96014.asp
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Szczecin, dn. 06.05.2016r.

 WYKONAWCY

 Informacja o  zebraniu Wykonawców

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 107204 - 2016; data zamieszczenia: 28.04.2016

znak sprawy: ZP/02/2016

          W odpowiedzi na prośbę Wykonawcy, Zamawiający zawiadamia , że w dniu 10 maja 2016r. tj. wtorek o godzinie 10:00 zwołuje zebranie Wykonawców w celu przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie.  

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107204-2016 z dnia 2016-04-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29...
Termin składania ofert: 2016-05-16


Numer ogłoszenia: 118646 - 2016; data zamieszczenia: 11.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:107204 - 2016 data 28.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, fax. 91 4327712.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.4..
 • W ogłoszeniu jest:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj ą uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach..
 • W ogłoszeniu powinno być:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: a) warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej.Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2013 poz. 1409 z późn. zm.).osoby, które przed wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowuj ą uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym, Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest:Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.
 • W ogłoszeniu powinno być:Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie..
 • W ogłoszeniu powinno być:Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:II.2.
 • W ogłoszeniu jest:CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 85..
 • W ogłoszeniu powinno być:CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 95..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.4.4..
 • W ogłoszeniu jest:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:16.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat..
 • W ogłoszeniu powinno być:Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:23.05.2016 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Eugeniusza Romera 21-29 Szczecin 71-246, pokój nr 126 sekretariat..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:III.3.4..
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:lub co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej..


SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8 wzór umowy

Załącznik nr 9


Data publikacji: 2016/04/28


Przetargi - pytania:

Pytanie
Modyfikacja 1 SIWZ
zestaw pytań i odpowiedzi nr 2
zestaw pytań nr 1 oraz protokol ze spotkania wykonawcow

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
Modyfikacja 1 SIWZ

Wynik postepowania:

 

Szczecin, dnia  06.06.2016 r.

 

Znak sprawy : ZP/02/2016

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn:”Termomodernizacja budynku  Domu  Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:  ofertę nr 2.

Nazwa firmy – C+ HOaR Aleksandra Wachnicka  Paweł Wachnicki  s.c. ul. Narutowicza 14B/11,             70 – 240 Szczecin, wartość oferty brutto: 24 354,00 zł

Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryteriów oceny ofert : cena 80%., liczba członków zespołu 20 %.

cena – 24 354,00 zł  brutto

liczba członków zespołu – 3 osoby

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wg kryterium cena  80 %

Liczba członków zespołu wg kryterium – 20 %

Ilość punktów wg kryterium    - cena      80 %

Ilość punktów wg kryterium

- liczba członków zespołu 20 %

Łączna ilość pkt.  wg dwóch kryteriów

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Piękna 13,                 

85 – 303 Bydgoszcz

31 980,00 zł

3 os.

60,92

20

80,92

2.

C+HO aR           Aleksandra Wachnicka  Paweł Wachnicki s.c.   ul. Narutowicza 14B/11,               70 – 240 Szczecin

24 354,00 zł

3 os.

80

20

100

3.

InBud Tomasz Mokwa                   
ul. Chmielniki 2B/14,                         
86 – 100 Świecie

61 500,00 zł

2 os.

31,68

15

46,68

4.

Lider konsorcjum :

Studium   Sp. z o.o. sp.k.
ul. Noakowskiego 12/99,                   
 00 – 666 Warszawa

 Partner konsorcjum :

Studium   Sp.z o.o.                            
  ul.  Białostocka 24/7,                 
03 – 741 Warszawa

102 470,25 zł

1 os.

19,02

5

24,02

5.

Centrum  Projektu

EKO – INWEST   Sp. z o.o.                          
ul. Janickiego 20B

60 – 542 Poznań

54 489,00 zł

2 os.

35,76

15

50,76

6.

ARCHICE Sp. z o.o. sp.k.

ul. Garncarska 5,

70 – 377 Szczecin

154 980,00 zł

3 os.

12,57

20

32,57

7.

IZOMORFIS

Pracownia Architektoniczna

Piotr Fiuk

ul. Bronisławy 17/8,

71 – 533 Szczecin

44 157,00 zł

3 os.

