Zamówienia publiczne - postępowania

Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp


Ogłoszenie nr 355799 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Szczecin: Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, krajowy numer identyfikacyjny 107392300000, ul. ul. Romera  , 71246   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 327 712, e-mail dps.romera@op.pl, faks 914 327 712.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin, działającym na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, oraz na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza, 71-747 Szczecin, ul. Krucza 17, oraz: Domu Pomocy Społecznej przy ul. W. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin zawrze umowy w imieniu pozostałych Zamawiających.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Adres:
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin, pok. 126 Sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
Numer referencyjny: ZP/06/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.5) Główny kod CPV: 15800000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzptak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; W przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1)formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2)oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 2 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3)odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 4)oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 5)Formularz zestawienia cenowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A,1B, 1C do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny dokument. Ww. dokument należy złożyć w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Produkty ekologiczne

25

Wysokość kary umownej za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy

15


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Niniejsza Umowa nie może zostać zmieniona w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego, wyrażoną na piśmie w formie aneksu. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy, w przypadku gdy zmianie ulegną stawki podatku VAT. 3. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający szczegółowy opis zmiany i jej uzasadnienie. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w szczególności gdy wykonawca zaproponuje upusty lub rabaty. 5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 07/12/2016, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznanenie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1    Nazwa: art. spożywcze

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do umowy. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

   

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2    Nazwa: art. mrożone

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do umowy. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1B do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

   

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3    Nazwa: ryby i przetwory rybne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do umowy. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1C do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

   

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4    Nazwa: mleko i nabiał

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do umowy. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1D do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

   

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 360300 - 2016 z dnia 2016-12-06 r.

Szczecin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 355799-2016
Data: 30/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 107392300000, ul. ul. Romera  , 71246   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 327 712, e-mail dps.romera@op.pl, faks 914 327 712.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96014.asp
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: Data: 07/12/2016, godzina: 09:30,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 09/12/2016, godzina: 09:30,

 

 

 

 

 

MODYFIKACJA
SIWZ

Szczecin, 6 grudzień  2016 r.


Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu


Nasz znak: ZP/06/2016
Numer ogłoszenia : nr 355799 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin”

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 09.12.2016r. 

Ilekroć w SIWZ występuje data 7.12.2016 r.zastępuje się ją datą 09.12.2016r.

Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część SIWZ. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają niezmienione.

 SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1A

Załącznik nr 1B

Załącznik nr 1C

Załącznik nr 1D

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3 wzór umowy wraz z załącznikami


Data publikacji: 2016/11/30


Przetargi - pytania:

Pytanie
Pytanie nr 1
pytanie nr 2

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
Modyfikacja SIWZ nr 1

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert

Zamawiający, na podstawia art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U. z 2015r poz.2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowania zamówienia:

Dla  części I  art. spożywcze – 197 100,00 zł

Dla  części  II art. mrożone  - 54 800,00 zł

Dla  części III ryby i przetwory rybne – 98 000,00 zł

Dla  części  IV mleko i nabiał  - 381 800,00 zł

 

2. Nazwy (firmy)  oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji, warunków płatności, wysokości kar za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu przedmiotu umowy  oraz  ilości produktów ekologicznych:

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Termin
wykonania
zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

Kryteria oceny oferty

Cena

[zł]

Wysokość kar

[zł]

Produkty ekologiczne

[szt.]

1

IGLOTEX Dystrybucja sp. z o.o.

ul. Polska 20

81-339 Gdynia

Filia Szczecin

ul. Goleniowska 57

70-847 Szczecin

część II

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

59 845,92

250,00

0

2

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Sp. J.

J. Patruś, R Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

część IV

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

639 841,35

250,00

3

3

PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 22

62-800 Kalisz

część I

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

230 004,08

150,00

0

4

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4

15-959 Białystok

część IV

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

471 261,63

250,00

2

5

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

część II

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

54 474,21

250,00

0

6

AB Frost Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 3

98-275 Brzeźnio

Hurtownia Koszalin

Ul. Szczecińska 34C

74-137 Koszalin

część II

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

58 480,48

250,00

0

7

Imperial-Kołobrzeg A. Łuczka, Zb. Łuczka sp. j.

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

część III

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

106 383,40

250,00

0

8

Oferta wycofana

 

 

 

 

 

 

 

9

Fabryka Lodów Jan Januszewski

ul. Poprzeczna 4B

75-841 Koszalin

część II

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

61 537,78

250,00

0

10

AKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 8-10

75-120 Koszalin

część IV

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

492 738,33

250,00

3

11

F.H.U. Chem-aj S.C.

Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

71-112 Szczecin

część I

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

208 883,20

250,00

3

12

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

część III

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

Zgodnie
 z SIWZ

101 740,00

250,00

3

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy PZP, Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.


