Zamówienia publiczne - postępowania

dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej Numer ogłoszenia: 337703 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej , ul. Romera 21-29, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4327712, faks 91 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawy art. spożywczych do Domu Pomocy Społecznej według podanych wartości ilościowo-asortymentowych w rozdziale XIV SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.00.00.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
oferta cenowa zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) formularz kalkulacyjny zgodnie z załącznikiem nr 1a do siwz; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 3) odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 4) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2010 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 Szczecin 71-246 pokój nr 126 sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 


Data publikacji: 2010/11/25

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/08/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję,
że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych wpłynęło 6 ofert, wybrana została oferta Nr 3
o wartości brutto 193.774,67 zł, gdyż uznana została jako najkorzystniejsza
w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma –P.H.U. Ala-Pol Lucyna Wójcik Hundert ul. Letnia 12 70-813 Szczecin – wartość oferty brutto 242.803,61 zł co stanowi 79,81 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Przedsiębiorstwo Handlowe Margo Sp. z.o.o. Al. Wojska Polskiego 117
70-483 Szczecin - wartość oferty brutto 243.649,26 zł. Oferta otrzymała 79,53 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- F.H.U. „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A 70-112 Szczecin – wartość oferty brutto 193.774,67 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma – SEMI Marcin Fiedorowicz ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin – wartość oferty brutto 253.648,86 zł co stanowi 76,39 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz
ul. Świerszczowa 2 71-115 Szczecin – wartość oferty brutto 257.902,11 zł co stanowi 75,13 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma – P.H.U. „Am-Best II” Mirosław Bysko ul. Wielkopolska 29 72-600 Świnoujście – wartość oferty brutto 202.710,41 zł co stanowi 95,59 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
 
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
ul. E. Romera 21-29 Szczecin 71-246
www.dps.romera.szczecin.pl
Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę art. spożywczych
do Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskie
przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie ZNAK: ZP/08/AG/10

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych uprzejmie informuję,
że w prowadzonym przez nasz Dom Pomocy Społecznej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę art. spożywczych wpłynęło 6 ofert, wybrana została oferta Nr 3
o wartości brutto 193.774,67 zł, gdyż uznana została jako najkorzystniejsza
w kryterium oceny – cena 100%. Oferta otrzymała 100 pkt.
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryterium oceny ofert, określonym w siwz.
Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 firma –P.H.U. Ala-Pol Lucyna Wójcik Hundert ul. Letnia 12 70-813 Szczecin – wartość oferty brutto 242.803,61 zł co stanowi 79,81 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 2 firma- Przedsiębiorstwo Handlowe Margo Sp. z.o.o. Al. Wojska Polskiego 117
70-483 Szczecin - wartość oferty brutto 243.649,26 zł. Oferta otrzymała 79,53 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 3 firma- F.H.U. „Chem-Aj” S.C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka
ul. Starkiewicza 1A 70-112 Szczecin – wartość oferty brutto 193.774,67 zł co stanowi 100 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 4 firma – SEMI Marcin Fiedorowicz ul. Bat. Chłopskich 52/3 70-770 Szczecin – wartość oferty brutto 253.648,86 zł co stanowi 76,39 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 5 firma – Centrum Zaopatrzenia Gastronomicznego Dariusz Łobacz
ul. Świerszczowa 2 71-115 Szczecin – wartość oferty brutto 257.902,11 zł co stanowi 75,13 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
Oferta nr 6 firma – P.H.U. „Am-Best II” Mirosław Bysko ul. Wielkopolska 29 72-600 Świnoujście – wartość oferty brutto 202.710,41 zł co stanowi 95,59 pkt. wg skali kryterium oceny ofert cena 100%.
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2010/11/25, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2010/12/06 20:51:28
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2010/12/06 20:51:28  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2010/11/25 17:48:10  nowa pozycja