44,12

20

64,12

 

           

            

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                                 

 Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy  i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107204-2016 z dnia 2016-04-28 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29...
Termin składania ofert: 2016-05-16

Szczecin: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 95067 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 107204 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki S.C., Narutowicza 14B /11, 70-240 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 120267,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:24354,00
 • Oferta z najniższą ceną:24354,00/ Oferta z najwyższą ceną: 154980,00
 • Waluta:PLN .

 

 

 
 

Szczecin, dnia  06.06.2016 r.

 

Znak sprawy : ZP/02/2016

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

 

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn:”Termomodernizacja budynku  Domu  Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej  przy ul. E. Romera 21 – 29 w Szczecinie”.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę uznał:  ofertę nr 2.

Nazwa firmy – C+ HOaR Aleksandra Wachnicka  Paweł Wachnicki  s.c. ul. Narutowicza 14B/11,             70 – 240 Szczecin, wartość oferty brutto: 24 354,00 zł

Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryteriów oceny ofert : cena 80%., liczba członków zespołu 20 %.

cena – 24 354,00 zł  brutto

liczba członków zespołu – 3 osoby

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert.  Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena brutto wg kryterium cena  80 %

Liczba członków zespołu wg kryterium – 20 %

Ilość punktów wg kryterium    - cena      80 %

Ilość punktów wg kryterium

- liczba członków zespołu 20 %

Łączna ilość pkt.  wg dwóch kryteriów

1.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjne KELVIN Sp. z o.o. ul. Piękna 13,                 

85 – 303 Bydgoszcz

31 980,00 zł

3 os.

60,92

20

80,92

2.

C+HO aR           Aleksandra Wachnicka  Paweł Wachnicki s.c.   ul. Narutowicza 14B/11,               70 – 240 Szczecin

24 354,00 zł

3 os.

80

20

100

3.

InBud Tomasz Mokwa                   
ul. Chmielniki 2B/14,                         
86 – 100 Świecie

61 500,00 zł

2 os.

31,68

15

46,68

4.

Lider konsorcjum :

Studium   Sp. z o.o. sp.k.
ul. Noakowskiego 12/99,                   
 00 – 666 Warszawa

 Partner konsorcjum :

Studium   Sp.z o.o.                            
  ul.  Białostocka 24/7,                 
03 – 741 Warszawa

102 470,25 zł

1 os.

19,02

5

24,02

5.

Centrum  Projektu

EKO – INWEST   Sp. z o.o.                          
ul. Janickiego 20B

60 – 542 Poznań

54 489,00 zł

2 os.

35,76

15

50,76

6.

ARCHICE Sp. z o.o. sp.k.

ul. Garncarska 5,

70 – 377 Szczecin

154 980,00 zł

3 os.

12,57

20

32,57

7.

IZOMORFIS

Pracownia Architektoniczna

Piotr Fiuk

ul. Bronisławy 17/8,

71 – 533 Szczecin

44 157,00 zł

3 os.

44,12

20

64,12

 

           

            

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                                                                 

 Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy  i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.  Umowa zostanie zawarta w terminie zgodnym z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 107204-2016 z dnia 2016-04-28 r.Ogłoszenie o zamówieniu - Szczecin
Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29...
Termin składania ofert: 2016-05-16

Szczecin: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 95067 - 2016; data zamieszczenia: 20.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 107204 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21 - 29 w Szczecinie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):71.32.00.00-7, 71.52.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:15.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki S.C., Narutowicza 14B /11, 70-240 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 120267,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty:24354,00
 • Oferta z najniższą ceną:24354,00/ Oferta z najwyższą ceną: 154980,00
 • Waluta:PLN .

 

 

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, wytworzono: 2016/04/28, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2016/06/20 21:29:17
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2016/06/20 21:29:17  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/06/06 19:03:53  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/06/06 18:52:10  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/06/06 18:47:51  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/06/06 18:41:16  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/05/11 18:25:43  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/05/06 14:11:48  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/04/28 15:47:13  nowa pozycja