Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy pieczywa

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej znak: ZP 03 AG 09
Numer ogłoszenia: 30878 - 2009; data zamieszczenia: 17.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy pieczywa do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej znak: ZP 03 AG 09.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Chleb zwykły typu SZCZECIŃSKI krojony lub równoważna Kg15600 15811100-7 Bułka typu KAJZERKA lub równoważna Kg 200 15811400-0 Chleb typu Graham krojony lub równoważna Kg 3 400 15811100-7 Bułka pszenna długa typu Kawiarka, Paryska lub równoważna 350g Kg3800 15811400-0 Bułka typu Grahamka lub równoważna 50g-70g Kg 200 15811400-0.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.50.00.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz:
o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz;
W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w np. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w np. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą
w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.02.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta
i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pok. 126 -sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

 siwz

załącznik nr 1

załącznik nr 1A

załącznik nr 2

załącznik nr 3


Data publikacji: 2009/02/17

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawy pieczywa
do Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/03/AG/09

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa (firma) : Piekarnia Piast S.C.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Oferta nr 1 firma – Ciastkarnia-Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek ul. Wolińska 21 72-400 Kamień Pomorski – wartość oferty brutto 51 230,00 zł co stanowi 72,23 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- Piekarnia „Bagietka” Renata Jackowska, Rafał Strąk Sp.J. ul.Radogoska 6 71-607 Szczecin  - wartość oferty brutto 50 456,00 zł. Oferta otrzymała 73,33 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 3 firma- Piekarnia Piast S.C. ul. Okrzei 1 72-130 Maszewo  - wartość oferty brutto 37 002,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej

ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246

www.dps.romera.szczecin.pl

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawy pieczywa
do Domu Pomocy Społecznej  Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie      ZNAK: ZP/03/AG/09

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż
w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Ofertę nr 3

Nazwa (firma) : Piekarnia Piast S.C.

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium  oceny ofert, określonym w siwz.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 Oferta nr 1 firma – Ciastkarnia-Piekarnia Hurtownia Art. Spożywczych mgr inż. Wiesław Żelek ul. Wolińska 21 72-400 Kamień Pomorski – wartość oferty brutto 51 230,00 zł co stanowi 72,23 pkt.  wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.

Oferta nr 2 firma- Piekarnia „Bagietka” Renata Jackowska, Rafał Strąk Sp.J. ul.Radogoska 6 71-607 Szczecin  - wartość oferty brutto 50 456,00 zł. Oferta otrzymała 73,33 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

Oferta nr 3 firma- Piekarnia Piast S.C. ul. Okrzei 1 72-130 Maszewo  - wartość oferty brutto 37 002,00 zł. Oferta otrzymała 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%

 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/02/17, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/02/27 17:00:24
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/02/27 17:00:24  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/02/17 15:58:37  nowa pozycja