Wynik postepowania:

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

        

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin                                

Znak: ZP/06/2016

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w części III – ryby i przetwory rybne oraz w części IV – mleko i nabiał

 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie zawiadamia  o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin  w części III – ryby i przetwory rybne oraz w części IV – mleko i nabiał

 Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert dla części III wpłynęły 2 oferty, dla części IV wpłynęły
3 oferty.  Zamawiający podał dla części III kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia   w wysokości 98 000,00zł, a najkorzystniejsza oferta  nr 12 wyniosła 101 740,00 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części III.

Zamawiający dla części IV podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   w wysokości 381800,00zł, a najkorzystniejsza oferta nr 10 - wyniosła 492 738,33 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części IV.

 Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części III oraz w części IV zostało unieważnione na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

 

 

Szczecin, dnia  15.12.2016 r.

 

Znak sprawy : ZP/06/2016

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin                               

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Dla części I – art. spożywcze

Ofertę nr  11

F.H.U. Chem-aj S.C.

Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

71-112 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

 

Dla części II – art. mrożone  

Ofertę nr 5

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

Cena

[zł]

Wysokość kar umownych

[zł]

Produkty ekologiczne

[szt.]

Przyznane punkty

Przyznane punkty

Przyznane punkty

1

IGLOTEX Dystrybucja
sp. z o.o.

ul. Polska 20

81-339 Gdynia

Filia Szczecin

ul. Goleniowska 57

70-847 Szczecin

część II

59 845,92

250,00

0

69,51

54,61

15

0

2

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Sp. J.

J. Patruś, R Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

część IV
postępowanie unieważnione

639 841,35

250,00

3

80,19

44,19

15

25

3

PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 22

62-800 Kalisz

część I

230 004,08

150,00

0

59,49

54,49

5

0

4

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4

15-959 Białystok

część IV
postępowanie unieważnione

471 261,63

250,00

2

90,00

60

15

15

5

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

część II

54 474,21

250,00

0

75,00

60

15

0

6

AB Frost Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 3

98-275 Brzeźnio

Hurtownia Koszalin

Ul. Szczecińska 34C

74-137 Koszalin

część II

58 480,48

250,00

0

70,89

55,89

15

0

7

Imperial-Kołobrzeg
A. Łuczka, Zb. Łuczka sp. j.

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

część III
postępowanie unieważnione

106 383,40

250,00

0

72,38

57,38

15

0

8

Oferta wycofana

 

 

 

 

 

9

Fabryka Lodów
Jan Januszewski

ul. Poprzeczna 4B

75-841 Koszalin

część II

61 537,78

250,00

0

68,11

53,11

15

0

10

AKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 8-10

75-120 Koszalin

część IV
postępowanie unieważnione

492 738,33

250,00

3

97,38

57,38

15

25

11

F.H.U. Chem-aj S.C.

Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

71-112 Szczecin

część I
oferta wybrana

208 883,20

250,00

3

100,00

60

15

25

12

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

część III
postępowanie unieważnione

101 740,00

250,00

3

100,00

60

15

25

 Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy  i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

.


Informacja o zawarciu umowy:

Początek formularza

 

Ogłoszenie nr 886 - 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Szczecin: Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 355799-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak
Numer ogłoszenia: 360300-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, krajowy numer identyfikacyjny 107392300000, ul. E. Romera  21-29, 71-246   Szczecin, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 914 327 712, faks 914 327 712, e-mail dps.romera@op.pl
Adres strony internetowej (URL): http://bip.dps.romera.szczecin.pl/chapter_96000.asp

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Gmina Miasto Szczecin – Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin, działającym na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej” przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie, oraz na rzecz: Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” im. Gen. Mieczysława Boruty- Spiechowicza, 71-747 Szczecin, ul. Krucza 17, oraz: Domu Pomocy Społecznej przy ul. W. Broniewskiego 4/6 w Szczecinie. Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 , 71-246 Szczecin zawrze umowy w imieniu pozostałych Zamawiających.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wielkość dostaw dla Zamawiającego oraz Zamawiających-Uczestników, czas dostawy, a także zakres rzeczowy dostaw określone są w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do umowy. 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu zestawienia cenowego (załącznik nr 1A, 1B, 1C,1D do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 15800000-6
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1  

NAZWA: art. spożywcze

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT198936.38
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
FHU Chem-Aj Sp. C. Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka,  chemaj.szczecin@gmail.com,  ul. Starkiewicza 1A,  71-112,  Szczecin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 208883.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 208883.20
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 230004.08
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

CZĘŚĆ NR: 2  

NAZWA: art. mrożone

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT51880.20
Walutapln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Margo - Icegastro Damian Lewandowski,  ewa.phmargo@wp.pl,  ul.Nadmorska 1j/1b lok.4,  78-132,  Grzybowo,  kraj/woj. zachodniopomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 54474.21
Oferta z najniższą ceną/kosztem 54474.21
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61537.78
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

CZĘŚĆ NR: 3  

NAZWA: ryby i przetwory rybne

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: Do czasu upłynięcia terminu składania ofert dla części III wpłynęły 2 oferty, Zamawiający podał dla części III kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 98 000,00zł, a najkorzystniejsza oferta nr 12 wyniosła 101 740,00 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części III. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części III oraz w części IV zostało unieważnione na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

