Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawa artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie- ”

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: Dostawa artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. romera 21/29 w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 419316 - 2009; data zamieszczenia: 07.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Domu Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. romera 21/29 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów mlecznych i nabiału w okresie od dnia podpisania umowy ( jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2010 r.) do dnia 31.12.2010 r. Ilości podane niżej są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu w trakcie realizacji zamówienia, jednak zmniejszenie to nie może przekroczyć 15%. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 2. Zakres zamówienia obejmuje n/w dostawy : Nazwa towaru Kod CPV J.m. Ilość przewidywana 1 Mleko 2% tłuszczu, worek 5l 15511210-8 litr 40000 2 Mleko w proszku, op. 1 kg 15511700-0 kg 30 3 Ser żółty typu Gouda lub równoważny15544000-3 kg 400 4 Ser żółty typu Salami lub równoważny15544000- kg 400 5 Serek topiony wielosmakowy opakowanie 140 - 160 g trójkat 15542200-1 kg 870 6 Twaróg półtłusty kostka opakowanie od 0,6 kg do 1,2 kg 15542100-0 kg 1600 7 Serek homogenizowany naturalny op.150 g 15543000-6 kg 300 8 Serek homogenizowany wielosmakowy typu Danio op. 150 g lub inny równoważny wielosmakowy 15543000-6 kg 500 9 Serek homogenizowany naturalny bez dodatków substancji smakowych, op.5kg typu Juliko lub inny równoważny 15543000-6 kg 1700 10 Serek twarogowy ziarnisty naturalny bez dodatków substancji smakowych typu Grani lub inny równoważny op. 150-200g 15542100-0 kg 550 11 Jogurt bez dodatków smakowych , op.0,15-0,2 l 15551310-1 litr 850 12 Jogurt z dodatkiem substancji smakowych, op. 0,15-0,2 l 15551310-1 litr 600 13 Masło 82% tłuszczu, kostka 200g 15530000-2 kg 3300 14 Śmietana 18% tłuszczu, op.0,4 l 15512000-0 litr 1600 15 Margaryna zwykła, kostka 250g 15431100-9 kg 270 16 Kefir naturalny bez dodatków substancji smakowych op. 0,2-0,4 l 15551000-5 litr 720 3.Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Nazwy własne ( np. Danio, Grani, Gouda, Salami ) podane są przykładowo, wykonawca może zaproponować produkt o innej nazwie pod warunkiem, ze będzie on posiadał te same właściwości , jakość i wydajność co produkt podany przykładowo. W takim przypadku należy zaznaczyć , którego produktu określonego w zakresie zamówienia dotyczy oferta równoważna. 4.Towar objęty przedmiotem zamówienia dostarczany będzie przez Wykonawcę na koszt własny w oryginalnych opakowaniach zgodnie z przepisami sanitarno-epidemiologicznymi i ustaleniami zamawiającego. 5.Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji jakościowej na dostarczony towar zgodnie z terminem przydatności do spożycia. 6. Dostawy towaru przez Wykonawcę odbywać się będą sukcesywnie po zgłoszeniu przez zamawiającego telefonicznie lub za pomocą faxu zapotrzebowania według ilości i rodzaju towaru z zachowaniem terminu przydatności do spożycia. 7. Przyjęcie zapotrzebowania do realizacji Wykonawca potwierdzi niezwłocznie w formie pisemnej lub za pomocą faxu. 8. Wykonawca dostarczy i wniesie do wskazanego przez zamawiającego pomieszczenia, określoną partię towaru w terminie do godziny 6.00 dnia następnego na koszt i ryzyko własne. 9. Zamawiający może zmienić lub wycofać zamówienie nie później jednak niż w dniu poprzedzającym termin dostawy do godziny 10.00 10. Zamawiający zastrzega sobie zwrot lub wymianę towaru w przypadku stwierdzonej złej jego jakości lub nieprzydatności do spożycia, na koszt Wykonawcy. 11. Płatność przelewem na konto Wykonawcy nie później niż po upływie 14 dni od chwili otrzymania faktury.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.51.00.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: wykonali należycie w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna: dostawę artykułów mlecznych i nabiału o wartości min. 50 000 PLN w okresie 6 miesięcy. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz : o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Wykaz wykonanych, lub wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom ,stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4) Formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do siwz W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagaa określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego..
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.12.2009 godzina 10:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie - sekretariat , pok. 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


 


Data publikacji: 2009/12/07


Przetargi - pytania:

Pytanie
zestaw pytań nr 1

Wynik postepowania:

Szczecin dnia 14.12.2009 r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/20/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – LECH Sp. z o.o.,
Siedziba i adres – ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert
– cena 100 %


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :


1 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok , cena 200.099,50 zł - 91,39 %
2 LECH Sp. z o.o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg, cena 182.878,40 zł - 100 %


Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 2 tj.; LECH Sp. z o.o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg z ceną 182.878,40 zł brutto.

 Informacja o podpisaniu umowy

Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 22.12.2009r o godzinie 12.00 podpisano umowę z firmą LECH Spółka z o.o., ul. Rybacka 11b, 780100 Kołobrzeg na dostawę artykułów mlecznych i nabiału w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010r. Wartość umowy - 200.099,50 zł bruttoLista załączników:Szczecin dnia 14.12.2009 r.INFORMACJA O WYBORZE OFERTY


Znak sprawy: ZP/20/AG/09

Dotyczy : informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Dostawę artykułów mlecznych i nabiału do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29”

Zgodnie z art. 92 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą Zamawiający uznał ofertę :

Nazwa ( firma ) – LECH Sp. z o.o.,
Siedziba i adres – ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg
Uzasadnienie wyboru oferty : oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert
– cena 100 %


Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert :


1 Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego, ul. Handlowa 4, 15-959 Białystok , cena 200.099,50 zł - 91,39 %
2 LECH Sp. z o.o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg, cena 182.878,40 zł - 100 %


Wobec powyższego Zamawiający z pośród ofert jako najkorzystniejsza wybrał ofertę nr 2 tj.; LECH Sp. z o.o., ul. Rybacka 11 b, 78-100 Kołobrzeg z ceną 182.878,40 zł brutto.

 Informacja o podpisaniu umowy

Zamawiający uprzejmie informuje, że w dniu 22.12.2009r o godzinie 12.00 podpisano umowę z firmą LECH Spółka z o.o., ul. Rybacka 11b, 780100 Kołobrzeg na dostawę artykułów mlecznych i nabiału w okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010r. Wartość umowy - 200.099,50 zł brutto


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/12/07, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/24 08:57:15
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/24 08:57:15  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/15 07:06:31  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 11:46:01  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 10:33:13  nowa pozycja