Zamówienia publiczne - postępowania

dostawa (zakup) energii elektrycznej

Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej


Szczecin: dostawa (zakup) energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie Ogłoszenie nr 394546-2009 z dnia 2009-11-16 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej, ul. Romera, 71-246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4327712, faks 091 4327712.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps.romera.szczecin.pl
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.dps.romera.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa (zakup) energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej przy ulicy E. Romera 21-29 w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa (zakup) energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 81 poz. 615 z późn. zm.), zwanej dalej dostawą energii elektrycznej, w planowanej ilości maksymalnej 334.300,00kWh dla punktu poboru Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 , zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zwanej dalej SIWZ. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) dostawę energii elektrycznej w planowanej ilości maksymalnej 334.300,00kWh dla punktu poboru Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. E. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 2) energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3) Grupa taryfowa G11 4) Pomiar pobieranej przez Zamawiającego energii odbywa się na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego 5) Szacunkowa maksymalna ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 334.300,00kWh 6) Zamawiający nie gwarantuje zakupu ilości energii elektrycznej określonej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 7) Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych 8) Rozliczenie za realizację przedmiotu zamówienia odbywać się będzie według cen jednostkowych na podstawie faktycznego zużycia energii, powiększonych o wartość składników stałych płatnych miesięcznie, określonych w formularzu cenowym wykonawcy. 9) W chwili obecnej Operatorem Systemu Dystrybucyjnego dla Zamawiającego jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.30.00.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5) spełniają następujący warunek dodatkowy: a) posiadają koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 3) Aktualna kserokopia decyzji udzielającej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 3. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące dokumenty: 1) ofertę cenową oraz formularz cenowy zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 i 4 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 2) odpowiednie pełnomocnictwa; Tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz) 3) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument 4. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, nie złączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez zamawiającego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dps.romera.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pok. 126.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2009 godzina 09:30, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. Romera 21-29 w Szczecinie 71-246 pok. 126.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 


Data publikacji: 2009/11/16


Przetargi - pytania:

Pytanie
zestaw pytań nr 1

Przetargi - zmiany SIWZu:

Tytuł
Modyfikacja SIWZ nr 1

Wynik postepowania:

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl


Znak sprawy: ZP/13/AG/09 Szczecin, dnia 07 grudnia 2009r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) ENEA S.A.
Siedziba i adres Poznań 60-967 ul. F. Nowowiejskiego 11
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 Firmy: Energa Obrót ul. Energetyków 24 Koszalin 75-222 wycofała ofertę przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 01.12.2009r. godz. 09:30

Oferta nr 2
Nazwa (firma) ENEA S.A.
Siedziba i adres Poznań 60-967 ul. F. Nowowiejskiego 11
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 97.548,74 zł.
 
Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej informuje o wyborze oferty

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Gmina Miasto Szczecin
Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej
71 – 246 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
ul. E. Romera 21-29
www.dps.romera.szczecin.pl


Znak sprawy: ZP/13/AG/09 Szczecin, dnia 07 grudnia 2009r.

Dotyczy: informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę energii elektrycznej do Domu Pomocy Społecznej”

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Nazwa (firma) ENEA S.A.
Siedziba i adres Poznań 60-967 ul. F. Nowowiejskiego 11
Uzasadnienie wyboru oferty: oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów zgodnie z oceną ofert, określoną
w siwz.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1 Firmy: Energa Obrót ul. Energetyków 24 Koszalin 75-222 wycofała ofertę przed upływem terminu składania ofert tj. przed dniem 01.12.2009r. godz. 09:30

Oferta nr 2
Nazwa (firma) ENEA S.A.
Siedziba i adres Poznań 60-967 ul. F. Nowowiejskiego 11
Liczba uzyskanych punktów: 100,00 pkt
Wartość oferty brutto: 97.548,74 zł.
 


I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem V Poprzednie wersje danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem
udostępnił: Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej ul. E. Romera 21-29 Szczecin, wytworzono: 2009/11/16, odpowiedzialny/a: Ryszard Budzisz, wprowadził/a: Katarzyna Kałucka, dnia: 2009/12/07 17:09:15
Lista poprzednich wersji:
Wprowadził Data modyfikacji Rodzaj modyfikacji
Katarzyna Kałucka  2009/12/07 17:09:15  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/11/24 15:54:12  modyfikacja wartości 
Katarzyna Kałucka  2009/11/16 18:14:20  nowa pozycja