CZĘŚĆ NR: 4  

NAZWA: mleko i nabiał

Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: Do czasu upłynięcia terminu składania ofert dla części IV wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dla części IV podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 381800,00zł, a najkorzystniejsza oferta nr 10 - wyniosła 492 738,33 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części IV. Podstawa prawna unieważnienia postępowania: Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części IV zostało unieważnione na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

        

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin                                

Znak: ZP/06/2016

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

w części III – ryby i przetwory rybne oraz w części IV – mleko i nabiał

 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt.2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie zawiadamia  o unieważnieniu postępowania  o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin  w części III – ryby i przetwory rybne oraz w części IV – mleko i nabiał

 Podstawa faktyczna unieważnienia postępowania: 

Do czasu upłynięcia terminu składania ofert dla części III wpłynęły 2 oferty, dla części IV wpłynęły
3 oferty.  Zamawiający podał dla części III kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia   w wysokości 98 000,00zł, a najkorzystniejsza oferta  nr 12 wyniosła 101 740,00 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części III.

Zamawiający dla części IV podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia   w wysokości 381800,00zł, a najkorzystniejsza oferta nr 10 - wyniosła 492 738,33 zł i przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla części IV.

 Podstawa prawna unieważnienia postępowania:
Wobec powyższego, Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie w części III oraz w części IV zostało unieważnione na podstawie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.).

 

 

Szczecin, dnia  15.12.2016 r.

 

Znak sprawy : ZP/06/2016

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy różnych art. spożywczych do Domów Pomocy Społecznej będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Szczecin                               

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Dla części I – art. spożywcze

Ofertę nr  11

F.H.U. Chem-aj S.C.

Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

71-112 Szczecin

 

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty.

 

Dla części II – art. mrożone  

Ofertę nr 5

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą łączną liczbę punktów zgodnie z kryteriami  oceny ofert określonymi w SIWZ. W prowadzonym postępowaniu przed upływem terminu składania ofert wpłynęły 4 oferty.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

Nr części

Kryteria oceny oferty

Punkty łącznie

Cena

[zł]

Wysokość kar umownych

[zł]

Produkty ekologiczne

[szt.]

Przyznane punkty

Przyznane punkty

Przyznane punkty

1

IGLOTEX Dystrybucja
sp. z o.o.

ul. Polska 20

81-339 Gdynia

Filia Szczecin

ul. Goleniowska 57

70-847 Szczecin

część II

59 845,92

250,00

0

69,51

54,61

15

0

2

Hurtownia Wielobranżowa Rojan Sp. J.

J. Patruś, R Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

część IV
postępowanie unieważnione

639 841,35

250,00

3

80,19

44,19

15

25

3

PPH Polaris Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 22

62-800 Kalisz

część I

230 004,08

150,00

0

59,49

54,49

5

0

4

Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego

ul. Handlowa 4

15-959 Białystok

część IV
postępowanie unieważnione

471 261,63

250,00

2

90,00

60

15

15

5

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

część II

54 474,21

250,00

0

75,00

60

15

0

6

AB Frost Sp. z o.o.

ul. Spółdzielcza 3

98-275 Brzeźnio

Hurtownia Koszalin

Ul. Szczecińska 34C

74-137 Koszalin

część II

58 480,48

250,00

0

70,89

55,89

15

0

7

Imperial-Kołobrzeg
A. Łuczka, Zb. Łuczka sp. j.

ul. Albatrosa 11

78-100 Kołobrzeg

część III
postępowanie unieważnione

106 383,40

250,00

0

72,38

57,38

15

0

8

Oferta wycofana

 

 

 

 

 

9

Fabryka Lodów
Jan Januszewski

ul. Poprzeczna 4B

75-841 Koszalin

część II

61 537,78

250,00

0

68,11

53,11

15

0

10

AKA Sp. z o.o.

ul. Szczecińska 8-10

75-120 Koszalin

część IV
postępowanie unieważnione

492 738,33

250,00

3

97,38

57,38

15

25

11

F.H.U. Chem-aj S.C.

Janusz Świerczek, Andrzej Trukawka

ul. Starkiewicza 1A

71-112 Szczecin

część I
oferta wybrana

208 883,20

250,00

3

100,00

60

15

25

12

SEMI Przemysław Fiedorowicz

ul. Batalionów Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

część III
postępowanie unieważnione

101 740,00

250,00

3

100,00

60

15

25

 Zamawiający dziękuje Wykonawcom za udział w przetargu oraz zaprasza do dalszej współpracy  i uczestnictwa w kolejnych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

.


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2016/11/30, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2017/01/02 17:56:22
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2017/01/02 17:56:22  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/15 10:57:23  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/15 10:47:36  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/13 19:16:40  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/09 18:02:24  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/06 17:30:24  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/12/06 14:55:40  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2016/11/30 21:10:50  nowa pozycja